Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Per gais­rą vis­ką pra­ra­du­si mo­ky­to­ja tu­ri vil­tį na­mus at­sta­ty­ti

To­kios koš­ma­riš­kos nak­ties al­sė­diš­kė Al­ma Vil­nie­nė, ko ge­ro, ne­sap­na­vo nė bai­siau­sia­me sap­ne. Vė­lų sau­sio 2-osios va­ka­rą mo­te­ris su dviem pa­aug­lė­mis duk­ro­mis bu­vo pri­vers­ta bėg­ti iš ug­nies ap­im­to na­mo. Su­de­gė vis­kas – na­mų apy­vo­kos daik­tai, rū­bai, bui­ti­nė tech­ni­ka, bal­dai...

Ug­nis pa­si­glem­žė gy­ve­na­mą­jį pa­sta­tą

Lap­kri­čio 25 d., apie 13.36 val., ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­me, de­ga vie­no aukš­to me­di­nis na­mas. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms, na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Gy­ven­to­jai bu­vo nu­ga­ben­ti į li­go­ni­nę. Gais­ro me­tu nu­de­gė na­mo sto­gas, per­den­gi­mas, iš­de­gė vi­dus, bal­dai, na­mų apy­vo­kos daik­tai. Kaip ma­no­ma, pir­mo­ji gais­ri­nin­kus iš­kvie­tė pro ša­lį va­žia­vu­si mo­te­ris.

Iš de­gančio ūki­nio pa­sta­to na­miškiai spėjo išgelbėti kiau­les

Net ke­lios dešim­tys tonų šie­no su­pleškėjo anks­tyvą šešta­die­nio rytą Alsėdžių se­niūni­jos Dišlių kai­me. Ūki­nis pa­sta­tas su­degė vi­siškai, išgelbėtos tik kiaulės.

Žiau­ri ava­ri­ja ne­to­li Plun­gės: trys žu­vę, ke­tu­ri su­žeis­ti

Dviems šei­moms sek­ma­die­nio va­ka­ras bai­gė­si tra­giš­kai: ke­ly­je Šiau­liai – Pa­lan­ga, ne­to­li Plun­gės, su­si­dū­rus BMW 520 ir „Hy­un­dai Gal­lo­per“, žu­vo trys vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no – ma­ma, 3-me­tė mer­gai­tė ir tė­tis. Dar vie­na šios šei­mos 11-me­tė mer­gai­tė sun­kios būk­lės iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Klaipėdiečių šeima iš kito automobilio – trys as­me­nys – taip pat li­go­ni­nė­je.

Iš­vir­tus kro­vi­niui, alus te­kė­jo upe­liais

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę žie­di­nė­je san­kry­žo­je prie Plun­gės iš­vir­to alaus kro­vi­nys. Ant ke­lio pa­ži­ro alaus bu­te­lių du­že­nos, su­tri­ko eis­mas, o al­ko­ho­li­nis gė­ri­mė­lis upe­liais te­kė­jo į pa­ke­lės grio­vį...

Mi­rė ant­ra­sis mo­to­cik­lu va­žia­vęs ir ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jęs jau­nuo­lis

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je straips­ny­je „Žu­vo mo­to­cik­lu va­žia­vęs 30-me­tis vy­ras“ ra­šė­me apie ne­lai­mę, rug­pjū­čio 30 d. nu­ti­ku­sią ša­lia Plun­gės, ne­to­li via­du­ko, ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė 56-aja­me ki­lo­met­re. Šio­je vie­to­je į plun­giš­kio G. O. (gim. 1966 m.) „Hy­un­dai San­ta Fe“ vi­su­rei­gio ga­lą apie pu­sę še­šių va­ka­ro rė­žė­si di­de­liu grei­čiu va­žia­vęs mo­to­cik­las „Su­zu­ki GS 500“. Vie­to­je žu­vo Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Var­nai­čių kai­mo gy­ven­to­jas D. P. (gim. 1984 m.), ki­tas jau­nuo­lis iš to pa­ties kai­mo – J. U. (gim. 1995 m.), mo­to­cik­lo sa­vi­nin­kas, dėl dau­gy­bi­nių kū­no su­ža­lo­ji­mų bu­vo iš­vež­tas į uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. De­ja, me­di­kams jau­no žmo­gaus gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko – rug­pjū­čio 31 d. jis li­go­ni­nė­je mi­rė.

Žu­vo mo­to­cik­lu va­žia­vęs 30-me­tis vy­ras

Ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus grei­čio ir ne­su­val­dęs sa­vo trans­por­to prie­mo­nės, mo­to­cik­lu „Su­zu­ki“ lė­kęs jau­nas vy­ras rė­žė­si au­to­mo­bi­liui „Hy­un­day San­ta Fe“ į ga­lą. Vie­nas žmo­gus žu­vo, ki­tas dėl sun­kių su­ža­lo­ji­mų pa­te­ko į li­go­ni­nę. Ši skau­di ava­ri­ja įvy­ko sek­ma­die­nio va­ka­re, Plun­gės mies­to ri­bo­se, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė.

Ša­tei­kiuo­se su­de­gė na­mas

Vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą, ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, ant ko­jų su­kel­tos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­mą – Re­ke­tės gat­vė­je de­gė V. K. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Spro­gus du­joms, Pla­te­liuo­se nu­ken­tė­jo se­nu­tė

Lie­pos 23 die­ną me­di­kai ir ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Pla­te­lių mies­te­lį, Pa­prū­džio gat­vę. Apie pu­sę dvy­lik­tos spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms bu­vo pra­neš­ta, jog spro­go du­jos ir nu­ken­tė­jo mo­te­ris.

Laz­de­nių kai­me iki pa­ma­tų su­de­gė me­di­nis na­mas

Bir­že­lio 5-osios ry­te, apie 9 va­lan­dą, lieps­na įsi­su­ko į Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Laz­de­nių kai­mą. Čia su­de­gė me­di­nis na­mas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama