Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Na­mų ne­te­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja

Ly­giai prieš sa­vai­tę di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio gy­ven­to­ją – pen­si­nio am­žiaus mo­ters na­mus pa­si­glem­žė gais­ras. Nu­ken­tė­ju­sia­jai ruo­šia­si pa­gel­bė­ti se­niū­ni­ja ir kai­my­nai.

Kan­tau­čių kai­me tė­vas ir sū­nus li­ko be na­mų – vis­ką pra­ri­jo ug­nis

Prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – su­de­gė jų gy­ve­na­ma­sis na­mas. Įta­ria­ma, jog dėl ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.

Autostradoje užsiliepsnojo vilkikas su priekaba

Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gegužės 3 d., apie 15 val., gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, kelyje Klaipėda–Kaunas, dega vilkikas. Atvykus ugniagesia-ms, atvira liepsna degė ne tik vilkikas, bet ir priekaba.

Apsipylė benzinu ir pasidegė?

Gegužės 1 d., apie 17.19 val., Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, Tverų seniūnijoje, Zorūbų kaime dega medinis vieno aukšto namas, kurio viduje yra žmogus. Kol kas neaiški nelaimės priežastis: viena jų gali būti ta, kad vyras pats apsipylė benzinu ir pasidegė...

Du automobiliai vertėsi, kiti – susidūrė

Nors avarijos vyksta dažnokai, tačiau pastaroji savaitė Rietavo savivaldybėje jomis ypač paženklinta: per keletą dienų du automobiliai vertėsi, dar keletas susidūrė. Dėl saugaus greičio nepaisymo ant stogo atsidūrė pelaitiškio „Opel Vectra“, toks pat likimas ištiko ir Gargždų gyventojo vairuojamą „Toyota Avensis“. Mažiau skausminga avarija ištiko Lenkijos pilietį, kuris vairavo vilkiką su puspriekabe: į jį atsitrenkė priešinga kryptimi važiavęs „Nissan F-Trail“ su lentų prikrauta priekaba. Nelaimės neišvengta ir Rietave: vienas vairuotojas sankryžoje nepraleido kito ir rezultatas – aiškus...

Alks­nė­nų kai­me lieps­na nu­siau­bė gy­ve­na­mo­jo na­mo sto­gą

Ko­vo 28-osios va­ka­re ug­nia­ge­sių pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Alks­nė­nų kai­mą. De­gė vie­tos gy­ven­to­jo J. M. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Aikš­te­lė­je de­gė tak­si au­to­mo­bi­lis

Ko­vo 15-osios ry­te pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre ki­lo gais­ras – už­si­lieps­no­jo apy­nau­jis, tak­si žen­klais pa­žy­mė­tas au­to­mo­bi­lis BMW 5. Tuo me­tu ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je bu­vo pil­na trans­por­to prie­mo­nių.

Gais­ras Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­te

Vals­ty­bės sau­go­mas pa­sta­tas Ša­tei­kiuo­se pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se. De­gė dva­ro oran­že­ri­jos me­di­nės grin­dys. Pa­aiš­kė­jo, jog „paiš­dy­ka­vo“ vie­tos jau­ni­mė­lis.

Su­ma­nė lenk­ti – du sužaloti

Va­sa­rio 7 die­ną, apie 11.32 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės.

Dėl gaisro daugiabutyje, ko gero, kaltas senas šaldytuvas...

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį A. Ju­cio gat­vė­je ki­lo di­džiu­lis su­ju­di­mas – prie 16-ojo na­mo at­lė­kė net ke­tu­rios ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­ja. Pa­aiš­kė­jo, jog pir­ma­me aukš­te de­gė bu­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama