Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ava­ri­ja ne­to­li Rie­ta­vo pareikalavo mo­te­rs gyvybės

Ava­ri­ja ne­to­li Rie­ta­vo pareikalavo mo­te­rs gyvybės

Lap­kri­čio 25-osios ry­tą, apie 8.20 val., ke­ly­je Rietavas–Endriejavas, ties Gird­vai­nių kai­mu, įvy­ko tra­ge­di­ja pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams – „Au­di 80“ ir „BMW“, žu­vo 77-erių me­tų „Au­di 80“ vai­ruo­to­ja.

Mo­te­ris, vai­ra­vu­si au­to­mo­bi­lį „Au­di 80“, va­žia­vo pa­grin­di­niu ke­liu, o eis­mo įvy­kį su­kė­lė nu­spren­du­si suk­ti į ke­liu­ką, ve­dan­tį na­mų link. Vai­ruo­to­ja ne­įver­ti­no prieš­prie­šais va­žiavusio „BMW“ grei­čio ir at­stu­mo iki jo, to­dėl su­si­dū­ri­mo iš­veng­ti ne­pa­vy­ko. Jos au­to­mo­bi­ly­je bu­vo ir žu­vu­sios mo­ters sū­nus, gim. 1973 m. Jis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Abu „Au­di 80“ va­žia­vę as­me­nys ne­bu­vo pri­si­se­gę sau­gos dir­žų. Po su­si­dū­ri­mo ma­ši­na nu­skrie­jo apie 20 metrų. Žu­vu­si mo­te­ris daug me­tų dir­bo pie­no­ve­žio vai­ruo­to­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu ji bu­vo pen­si­jo­je, sun­kiai sir­go.
Ki­tą au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 1980 m. gi­męs rie­ta­viš­kis. Įvy­kio me­tu jis bu­vo blai­vus. Vy­riš­kis rim­tų su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė. Ke­lio­nės me­tu se­gė­jo sau­gos dir­žą, jį ap­sau­go­jo ir iš­si­sklei­du­sios oro pa­gal­vės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama