Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Alks­nė­nų kai­me lieps­na nu­siau­bė gy­ve­na­mo­jo na­mo sto­gą

Ko­vo 28-osios va­ka­re ug­nia­ge­sių pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Alks­nė­nų kai­mą. De­gė vie­tos gy­ven­to­jo J. M. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Aikš­te­lė­je de­gė tak­si au­to­mo­bi­lis

Ko­vo 15-osios ry­te pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre ki­lo gais­ras – už­si­lieps­no­jo apy­nau­jis, tak­si žen­klais pa­žy­mė­tas au­to­mo­bi­lis BMW 5. Tuo me­tu ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je bu­vo pil­na trans­por­to prie­mo­nių.

Gais­ras Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­te

Vals­ty­bės sau­go­mas pa­sta­tas Ša­tei­kiuo­se pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se. De­gė dva­ro oran­že­ri­jos me­di­nės grin­dys. Pa­aiš­kė­jo, jog „paiš­dy­ka­vo“ vie­tos jau­ni­mė­lis.

Su­ma­nė lenk­ti – du sužaloti

Va­sa­rio 7 die­ną, apie 11.32 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės.

Dėl gaisro daugiabutyje, ko gero, kaltas senas šaldytuvas...

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį A. Ju­cio gat­vė­je ki­lo di­džiu­lis su­ju­di­mas – prie 16-ojo na­mo at­lė­kė net ke­tu­rios ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­ja. Pa­aiš­kė­jo, jog pir­ma­me aukš­te de­gė bu­tas.

Bi­ru­tės gat­vė­je trys žmo­nės ap­si­nuo­di­jo du­jo­mis, vie­nas mirė

Sek­ma­die­nio va­ka­re pas bro­lį nu­si­mau­dy­ti at­vy­ku­si se­suo, ko ge­ro, nė bai­siau­sia­me koš­ma­re ne­ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad po mau­dy­nių teks ruoš­tis lai­do­tu­vėms: ap­si­nuo­di­jęs du­jo­mis mi­rė jos vy­ras, o ji pa­ti su bro­liu vos ne vos iš­trū­ko iš mir­ties gniauž­tų.

Per gais­rą vis­ką pra­ra­du­si mo­ky­to­ja tu­ri vil­tį na­mus at­sta­ty­ti

To­kios koš­ma­riš­kos nak­ties al­sė­diš­kė Al­ma Vil­nie­nė, ko ge­ro, ne­sap­na­vo nė bai­siau­sia­me sap­ne. Vė­lų sau­sio 2-osios va­ka­rą mo­te­ris su dviem pa­aug­lė­mis duk­ro­mis bu­vo pri­vers­ta bėg­ti iš ug­nies ap­im­to na­mo. Su­de­gė vis­kas – na­mų apy­vo­kos daik­tai, rū­bai, bui­ti­nė tech­ni­ka, bal­dai...

Ug­nis pa­si­glem­žė gy­ve­na­mą­jį pa­sta­tą

Lap­kri­čio 25 d., apie 13.36 val., ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­me, de­ga vie­no aukš­to me­di­nis na­mas. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms, na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Gy­ven­to­jai bu­vo nu­ga­ben­ti į li­go­ni­nę. Gais­ro me­tu nu­de­gė na­mo sto­gas, per­den­gi­mas, iš­de­gė vi­dus, bal­dai, na­mų apy­vo­kos daik­tai. Kaip ma­no­ma, pir­mo­ji gais­ri­nin­kus iš­kvie­tė pro ša­lį va­žia­vu­si mo­te­ris.

Iš de­gančio ūki­nio pa­sta­to na­miškiai spėjo išgelbėti kiau­les

Net ke­lios dešim­tys tonų šie­no su­pleškėjo anks­tyvą šešta­die­nio rytą Alsėdžių se­niūni­jos Dišlių kai­me. Ūki­nis pa­sta­tas su­degė vi­siškai, išgelbėtos tik kiaulės.

Žiau­ri ava­ri­ja ne­to­li Plun­gės: trys žu­vę, ke­tu­ri su­žeis­ti

Dviems šei­moms sek­ma­die­nio va­ka­ras bai­gė­si tra­giš­kai: ke­ly­je Šiau­liai – Pa­lan­ga, ne­to­li Plun­gės, su­si­dū­rus BMW 520 ir „Hy­un­dai Gal­lo­per“, žu­vo trys vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no – ma­ma, 3-me­tė mer­gai­tė ir tė­tis. Dar vie­na šios šei­mos 11-me­tė mer­gai­tė sun­kios būk­lės iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Klaipėdiečių šeima iš kito automobilio – trys as­me­nys – taip pat li­go­ni­nė­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama