Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta se­nu­tė žu­vo vie­to­je

Va­sa­rio 21-osios va­ka­re žmo­gaus gy­vy­bė už­ge­so Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs jau­nuo­lis ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio ir ne­be­spė­jo su­stab­dy­ti prieš pės­čių­jų per­ėją, ku­ria tuo me­tu žings­nia­vo gar­baus am­žiaus mo­te­ris. Smū­gis bu­vo mir­ti­nas.

Su­de­gė na­mas, ūki­nis pa­sta­tas, dvi elek­tros sky­di­nės

Užpra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nis su­nio­ko­jo gy­ve­na­mą­jį na­mą Pa­pie­viuo­se ir ap­ga­di­no dvi elek­tros sky­di­nes Plun­gės mies­te, taip pat lieps­na nu­siau­bė ūki­nį pa­sta­tą Geg­rė­nuo­se.

Did­vy­čiuo­se su­pleš­kė­jo ga­ra­žas

Va­sa­rio 12 die­ną gais­ras įsi­su­ko Bab­run­go se­niū­ni­jos Did­vy­čių kai­me – lieps­na nu­siau­bė ga­ra­žą, su­nai­ki­no įvai­rius vi­du­je bu­vu­sius daik­tus.

Dėl gais­ro A. Vaiš­vi­los 33-ia­ja­me na­me nak­tį eva­kuo­ti žmo­nės

Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms nuo­lat rū­pes­čių ke­lian­tis Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­sis dau­gia­bu­tis sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se ir ug­ny­je. Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį, prieš pat an­trą va­lan­dą, čia vėl su­lė­kė ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Gy­ven­to­jams te­ko bėg­ti lauk kar­tu su vai­kais.

Gy­ve­na­ma­sis na­mas supleškėjo iki pamatų

Sau­sio 15-osios vi­dur­die­nį ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos Žer­nių kai­mą. Lieps­na siau­bė me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą.

Iš­de­gė dė­vė­tų rū­bų kios­ke­lis

Tarp va­di­na­mo „Go­jaus“ tur­ge­lio ir A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo sto­vin­tis me­di­nis kios­ke­lis už­si­lieps­no­jo nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį, prieš pat tre­čią va­lan­dą. Šia­me na­me­ly­je jau daug me­tų dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo plun­giš­kė Ge­no­vai­tė Tiš­čen­ko. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis mo­te­ris sa­kė iš­vis ne­dir­bu­si ir pa­tal­pos ne­šil­džiu­si, tad ug­nia­ge­sių ver­si­ja, jog ne­lai­mę su­kė­lė elek­tri­nis šil­dy­tu­vas, la­bai abe­jo­jo.

Kar­klė­nuo­se de­gė dar­ži­nė, iš­gel­bė­ta ož­ka

Vė­lų sau­sio 8-osios va­ka­rą, prieš pu­sę dvy­lik­tos, ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kar­klė­nų kai­mą. Pra­neš­ta, jog San­ta­kos gat­vė­je lieps­na įsi­su­ko į ūki­nį pa­sta­tą.

Ava­ri­ja Var­ka­liuo­se: ce­men­to­ve­žio vai­ruo­to­jas rė­žė­si į me­džius

Sau­sio 6-osios ry­te, vos pra­va­žia­vęs Var­ka­lių kai­mą žy­min­tį žen­klą, nuo ke­lio nu­lė­kė ir į me­džius prie­šais ka­vi­nę „Ran­ča“ įsi­rė­žė sunk­ve­ži­mis „Sca­nia“. Ce­men­to­ve­žį vai­ra­vęs vy­ras bu­vo pri­spaus­tas ka­bi­no­je. Jį iš­va­da­vo ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai.

Į Plun­gę at­va­žia­vu­si ku­liš­kė su­kė­lė ava­ri­ją

Gruo­džio 30-osios va­ka­re Plun­gės mies­te įvy­ko eis­mo ne­lai­mė, ku­rios me­tu nu­ken­tė­jo trys žmo­nės. Kal­ti­nin­kė – jau­na ku­liš­kė, ne­su­sto­ju­si prie „Stop“ žen­klo.

Tra­giš­ka ava­ri­ja nu­si­ne­šė tri­jų stal­gė­niš­kių gy­vy­bes

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį krau­pi eis­mo ne­lai­mė įvy­ko ne­to­li Mi­la­šai­čių. Sau­gaus grei­čio ne­pai­sy­mas, sli­dus ke­lias ir ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis – vi­sa tai pra­žu­dė tris Stal­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama