Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Var­ka­liš­kių na­muo­se iš­de­gė ka­ti­li­nė

Sau­sio 19-osios ry­te, prieš pat 9 va­lan­dą, per mies­to cen­trą kauk­da­mos lė­kė ug­nia­ge­sių ma­ši­nos. Pa­aiš­kė­jo, jog gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Var­ka­lių kai­mą, Že­mai­čių gat­vę, – dū­mai ver­žė­si iš vie­tos gy­ven­to­jo L. S. na­mo.

Įta­ria­ma, jog Var­ka­liuo­se va­sar­na­mis bu­vo pa­deg­tas ty­čia

Gruo­džio 18-osios nak­tį, apie 3 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą Var­ka­lių kai­me, Ber­žų gat­vė­je.

Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas

Lap­kri­čio 28 die­ną lieps­na plyks­te­lė­jo di­de­lia­me me­di­nia­me na­me Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Nuo­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys ta­me bu­te, tuo me­tu bu­vo iš­ėję. Lai­mė, iš pa­sto­gės virs­tan­čius dū­mus lai­ku pa­ste­bė­jo ne­to­lie­se bu­vęs ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas ir sku­biai iš­kvie­tė ko­le­gas.

Pa­ke­ruo­se su­de­gė me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas

Lap­kri­čio 15-osios va­ka­re gais­ro pa­švais­tė nu­švie­tė Pa­ke­rų kai­mą – ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, S. B. so­dy­bo­je, de­gė ūki­nis pa­sta­tas.

„Ačiū tau, Die­vu­li, kad ir vėl su ma­ni­mi bu­vai kar­tu...“

Pas­ku­ti­nę spa­lio mė­ne­sio die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius (51 m.) ga­lės švęs­ti ant­rą­jį sa­vo gim­ta­die­nį. Vien pa­žiū­rė­jus į šiur­pias ava­ri­jos nuo­trau­kas, ky­la klau­si­mas, ar ga­lė­jo šio­je ma­ši­no­je va­žia­vę žmo­nės iš­lik­ti svei­ki. Dau­gu­mai plun­giš­kių pui­kiai pa­žįs­ta­mas, tie­siog Gin­tu va­di­na­mas me­ro pa­ta­rė­jas net po ne­lai­mės juo­ka­vo, kad se­niai bu­vo lai­kas pirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį.

Į gais­ra­vie­tę už­si­žiū­rė­ję vai­ruo­to­jai pra­ra­do bud­ru­mą – su­si­dū­rė trys au­to­mo­bi­liai!

Sek­ma­die­nio ry­tą Plun­gės ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Le­ke­mę, mat ga­vo į Rie­ta­vo tur­gų va­žiuo­jan­čių žmo­nių skam­bu­tį, jog tuoj už Mi­la­šai­čių, prie pa­grin­di­nio ke­lio, de­ga me­di­nis pastatas.

Va­sar­na­mis su­de­gė lem­tin­gą die­ną

Spa­lio 18 d., prieš pat vi­dur­nak­tį, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jos La­bar­džių kai­me, Lan­kų g. 1, de­ga va­sar­na­mis. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pa­sta­tą jau bu­vo apė­mu­si at­vi­ra lieps­na. Gais­ro me­tu nu­de­gė vasarnamio sto­gas, su­de­gė per­den­gi­mas ir vi­du­je bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Al­sė­džiuo­se su­de­gė apy­nau­jis trak­to­rius

Spa­lio 18-osios po­pie­tę ne­lai­mė iš­ti­ko ūki­nin­kų šei­mą iš Al­sė­džių – prie pat na­mų su­de­gė bran­gus, vos sep­ty­ne­rių me­tų se­nu­mo trak­to­rius.

Uos­tė du­jas – su­kė­lė spro­gi­mą

Žmo­nės svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais: vie­ni mau­kia deg­ti­nę, ki­ti uos­to kli­jus, tre­ti var­to­ja nar­ko­ti­kus. Yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka uos­ty­ti du­jas. Ta­čiau toks svai­gi­ni­mo­si bū­das ypač pa­vo­jin­gas – du­jos ga­li sprog­ti. Bū­tent taip spa­lio 16-osios nak­tį nu­ti­ko plun­giš­kiui R. S. (gim. 1993 m.), ku­ris dėl ža­lin­go įpro­čio, ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Į mo­kyk­lą sku­bė­ju­sios 16-me­tės vai­ruo­to­ja ne­pa­ma­tė...

Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei po eis­mo ne­lai­mės, kai nu­ken­tė­jo 12-me­tė, ant­ra­die­nį ki­to­je Plun­gės pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta dar vie­na mer­gai­tė. Šį­kart nu­ken­tė­jo į Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą ėju­si 16-me­tė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama