Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Du automobiliai vertėsi, kiti – susidūrė

Nors avarijos vyksta dažnokai, tačiau pastaroji savaitė Rietavo savivaldybėje jomis ypač paženklinta: per keletą dienų du automobiliai vertėsi, dar keletas susidūrė. Dėl saugaus greičio nepaisymo ant stogo atsidūrė pelaitiškio „Opel Vectra“, toks pat likimas ištiko ir Gargždų gyventojo vairuojamą „Toyota Avensis“. Mažiau skausminga avarija ištiko Lenkijos pilietį, kuris vairavo vilkiką su puspriekabe: į jį atsitrenkė priešinga kryptimi važiavęs „Nissan F-Trail“ su lentų prikrauta priekaba. Nelaimės neišvengta ir Rietave: vienas vairuotojas sankryžoje nepraleido kito ir rezultatas – aiškus...

Alks­nė­nų kai­me lieps­na nu­siau­bė gy­ve­na­mo­jo na­mo sto­gą

Ko­vo 28-osios va­ka­re ug­nia­ge­sių pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Alks­nė­nų kai­mą. De­gė vie­tos gy­ven­to­jo J. M. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Aikš­te­lė­je de­gė tak­si au­to­mo­bi­lis

Ko­vo 15-osios ry­te pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre ki­lo gais­ras – už­si­lieps­no­jo apy­nau­jis, tak­si žen­klais pa­žy­mė­tas au­to­mo­bi­lis BMW 5. Tuo me­tu ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je bu­vo pil­na trans­por­to prie­mo­nių.

Gais­ras Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­te

Vals­ty­bės sau­go­mas pa­sta­tas Ša­tei­kiuo­se pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se. De­gė dva­ro oran­že­ri­jos me­di­nės grin­dys. Pa­aiš­kė­jo, jog „paiš­dy­ka­vo“ vie­tos jau­ni­mė­lis.

Su­ma­nė lenk­ti – du sužaloti

Va­sa­rio 7 die­ną, apie 11.32 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės.

Dėl gaisro daugiabutyje, ko gero, kaltas senas šaldytuvas...

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį A. Ju­cio gat­vė­je ki­lo di­džiu­lis su­ju­di­mas – prie 16-ojo na­mo at­lė­kė net ke­tu­rios ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­ja. Pa­aiš­kė­jo, jog pir­ma­me aukš­te de­gė bu­tas.

Bi­ru­tės gat­vė­je trys žmo­nės ap­si­nuo­di­jo du­jo­mis, vie­nas mirė

Sek­ma­die­nio va­ka­re pas bro­lį nu­si­mau­dy­ti at­vy­ku­si se­suo, ko ge­ro, nė bai­siau­sia­me koš­ma­re ne­ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad po mau­dy­nių teks ruoš­tis lai­do­tu­vėms: ap­si­nuo­di­jęs du­jo­mis mi­rė jos vy­ras, o ji pa­ti su bro­liu vos ne vos iš­trū­ko iš mir­ties gniauž­tų.

Per gais­rą vis­ką pra­ra­du­si mo­ky­to­ja tu­ri vil­tį na­mus at­sta­ty­ti

To­kios koš­ma­riš­kos nak­ties al­sė­diš­kė Al­ma Vil­nie­nė, ko ge­ro, ne­sap­na­vo nė bai­siau­sia­me sap­ne. Vė­lų sau­sio 2-osios va­ka­rą mo­te­ris su dviem pa­aug­lė­mis duk­ro­mis bu­vo pri­vers­ta bėg­ti iš ug­nies ap­im­to na­mo. Su­de­gė vis­kas – na­mų apy­vo­kos daik­tai, rū­bai, bui­ti­nė tech­ni­ka, bal­dai...

Ug­nis pa­si­glem­žė gy­ve­na­mą­jį pa­sta­tą

Lap­kri­čio 25 d., apie 13.36 val., ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­me, de­ga vie­no aukš­to me­di­nis na­mas. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms, na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Gy­ven­to­jai bu­vo nu­ga­ben­ti į li­go­ni­nę. Gais­ro me­tu nu­de­gė na­mo sto­gas, per­den­gi­mas, iš­de­gė vi­dus, bal­dai, na­mų apy­vo­kos daik­tai. Kaip ma­no­ma, pir­mo­ji gais­ri­nin­kus iš­kvie­tė pro ša­lį va­žia­vu­si mo­te­ris.

Iš de­gančio ūki­nio pa­sta­to na­miškiai spėjo išgelbėti kiau­les

Net ke­lios dešim­tys tonų šie­no su­pleškėjo anks­tyvą šešta­die­nio rytą Alsėdžių se­niūni­jos Dišlių kai­me. Ūki­nis pa­sta­tas su­degė vi­siškai, išgelbėtos tik kiaulės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama