Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Po su­si­dū­ri­mo su kom­bai­nu prie nu­ken­tė­ju­sio­jo su­sto­jo tik pro ša­lį va­žia­vęs pa­rei­gū­nas

Liūd­nai juo­kau­jant, ne­daug trū­ko, jog „Mer­ce­des-Benz E270“ bū­tų ta­pęs kab­rio­le­tu – kom­bai­nas su ja­vų pjau­na­mą­ja, va­di­na­muo­ju „ke­de­riu“, ko­ne nu­pjo­vė leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio sto­gą. Ši bai­si ava­ri­ja įvy­ko prieš sa­vai­tę, rug­pjū­čio 26-osios va­ka­re, 37-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re. Tą va­ka­rą iš Plun­gės į Ma­žei­kius va­žia­vęs 27 m. J. Š. sa­ko, jog po šio įvy­kio jau­čia­si tar­si ant­rą­kart gi­męs.

Spanguolių rinkti išvykusį vyrą mirtis užklupo pelkėse

Gydomosiomis savybėmis pasižyminčių spanguolių ketinusi prisirinkti vyresnių plungiškių pora amžiams atsisveikino miško viduryje. Silpnumą pajutęs 68 metų A. M. staiga prisėdo ant kupsto ir mirė. Kūną iš tyrų išnešė ugniagesiai gelbėtojai.

Jaunimo šėlsmas baigėsi tragedija

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 19–21 dienomis, Rietavo savivaldybėje, Lopaičių kaime, prie Ruškio ežero, trankiai skambėjo muzika ir šėlo jaunimas. Tas šėlsmas baigėsi nelaime – rugpjūčio 20 dieną vos už 400 metrų nuo renginio vietos rastas 1993 m. gimusio jaunuolio iš Vilniaus lavonas bei... narkotinių medžiagų.

Lėkimo 150 km/val. pasekmė: vairuotojas prispaustas, keleivis išsviestas per langą

Sek­ma­die­nio va­ka­rą jau­ni vy­rai pri­si­laks­tė ke­ly­je Pauošniai–Plateliai. Bėg­da­mi nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Vol­vo S80“, nu­skri­do nuo ke­lio ir ke­lis kar­tus ver­tė­si. Vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vis at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

De­gė so­do na­me­lis

Anks­ty­vą rug­pjū­čio 4-osios ry­tą dū­mų ka­muo­liai pa­si­ro­dė vie­no­je so­dų ben­dri­jo­je. Įta­ria­ma, jog bu­vęs tuš­čias so­do na­me­lis ga­lė­jo bū­ti pa­deg­tas ty­čia.

Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo plun­giš­kė ir du vai­kai

Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę nuo Tel­šių link Plun­gės va­žia­vu­si 29 me­tų mo­te­ris stai­ga bu­vo ta­ra­nuo­ta prie­šais ją iš­lė­ku­sio au­to­mo­bi­lio. Plun­giš­kė ir du ma­ža­me­čiai iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Au­to­ser­vi­se su­žeis­tas... kon­sul­tan­tas?

Lie­pos 25 die­ną, apie 11 val., spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog vie­na­me Plun­gė­je esan­čių au­to­ser­vi­sų, pri­klau­san­čių už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Au­to­skau­tas“, nu­ti­ko ne­lai­mė – su­ža­lo­tas žmo­gus.

Iš­šo­ko prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį

Skau­di ne­lai­mė pa­žen­kli­no lie­pos 18 die­ną. Prieš­piet Plun­gės ra­jo­ne, tarps­to­tė­je Plungė–Tarvainiai, ke­lei­vi­nis trau­ki­nys mir­ti­nai su­ža­lo­jo vy­riš­kį. Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas prieš at­va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį iš­ėjo ty­čia.

Degė ūkinis pastatas, svilo maistas

Savaitgalį Plungės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nuobodžiauti neteko: Narvaišių kaime pleškėjo ūkinis pastatas, o Plungės mieste, A. Vaišvilos ir A. Jucio gatvių daugiabučiuose, svilo maistas.

Ge­si­nant va­sar­na­mį, te­ko gel­bė­ti ir gan­dra­liz­dį

Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams kar­tais ten­ka ne tik ge­sin­ti, bet ir gel­bė­ti. Pir­ma­die­nį Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je iš­gel­bė­tas gan­dra­liz­dis su kiau­ši­niais.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama