Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo plun­giš­kė ir du vai­kai

Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę nuo Tel­šių link Plun­gės va­žia­vu­si 29 me­tų mo­te­ris stai­ga bu­vo ta­ra­nuo­ta prie­šais ją iš­lė­ku­sio au­to­mo­bi­lio. Plun­giš­kė ir du ma­ža­me­čiai iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Au­to­ser­vi­se su­žeis­tas... kon­sul­tan­tas?

Lie­pos 25 die­ną, apie 11 val., spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog vie­na­me Plun­gė­je esan­čių au­to­ser­vi­sų, pri­klau­san­čių už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Au­to­skau­tas“, nu­ti­ko ne­lai­mė – su­ža­lo­tas žmo­gus.

Iš­šo­ko prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį

Skau­di ne­lai­mė pa­žen­kli­no lie­pos 18 die­ną. Prieš­piet Plun­gės ra­jo­ne, tarps­to­tė­je Plungė–Tarvainiai, ke­lei­vi­nis trau­ki­nys mir­ti­nai su­ža­lo­jo vy­riš­kį. Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį iš­ėjo ty­čia.

Degė ūkinis pastatas, svilo maistas

Savaitgalį Plungės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nuobodžiauti neteko: Narvaišių kaime pleškėjo ūkinis pastatas, o Plungės mieste, A. Vaišvilos ir A. Jucio gatvių daugiabučiuose, svilo maistas.

Ge­si­nant va­sar­na­mį, te­ko gel­bė­ti ir gan­dra­liz­dį

Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams kar­tais ten­ka ne tik ge­sin­ti, bet ir gel­bė­ti. Pir­ma­die­nį Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je iš­gel­bė­tas gan­dra­liz­dis su kiau­ši­niais.

Na­mų ne­te­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja

Ly­giai prieš sa­vai­tę di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio gy­ven­to­ją – pen­si­nio am­žiaus mo­ters na­mus pa­si­glem­žė gais­ras. Nu­ken­tė­ju­sia­jai ruo­šia­si pa­gel­bė­ti se­niū­ni­ja ir kai­my­nai.

Kan­tau­čių kai­me tė­vas ir sū­nus li­ko be na­mų – vis­ką pra­ri­jo ug­nis

Prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – su­de­gė jų gy­ve­na­ma­sis na­mas. Įta­ria­ma, jog dėl ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.

Autostradoje užsiliepsnojo vilkikas su priekaba

Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gegužės 3 d., apie 15 val., gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, kelyje Klaipėda–Kaunas, dega vilkikas. Atvykus ugniagesia-ms, atvira liepsna degė ne tik vilkikas, bet ir priekaba.

Apsipylė benzinu ir pasidegė?

Gegužės 1 d., apie 17.19 val., Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, kad Rietavo savivaldybėje, Tverų seniūnijoje, Zorūbų kaime dega medinis vieno aukšto namas, kurio viduje yra žmogus. Kol kas neaiški nelaimės priežastis: viena jų gali būti ta, kad vyras pats apsipylė benzinu ir pasidegė...

Du automobiliai vertėsi, kiti – susidūrė

Nors avarijos vyksta dažnokai, tačiau pastaroji savaitė Rietavo savivaldybėje jomis ypač paženklinta: per keletą dienų du automobiliai vertėsi, dar keletas susidūrė. Dėl saugaus greičio nepaisymo ant stogo atsidūrė pelaitiškio „Opel Vectra“, toks pat likimas ištiko ir Gargždų gyventojo vairuojamą „Toyota Avensis“. Mažiau skausminga avarija ištiko Lenkijos pilietį, kuris vairavo vilkiką su puspriekabe: į jį atsitrenkė priešinga kryptimi važiavęs „Nissan F-Trail“ su lentų prikrauta priekaba. Nelaimės neišvengta ir Rietave: vienas vairuotojas sankryžoje nepraleido kito ir rezultatas – aiškus...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama