Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Šar­ne­lės kai­me su­de­gė pir­tis

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je esan­tį Šar­ne­lės kai­mą. Va­ka­re, apie pu­sę sep­ty­nių, lieps­na įsi­su­ko į vie­tos gy­ven­to­jo A. M. pir­tį.

Bab­run­go kai­me mo­ti­na ra­do su­de­gu­sį sū­nų

Dėl nuo­la­ti­nio gir­tuok­lia­vi­mo ir ne­at­sar­gaus rū­ky­mo Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas G. D. (1967 m.) bu­vo už­si­de­gęs jau ne vie­ną kar­tą, ta­čiau ant­ra­die­nis žmo­gui bu­vo lem­tin­gas. Dar smilks­tan­tį sū­naus kū­ną tą ry­tą ap­ti­ko mo­ti­na.

Ug­nis prarijo ne tik turtą, bet ir gyvūnus

Ant­ra­die­nio ry­tą prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­liai su įjung­to­mis si­re­no­mis „nu­kau­kė“ Žad­vai­nų pu­sėn. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Rin­džių kai­mą, Žad­vai­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pe­da­go­gų so­dy­bą, ge­sin­ti ki­lu­sio gais­ro.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta se­nu­tė žu­vo vie­to­je

Va­sa­rio 21-osios va­ka­re žmo­gaus gy­vy­bė už­ge­so Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs jau­nuo­lis ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio ir ne­be­spė­jo su­stab­dy­ti prieš pės­čių­jų per­ėją, ku­ria tuo me­tu žings­nia­vo gar­baus am­žiaus mo­te­ris. Smū­gis bu­vo mir­ti­nas.

Su­de­gė na­mas, ūki­nis pa­sta­tas, dvi elek­tros sky­di­nės

Užpra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nis su­nio­ko­jo gy­ve­na­mą­jį na­mą Pa­pie­viuo­se ir ap­ga­di­no dvi elek­tros sky­di­nes Plun­gės mies­te, taip pat lieps­na nu­siau­bė ūki­nį pa­sta­tą Geg­rė­nuo­se.

Did­vy­čiuo­se su­pleš­kė­jo ga­ra­žas

Va­sa­rio 12 die­ną gais­ras įsi­su­ko Bab­run­go se­niū­ni­jos Did­vy­čių kai­me – lieps­na nu­siau­bė ga­ra­žą, su­nai­ki­no įvai­rius vi­du­je bu­vu­sius daik­tus.

Dėl gais­ro A. Vaiš­vi­los 33-ia­ja­me na­me nak­tį eva­kuo­ti žmo­nės

Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms nuo­lat rū­pes­čių ke­lian­tis Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­sis dau­gia­bu­tis sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se ir ug­ny­je. Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį, prieš pat an­trą va­lan­dą, čia vėl su­lė­kė ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Gy­ven­to­jams te­ko bėg­ti lauk kar­tu su vai­kais.

Gy­ve­na­ma­sis na­mas supleškėjo iki pamatų

Sau­sio 15-osios vi­dur­die­nį ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos Žer­nių kai­mą. Lieps­na siau­bė me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą.

Iš­de­gė dė­vė­tų rū­bų kios­ke­lis

Tarp va­di­na­mo „Go­jaus“ tur­ge­lio ir A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo sto­vin­tis me­di­nis kios­ke­lis už­si­lieps­no­jo nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį, prieš pat tre­čią va­lan­dą. Šia­me na­me­ly­je jau daug me­tų dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo plun­giš­kė Ge­no­vai­tė Tiš­čen­ko. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis mo­te­ris sa­kė iš­vis ne­dir­bu­si ir pa­tal­pos ne­šil­džiu­si, tad ug­nia­ge­sių ver­si­ja, jog ne­lai­mę su­kė­lė elek­tri­nis šil­dy­tu­vas, la­bai abe­jo­jo.

Kar­klė­nuo­se de­gė dar­ži­nė, iš­gel­bė­ta ož­ka

Vė­lų sau­sio 8-osios va­ka­rą, prieš pu­sę dvy­lik­tos, ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kar­klė­nų kai­mą. Pra­neš­ta, jog San­ta­kos gat­vė­je lieps­na įsi­su­ko į ūki­nį pa­sta­tą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama