Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si pus­am­žė plun­giš­kė ne­iš­gy­ve­no

Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si pus­am­žė plun­giš­kė ne­iš­gy­ve­no

Anks­ty­vą rug­sė­jo 21-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė 1965 m. gi­mu­si plun­giš­kė. Mo­te­ris į uos­ta­mies­tį bu­vo at­vež­ta ma­žiau nei prieš pa­rą dėl sun­kaus gal­vos su­ža­lo­ji­mo.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, apie 6.50 val., Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­jas mū­sų po­li­ci­ją in­for­ma­vo, jog plun­giš­kė mi­rė pa­ry­čiais, apie 4 va­lan­dą. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į uos­ta­mies­čio li­go­ni­nę dėl sun­kios gal­vos trau­mos bu­vo at­vež­ta tre­čia­die­nį, prieš pat 15 va­lan­dą.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė penk­ta­die­nį sa­kė, jog po­li­ci­ja apie šį at­ve­jį tu­ri la­bai ma­žai in­for­ma­ci­jos – apie mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sį įvy­kį su­ži­no­ta tik ket­vir­ta­die­nį, kai pra­ne­šė me­di­kai ir į po­li­ci­ją at­ėjo ve­lio­nės vy­ras. Tai, pa­sak pa­rei­gū­nės, grei­čiau­siai ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, kri­mi­na­lo čia ne­bū­ta. Plun­giš­kė, gy­ve­nan­ti M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je, bu­vo kaž­kur iš­ėju­si, griu­vo gat­vė­je ir su­si­ža­lo­jo gal­vą. Be abe­jo, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl mir­ties prie­žas­ties nu­sta­ty­mo.
Plun­gės grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba iš­kvie­ti­mą ga­vo 12.12 va­lan­dą. Pa­sak di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos Re­gi­nos Vag­no­rie­nės, jie bu­vo iš­kvies­ti prie tur­gaus, kur yra „Iki“ par­duo­tu­vė, Lais­vės gat­vė­je. Liu­di­nin­kas me­di­kams pa­sa­kė, jog mo­te­ris nu­griu­vo. Nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo są­mo­nin­ga, skun­dė­si gal­vos su­tren­ki­mu. Iš pra­džių bu­vo pri­sta­ty­ta į mū­sų li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių, vė­liau, apie 13.50 val., iš­vež­ta į Klai­pė­dą.
De­ja, uos­ta­mies­čio me­di­kams jos gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama