Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Atsidarė šulinio dangtį ir... šoko vidun

Atsidarė šulinio dangtį ir... šoko vidun

Mau­dy­nės ko­vo 20-ąją šal­ta­me šu­li­nio van­de­ny­je plun­giš­kei D. G. (gim. 1945 m.) bai­gė­si la­bai lai­min­gai. Mo­te­ris, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­siš­kai ne­nu­ken­tė­jo. Ži­nia, tik su­šla­po ir iš­si­gan­do.

Pra­ne­ši­mą, kad į šu­li­nį įkri­to mo­te­ris, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pir­ma­die­nio ry­te, šiek tiek po 9 va­lan­dos. Gel­bė­to­jai ne­del­siant iš­lė­kė nu­ro­dy­tu ad­re­su, į S. Nė­ries gat­vę.
Iš­ties vie­no na­mo kie­me, šu­li­ny­je, iki pa­žas­tų van­de­ny­je, mir­ko plun­giš­kė D. G. Pa­aiš­kė­jo, jog pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris tu­ri tam tik­rų svei­ka­tos pro­ble­mų, tad į šu­li­nį, at­si­da­riu­si dang­tį, šo­ko pa­ti.
Tuo me­tu ją pri­žiū­rin­tys ar­ti­mie­ji trum­pam bu­vo iš­vy­kę pas gy­dy­to­ją, kad pa­im­tų li­go­nei siun­ti­mą. Li­ku­si vie­na, mo­te­ris iš­puo­lė į lau­ką. Lai­mė, 6 met­rų gy­lio šu­li­ny­je van­dens bu­vo tik apie pus­an­tro met­ro, tad plun­giš­kė ne­nu­sken­do.
Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nu­lei­do į van­de­nį ko­pė­čias ir pa­dė­jo ne­lai­mė­lei iš­si­ka­pa­no­ti. Mo­te­ris bu­vo są­mo­nin­ga, dar tu­rė­jo jė­gų, pa­ti ka­ba­ro­jo­si vir­šun. Iš­li­pu­si iš šu­li­nio bu­vo per­duo­ta me­di­kų glo­bon.
Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai ją ap­žiū­rė­jo, ta­čiau ne­nu­sta­tė jo­kių su­žei­di­mų, tad pa­li­ko na­muo­se. Ne­tru­kus mo­te­ris tu­rė­jo bū­ti ve­ža­ma į Švėkš­nos psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama