Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ava­ri­jo­je prie Vieš­to­vė­nų kai­mo su­ža­lo­ti ke­tu­ri žmo­nės

Ava­ri­jo­je prie Vieš­to­vė­nų kai­mo su­ža­lo­ti ke­tu­ri žmo­nės

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 30-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­ne, Vieš­to­vė­nų kai­me. Pra­neš­ta, jog 14-aja­me ke­lio Plungė–Vėžaičiai ki­lo­met­re su­si­dū­rė du leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Į ava­ri­jos vie­tą iš­kart iš­sku­bė­jo me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Ava­ri­ja ly­gia­me ke­ly­je įvy­ko apie 9.40 va­lan­dą. Au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Co­rol­la“, vai­ruo­ja­mas tel­šiš­kio (gim. 1946 m.), lenk­da­mas kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Ive­co“, vai­ruo­ja­mą kre­tin­giš­kio, gim. 1986 m., ne­spė­jo grįž­ti į sa­vo eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su prie­šais at­va­žiuo­jan­čia „To­y­o­ta Au­ris“, ku­rią vai­ra­vo gargž­diš­kis (gim. 1950 m.).
Su­si­dū­rus leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams, tel­šiš­kio „To­y­o­ta Co­rol­la“ po smū­gio pa­si­su­ko ir kliu­dė sunk­ve­ži­mį „Ive­co“, o gargž­diš­kio „To­y­o­ta Au­ris“ nu­lė­kė į pa­ke­lę ir vir­to ant šo­no.
Gel­bė­to­jai pa­dė­jo nu­ken­tė­ju­siai ke­lei­vei iš­si­ropš­ti iš ap­vir­tu­sio au­to­mo­bi­lio, o iš ki­to su­dau­žy­to au­to­mo­bi­lio tel­šiš­kį vai­ruo­to­ją te­ko va­duo­ti pa­nau­do­jus hid­rau­li­nę įran­gą – vy­riš­kis bu­vo pri­spaus­tas, bet są­mo­nin­gas.
Šios ne­lai­mės me­tu su­ža­lo­ti abie­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ir jų žmo­nos (1950 m. gi­mu­si gargž­diš­kė ir 1941 m. gi­mu­si tel­šiš­kė). Nu­ken­tė­ju­sie­ji iš­ga­ben­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių, au­to­mo­bi­liams at­jung­ti aku­mu­lia­to­riai, „To­y­o­ta Au­ris“ at­vers­tas ant ra­tų, nu­va­ly­ta ke­lio dan­ga.
Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 da­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama