Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Iš­vir­tus kro­vi­niui, alus te­kė­jo upe­liais

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę žie­di­nė­je san­kry­žo­je prie Plun­gės iš­vir­to alaus kro­vi­nys. Ant ke­lio pa­ži­ro alaus bu­te­lių du­že­nos, su­tri­ko eis­mas, o al­ko­ho­li­nis gė­ri­mė­lis upe­liais te­kė­jo į pa­ke­lės grio­vį...

Mi­rė ant­ra­sis mo­to­cik­lu va­žia­vęs ir ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jęs jau­nuo­lis

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je straips­ny­je „Žu­vo mo­to­cik­lu va­žia­vęs 30-me­tis vy­ras“ ra­šė­me apie ne­lai­mę, rug­pjū­čio 30 d. nu­ti­ku­sią ša­lia Plun­gės, ne­to­li via­du­ko, ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė 56-aja­me ki­lo­met­re. Šio­je vie­to­je į plun­giš­kio G. O. (gim. 1966 m.) „Hy­un­dai San­ta Fe“ vi­su­rei­gio ga­lą apie pu­sę še­šių va­ka­ro rė­žė­si di­de­liu grei­čiu va­žia­vęs mo­to­cik­las „Su­zu­ki GS 500“. Vie­to­je žu­vo Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Var­nai­čių kai­mo gy­ven­to­jas D. P. (gim. 1984 m.), ki­tas jau­nuo­lis iš to pa­ties kai­mo – J. U. (gim. 1995 m.), mo­to­cik­lo sa­vi­nin­kas, dėl dau­gy­bi­nių kū­no su­ža­lo­ji­mų bu­vo iš­vež­tas į uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. De­ja, me­di­kams jau­no žmo­gaus gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko – rug­pjū­čio 31 d. jis li­go­ni­nė­je mi­rė.

Žu­vo mo­to­cik­lu va­žia­vęs 30-me­tis vy­ras

Ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus grei­čio ir ne­su­val­dęs sa­vo trans­por­to prie­mo­nės, mo­to­cik­lu „Su­zu­ki“ lė­kęs jau­nas vy­ras rė­žė­si au­to­mo­bi­liui „Hy­un­day San­ta Fe“ į ga­lą. Vie­nas žmo­gus žu­vo, ki­tas dėl sun­kių su­ža­lo­ji­mų pa­te­ko į li­go­ni­nę. Ši skau­di ava­ri­ja įvy­ko sek­ma­die­nio va­ka­re, Plun­gės mies­to ri­bo­se, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė.

Ša­tei­kiuo­se su­de­gė na­mas

Vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą, ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, ant ko­jų su­kel­tos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­mą – Re­ke­tės gat­vė­je de­gė V. K. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Spro­gus du­joms, Pla­te­liuo­se nu­ken­tė­jo se­nu­tė

Lie­pos 23 die­ną me­di­kai ir ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Pla­te­lių mies­te­lį, Pa­prū­džio gat­vę. Apie pu­sę dvy­lik­tos spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms bu­vo pra­neš­ta, jog spro­go du­jos ir nu­ken­tė­jo mo­te­ris.

Laz­de­nių kai­me iki pa­ma­tų su­de­gė me­di­nis na­mas

Bir­že­lio 5-osios ry­te, apie 9 va­lan­dą, lieps­na įsi­su­ko į Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Laz­de­nių kai­mą. Čia su­de­gė me­di­nis na­mas.

Nak­tį žve­jui te­ko pra­leis­ti van­dens ap­sup­to­je sa­le­lė­je

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Pa­e­že­rės kai­mo gy­ven­to­jai tur­būt nė ne­įta­rė, kad jų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, vi­du­ry­je Sruo­jos upės, nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį bu­vo įstri­gęs žmo­gus. O pa­čiam žve­jui A. B. (gim. 1949 m.) ku­rį lai­ką tur­būt ne­si­no­rės nei žvy­no, nei uo­de­gos...

Šar­ne­lės kai­me su­de­gė pir­tis

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je esan­tį Šar­ne­lės kai­mą. Va­ka­re, apie pu­sę sep­ty­nių, lieps­na įsi­su­ko į vie­tos gy­ven­to­jo A. M. pir­tį.

Bab­run­go kai­me mo­ti­na ra­do su­de­gu­sį sū­nų

Dėl nuo­la­ti­nio gir­tuok­lia­vi­mo ir ne­at­sar­gaus rū­ky­mo Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas G. D. (1967 m.) bu­vo už­si­de­gęs jau ne vie­ną kar­tą, ta­čiau ant­ra­die­nis žmo­gui bu­vo lem­tin­gas. Dar smilks­tan­tį sū­naus kū­ną tą ry­tą ap­ti­ko mo­ti­na.

Ug­nis prarijo ne tik turtą, bet ir gyvūnus

Ant­ra­die­nio ry­tą prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­liai su įjung­to­mis si­re­no­mis „nu­kau­kė“ Žad­vai­nų pu­sėn. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Rin­džių kai­mą, Žad­vai­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pe­da­go­gų so­dy­bą, ge­sin­ti ki­lu­sio gais­ro.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama