Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Į tven­ki­nį au­to­mo­bi­liu įskri­dęs jau­nuo­lis ne­iš­gy­ve­no

Į tven­ki­nį au­to­mo­bi­liu įskri­dęs jau­nuo­lis ne­iš­gy­ve­no

Tra­giš­ka ne­lai­mė nu­ti­ko rug­sė­jo 7-osios ry­tą Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me. Čia į tven­ki­nį vers­da­ma­sis įlė­kė „Su­ba­ru Le­ga­cy“, ku­rį vai­ra­vo 18-me­tis plun­giš­kis P. L. Ke­lio­li­ka mi­nu­čių po van­de­niu iš­bu­vu­sio jau­nuo­lio gy­vy­bė už­ge­so ne­lai­mės vie­to­je.

Apie tai, jog Kau­šė­nų kai­me, Bab­run­go gat­vė­je, prie va­di­na­mos hid­ro­e­lek­tri­nės už­tvan­kos, rei­ka­lin­ga me­di­kų ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­gal­ba, ben­druo­ju pa­gal­bos nu­me­riu pra­neš­ta ket­vir­ta­die­nio ry­te, 9.50 va­lan­dą.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, jie ne­lai­mės vie­ton at­vy­ko per 7 mi­nu­tes. Ma­ši­na bu­vo pa­ni­ru­si po van­de­niu, jos ne­si­ma­tė. Ne­del­siant pra­dė­ti gel­bė­ji­mo dar­bai, pa­nau­do­tas buk­sy­ra­vi­mo ly­nas, ir „Su­ba­ru Le­ga­cy“ maž­daug iš 3–4 met­rų gy­lio pa­na­šiai per 10 mi­nu­čių iš­trauk­tas. Pa­sak M. Pronc­kaus, nuo kran­to ma­ši­na bu­vo nu­skri­du­si apie 5 met­rus, tven­ki­nio dug­ne gu­lė­jo ant sto­go.
„Suž­ve­jo­tos“ ma­ši­nos sa­lo­ne ras­tas ne­be­gy­vas jau­nuo­lis – plun­giš­kis P. L. (gim. 1999 m.). Kaip pa­aiš­kė­jo, jis vai­ra­vo ki­to as­mens – V. Č. – var­du re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį an­gliš­kais nu­me­riais.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, „Su­ba­ru“ vai­ra­vęs 18-me­tis ly­gia­me ke­ly­je len­kė prie­šais ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Re­nault La­gu­na“, ta­čiau, at­lik­da­mas len­ki­mo ma­nev­rą, ne­su­val­dė ma­ši­nos, prie­ki­ne da­li­mi tren­kė­si į kel­kraš­čio be­to­ni­nį stul­pe­lį, sly­do, šo­nu at­si­tren­kė į ki­tus du stul­pe­lius, ta­da ver­tė­si ir ties va­di­na­muo­ju si­fo­nu įlė­kė į tven­ki­nį.
„Re­nault“ vai­ra­vu­si ir įvy­kį sa­vo aki­mis ma­čiu­si 36 me­tų mo­te­ris pa­ty­rė šo­ką. Ji gel­bė­to­jams nu­ro­dė, kad ma­ši­no­je ga­lė­jo bū­ti dau­giau žmo­nių. Dėl to iš Tel­šių bu­vo iš­kvies­ti na­rai. Jie dar va­lan­dą nar­šė po tven­ki­nio dug­ną ieš­ko­da­mi dau­giau sken­duo­lių. Ga­lop pa­aiš­kė­jo, jog 18-me­tis į mir­tį lė­kė vie­nas. Liu­di­nin­kę grei­čiau­siai su­klai­di­no tai, jog „Su­ba­ru Le­ga­cy“ – an­gliš­ka ma­ši­na, vai­ras bu­vo de­ši­nė­je, kur mums įpras­ta ma­ty­ti ke­lei­vį, o šiuo at­ve­ju ten sė­dė­jo vai­ruo­to­jas.
Me­di­kai kon­sta­ta­vo 18-me­čio mir­tį. Kaip sa­kė Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Vag­no­rie­nė, jau­nuo­lis net ne­be­bu­vo gai­vi­na­mas – tai bū­tų bu­vę be­pras­miš­ka. „Kuo­met mū­sų dar­buo­to­jai už­si­ra­šė šir­dies dar­bo li­ni­ją, širdis jau bu­vo su­sto­ju­si. Mir­ties po­žy­miai bu­vo šim­tap­ro­cen­ti­niai“, – dėl tra­ge­di­jos ap­gai­les­ta­vo pa­va­duo­to­ja.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. Ar jau­nuo­lis žu­vo pa­ty­ręs trau­mą (bu­vo kal­bų, jog lū­žo kak­las – aut. pats.), ar pri­gė­rė van­de­ny­je, pa­sa­kys eks­per­tai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama