Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Į Plun­gę at­va­žia­vu­si ku­liš­kė su­kė­lė ava­ri­ją

Gruo­džio 30-osios va­ka­re Plun­gės mies­te įvy­ko eis­mo ne­lai­mė, ku­rios me­tu nu­ken­tė­jo trys žmo­nės. Kal­ti­nin­kė – jau­na ku­liš­kė, ne­su­sto­ju­si prie „Stop“ žen­klo.

Tra­giš­ka ava­ri­ja nu­si­ne­šė tri­jų stal­gė­niš­kių gy­vy­bes

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį krau­pi eis­mo ne­lai­mė įvy­ko ne­to­li Mi­la­šai­čių. Sau­gaus grei­čio ne­pai­sy­mas, sli­dus ke­lias ir ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis – vi­sa tai pra­žu­dė tris Stal­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jus.

Ne­to­li Plun­gės ver­tė­si vil­ki­kas

Sek­ma­die­nio, gruo­džio 7-osios, ry­te lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė įvy­ko ke­ly­je Palanga–Šiauliai, 46-aja­me ki­lo­met­re. Ru­si­jos pi­lie­čio O. B. vai­ruo­ja­ma sun­kias­vo­rė trans­por­to prie­mo­nė nu­sly­do nuo ke­lio ir ver­tė­si ant šo­no.

Per vie­ną va­ka­rą žu­vo du žmo­nės: jau­nas vai­ruo­to­jas ir pus­am­žis pės­čia­sis

Gruo­džio 2-oji Plun­gė­je bu­vo juo­da die­na. Tos die­nos va­ka­rą, vos vie­nos va­lan­dos skir­tu­mu, už­ge­so dvie­jų žmo­nių gy­vy­bės: ne­to­li žie­di­nės san­kry­žos Jo­vai­šiš­kės kai­me su „Opel Vec­tra“ už­si­mu­šė 23 me­tų me­din­gė­niš­kis, o Bi­ru­tės gat­vė­je bu­vo par­trenk­tas ir mir­ti­nai trau­muo­tas pės­čio­mis ėjęs 50-me­tis Ma­ce­nių kai­mo gy­ven­to­jas.

Už­si­žiop­so­ji­mo kai­na: su­dau­žy­tos ma­ši­nos, pri­spaus­tas žmo­gus

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę, apie 17.20 val., ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ties Bu­bė­nų kai­mu, įvy­ko ava­ri­ja. Su­lau­kęs pra­ne­ši­mo apie įvy­kį, Ben­dro­sios pa­gal­bos cen­tras į ne­lai­mės vie­tą iš­siun­tė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­jė­gas ir grei­tą­ją me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą. Įvy­kio me­tu su­žeis­ti abu vai­ruo­to­jai.

Neteko viso užgyvento turto

Vė­lų šeš­ta­die­nio va­ka­rą į Paukš­ta­kius iš­sku­bė­jo Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos eki­pa­žai – bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas. At­vy­kus gais­ri­nin­kams, pa­sta­tas jau sken­dė­jo di­džiu­lė­je lieps­no­je.

Rė­žė­si į sto­vin­čius elek­tri­kus

Tre­čia­die­nio (spa­lio 29-osios) ry­te, prieš pat de­šim­tą va­lan­dą, ak­ci­nės ben­dro­vės „Klai­pė­dos ener­ge­ti­ka“ dar­buo­to­jai Prū­sa­lių kai­me, Lie­pų gat­vė­je, ruo­šė­si tęs­ti prieš die­ną pra­dė­tus dar­bus, ta­čiau ne­spė­jo – į juos rė­žė­si nuo Sto­nai­čių kai­mo pu­sės at­lė­kęs sunk­ve­ži­mis „Man“. Prie mi­nė­tos ben­dro­vės au­to­mo­bi­lio sto­vė­ję ir iš prie­ka­bos rei­ka­lin­gas dar­bo prie­mo­nes ke­ti­nę iš­si­im­ti du vy­rai po smū­gio tie­siog nu­skri­do – vie­nas ke­le­tą, ki­tas dau­giau nei de­šimt met­rų. Abu nu­ken­tė­ju­sie­ji bu­vo sku­biai iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Gan­din­gos gat­vė­je su­pleš­kė­jo ne­gy­ve­na­mas na­mas

Spa­lio 9-osios va­ka­re Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie de­gan­tį na­mą Gan­din­gos gat­vė­je. Lieps­na vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį, ap­leis­tą na­mą.

Už­si­de­gė sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis

Spa­lio 1-osios ry­tą, tuoj po de­vin­tos va­lan­dos, ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į mies­to cen­trą. Se­na­mies­čio aikš­tė­je, 5-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to („Iki“ par­duo­tu­vės) kie­me, už­si­de­gė sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis „Land Ro­ver“, pri­klau­san­tis R. B. Kol at­vy­ko gais­ri­nin­kai, ma­ši­ną to­je vie­to­je pa­si­sta­čiu­siai mo­te­riš­kei į pa­gal­bą su­sku­bo vy­rai, ir trans­por­to prie­mo­nė bu­vo už­ge­sin­ta. Su ge­sin­tu­vais pa­si­dar­ba­vo iš po­li­ci­jos at­sku­bė­jęs pa­rei­gū­nas ir dar ke­li pi­lie­tiš­ki plun­giš­kiai. Ug­nia­ge­siams be­li­ko at­jung­ti aku­mu­lia­to­rių, atau­šin­ti va­rik­lį. Gais­ro me­tu iš­de­gė au­to­mo­bi­lio va­rik­lio sky­rius, ap­ga­din­tas ir ka­po­tas. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Lau­kuo­se su­pleš­kė­jo kom­bai­nas

Į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­mą gais­ri­nin­kai iš­sku­bė­jo rug­sė­jo 4-osios po­pie­tę. Ug­nis įsi­plies­kė va­žiuo­jan­čia­me kom­bai­ne.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama