Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » De­gan­čia­me na­me žu­vo pus­am­žė mo­te­ris

De­gan­čia­me na­me žu­vo pus­am­žė mo­te­ris

Ant­ra­die­nio ry­tą dū­mų ka­muo­liai ėmė kil­ti ne­to­li Plun­gės par­ko, iš de­gan­čio na­mo, sto­vin­čio prie Par­ko alė­jos ir Ža­lio­sios gat­vių san­kry­žos. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras pa­rei­ka­la­vo ir žmo­gaus au­kos – ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš na­mo iš­ne­šė jau ne­be­gy­vą L. G. (gim. 1961 m.).

Apie ne­lai­mę Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba in­for­muo­ta spa­lio 17-osios ry­te, prieš pu­sę de­vy­nių. Pra­neš­ta, jog de­ga mū­ri­nis na­mas, spro­gi­nė­ja ši­fe­ri­nė sto­go dan­ga.
Į ne­lai­mės vie­tą bu­vo nu­siųs­tos trys au­to­cis­ter­nos. At­vy­kus gais­ri­nin­kams, iš na­mo ver­žė­si dū­mai, ug­nis siau­bė sto­gą, ku­ris bu­vo deng­tas ne tik ši­fe­riu, bet ir skied­ro­mis.
Ap­mal­ši­nę lieps­ną, prieš pat 9 va­lan­dą su spe­cia­liais kvė­pa­vi­mo apa­ra­tais į na­mo vi­dų įė­ję ug­nia­ge­siai ra­do mo­ters kū­ną. Apie tai, kad vi­du­je ga­li bū­ti šei­mi­nin­kė, už­si­mi­nė kai­my­nai ir ne­lai­mės vie­ton at­sku­bė­ju­si se­suo. Gy­vy­bės žen­klų ne­be­ro­dan­ti 56 me­tų plun­giš­kė ras­ta ant­ra­me aukš­te, man­sar­do­je. Me­di­kams jos at­gai­vin­ti ne­be­pa­vy­ko, kon­sta­tuo­ta mir­tis.
Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus sa­kė, jog na­mas pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams – P. G. ir J. G. Pir­ma­me aukš­te nie­kas ne­gy­ve­no, ug­nis čia net ne­per­si­me­tė, tik kliu­vo van­dens. Gais­ras įsi­plies­kė ant­ra­me aukš­te, tiks­liau – man­sar­do­je. Prie­žas­tis – ava­ri­nis elek­tros re­ži­mas elek­tri­nia­me boi­le­ry­je. Gais­ro me­tu iš­de­gė vir­tu­vė, ap­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai, ap­rū­ko vi­sos man­sar­dos pa­tal­pos, te­ko nu­ar­dy­ti sto­go dan­gą.
Ko­dėl mo­te­ris ne­iš­bė­go iš de­gan­čio na­mo, ne­ži­nia, grei­čiau­siai už­troš­ko dū­muo­se. Kai ug­nia­ge­siai ją iš­ne­šė, žu­vu­sio­ji bu­vo ir ap­de­gu­si.
Ne­lai­mė su­krė­tė ap­lin­ki­nių gat­ve­lių kai­my­nus. Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog šei­mi­nin­kė nie­kur ne­dir­bo, tu­rė­jo svei­ka­tos pro­ble­mų. Gy­ve­no su vy­ru, šis va­ži­nė­jo­si dirb­ti į Tau­ra­gę, tad jo namuose ne­bu­vo. Sū­nus ir duk­ra jau su­au­gę, gy­ve­na at­ski­rai.
Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad Lie­tu­vo­je šiemet tai jau 73-io­ji au­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama