Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » De­gė ben­dra­bu­čio ti­po kam­ba­rys, gy­ven­to­jams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos

De­gė ben­dra­bu­čio ti­po kam­ba­rys, gy­ven­to­jams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis „gar­sio­jo“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo gy­ven­to­jams vėl pra­ėjo su „nuo­ty­kiais“. Šį­kart nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį vie­na­me penk­to­jo aukš­to kam­ba­ry­je ki­lo gais­ras – pri­rei­kė ne tik ug­nia­ge­sių, bet ir me­di­kų. Vie­nas vy­riš­kis Ve­ly­kų nak­tį at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Pra­ne­ši­mo, jog va­di­na­ma­ja­me 33-ia­me ben­dra­bu­ty­je de­ga kam­ba­rys, gel­bė­to­jai su­lau­kė ba­lan­džio 16-osios nak­tį, pra­ėjus ke­lioms mi­nu­tėms po vi­dur­nak­čio. Ug­nia­ge­siai ir me­di­kai bu­vo in­for­muo­ti, jog lieps­na siau­tė­ja penk­ta­me aukš­te, 504-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me kam­ba­ry­je, ku­ris pri­klau­so V. M.
At­vy­kus pa­gal­bai, pa­tal­pa jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Žmo­nės bu­vo iš­bė­gę lau­kan. Šis įvy­kis dar ti­ria­mas, ta­čiau, kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gais­ras grei­čiau­siai ki­lo dėl ne­at­sar­gaus el­ge­sio su žva­ke, mat kam­ba­ry­je ne­bu­vo elek­tros.
Ka­dan­gi bu­vo šven­ti­nis sa­vait­ga­lis, šei­mi­nin­kas grei­čiau­siai pa­šven­tė. Pas­kui su pa­žįs­ta­mu V. L. pri­snū­do, žva­kė nu­kri­to ir įsi­plies­kė lieps­na. Pus­am­žiai vy­rai pra­bu­do jau dū­muo­se, puo­lė gel­bė­tis. Kam­ba­rys bu­vo už­da­ry­tas dve­jo­mis du­ri­mis – vie­nas dar su­ge­bė­jo at­si­ra­kin­ti, o ki­tas, už­ka­bin­tas kab­liu, tie­siog iš­lau­žė.
Ug­nis 12 kv. m kam­ba­rį nu­siau­bė vi­siš­kai – su­nio­ko­jo bu­vu­sius daik­tus, bal­dus, du­ris, lan­gą. Gais­ro me­tu smal­kė­mis ap­si­nuo­di­jo bu­to sa­vi­nin­kas V. M. Jis po me­di­kų ap­žiū­ros pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Nu­de­gi­mų ne­pa­ty­rė, ta­čiau dū­mų pri­sik­vė­pa­vo. Ki­tam vy­riš­kiui – V. L. – už­te­ko vie­to­je su­teik­tos pa­gal­bos. Be­je, dėl dū­mų ir iš­gąs­čio me­di­kai pa­gal­bą tei­kė dar trims ki­tiems ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams, dvi iš jų – mo­te­rys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama