Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

De­gė so­do na­me­lis

Anks­ty­vą rug­pjū­čio 4-osios ry­tą dū­mų ka­muo­liai pa­si­ro­dė vie­no­je so­dų ben­dri­jo­je. Įta­ria­ma, jog bu­vęs tuš­čias so­do na­me­lis ga­lė­jo bū­ti pa­deg­tas ty­čia.

Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo plun­giš­kė ir du vai­kai

Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę nuo Tel­šių link Plun­gės va­žia­vu­si 29 me­tų mo­te­ris stai­ga bu­vo ta­ra­nuo­ta prie­šais ją iš­lė­ku­sio au­to­mo­bi­lio. Plun­giš­kė ir du ma­ža­me­čiai iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Au­to­ser­vi­se su­žeis­tas... kon­sul­tan­tas?

Lie­pos 25 die­ną, apie 11 val., spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog vie­na­me Plun­gė­je esan­čių au­to­ser­vi­sų, pri­klau­san­čių už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Au­to­skau­tas“, nu­ti­ko ne­lai­mė – su­ža­lo­tas žmo­gus.

Iš­šo­ko prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį

Skau­di ne­lai­mė pa­žen­kli­no lie­pos 18 die­ną. Prieš­piet Plun­gės ra­jo­ne, tarps­to­tė­je Plungė–Tarvainiai, ke­lei­vi­nis trau­ki­nys mir­ti­nai su­ža­lo­jo vy­riš­kį. Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį iš­ėjo ty­čia.

Degė ūkinis pastatas, svilo maistas

Savaitgalį Plungės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nuobodžiauti neteko: Narvaišių kaime pleškėjo ūkinis pastatas, o Plungės mieste, A. Vaišvilos ir A. Jucio gatvių daugiabučiuose, svilo maistas.

Ge­si­nant va­sar­na­mį, te­ko gel­bė­ti ir gan­dra­liz­dį

Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams kar­tais ten­ka ne tik ge­sin­ti, bet ir gel­bė­ti. Pir­ma­die­nį Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je iš­gel­bė­tas gan­dra­liz­dis su kiau­ši­niais.

Na­mų ne­te­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja

Ly­giai prieš sa­vai­tę di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio gy­ven­to­ją – pen­si­nio am­žiaus mo­ters na­mus pa­si­glem­žė gais­ras. Nu­ken­tė­ju­sia­jai ruo­šia­si pa­gel­bė­ti se­niū­ni­ja ir kai­my­nai.

Kan­tau­čių kai­me tė­vas ir sū­nus li­ko be na­mų – vis­ką pra­ri­jo ug­nis

Prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – su­de­gė jų gy­ve­na­ma­sis na­mas. Įta­ria­ma, jog dėl ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.

Autostradoje užsiliepsnojo vilkikas su priekaba

Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gegužės 3 d., apie 15 val., gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, kelyje Klaipėda–Kaunas, dega vilkikas. Atvykus ugniagesia-ms, atvira liepsna degė ne tik vilkikas, bet ir priekaba.

Apsipylė benzinu ir pasidegė?

Gegužės 1 d., apie 17.19 val., Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, Tverų seniūnijoje, Zorūbų kaime dega medinis vieno aukšto namas, kurio viduje yra žmogus. Kol kas neaiški nelaimės priežastis: viena jų gali būti ta, kad vyras pats apsipylė benzinu ir pasidegė...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama