Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

„Ačiū tau, Die­vu­li, kad ir vėl su ma­ni­mi bu­vai kar­tu...“

Pas­ku­ti­nę spa­lio mė­ne­sio die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius (51 m.) ga­lės švęs­ti ant­rą­jį sa­vo gim­ta­die­nį. Vien pa­žiū­rė­jus į šiur­pias ava­ri­jos nuo­trau­kas, ky­la klau­si­mas, ar ga­lė­jo šio­je ma­ši­no­je va­žia­vę žmo­nės iš­lik­ti svei­ki. Dau­gu­mai plun­giš­kių pui­kiai pa­žįs­ta­mas, tie­siog Gin­tu va­di­na­mas me­ro pa­ta­rė­jas net po ne­lai­mės juo­ka­vo, kad se­niai bu­vo lai­kas pirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį.

Į gais­ra­vie­tę už­si­žiū­rė­ję vai­ruo­to­jai pra­ra­do bud­ru­mą – su­si­dū­rė trys au­to­mo­bi­liai!

Sek­ma­die­nio ry­tą Plun­gės ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Le­ke­mę, mat ga­vo į Rie­ta­vo tur­gų va­žiuo­jan­čių žmo­nių skam­bu­tį, jog tuoj už Mi­la­šai­čių, prie pa­grin­di­nio ke­lio, de­ga me­di­nis pastatas.

Va­sar­na­mis su­de­gė lem­tin­gą die­ną

Spa­lio 18 d., prieš pat vi­dur­nak­tį, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jos La­bar­džių kai­me, Lan­kų g. 1, de­ga va­sar­na­mis. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pa­sta­tą jau bu­vo apė­mu­si at­vi­ra lieps­na. Gais­ro me­tu nu­de­gė vasarnamio sto­gas, su­de­gė per­den­gi­mas ir vi­du­je bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Al­sė­džiuo­se su­de­gė apy­nau­jis trak­to­rius

Spa­lio 18-osios po­pie­tę ne­lai­mė iš­ti­ko ūki­nin­kų šei­mą iš Al­sė­džių – prie pat na­mų su­de­gė bran­gus, vos sep­ty­ne­rių me­tų se­nu­mo trak­to­rius.

Uos­tė du­jas – su­kė­lė spro­gi­mą

Žmo­nės svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais: vie­ni mau­kia deg­ti­nę, ki­ti uos­to kli­jus, tre­ti var­to­ja nar­ko­ti­kus. Yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka uos­ty­ti du­jas. Ta­čiau toks svai­gi­ni­mo­si bū­das ypač pa­vo­jin­gas – du­jos ga­li sprog­ti. Bū­tent taip spa­lio 16-osios nak­tį nu­ti­ko plun­giš­kiui R. S. (gim. 1993 m.), ku­ris dėl ža­lin­go įpro­čio, ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Į mo­kyk­lą sku­bė­ju­sios 16-me­tės vai­ruo­to­ja ne­pa­ma­tė...

Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei po eis­mo ne­lai­mės, kai nu­ken­tė­jo 12-me­tė, ant­ra­die­nį ki­to­je Plun­gės pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta dar vie­na mer­gai­tė. Šį­kart nu­ken­tė­jo į Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą ėju­si 16-me­tė.

Po su­si­dū­ri­mo su kom­bai­nu prie nu­ken­tė­ju­sio­jo su­sto­jo tik pro ša­lį va­žia­vęs pa­rei­gū­nas

Liūd­nai juo­kau­jant, ne­daug trū­ko, jog „Mer­ce­des-Benz E270“ bū­tų ta­pęs kab­rio­le­tu – kom­bai­nas su ja­vų pjau­na­mą­ja, va­di­na­muo­ju „ke­de­riu“, ko­ne nu­pjo­vė leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio sto­gą. Ši bai­si ava­ri­ja įvy­ko prieš sa­vai­tę, rug­pjū­čio 26-osios va­ka­re, 37-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re. Tą va­ka­rą iš Plun­gės į Ma­žei­kius va­žia­vęs 27 m. J. Š. sa­ko, jog po šio įvy­kio jau­čia­si tar­si ant­rą­kart gi­męs.

Spanguolių rinkti išvykusį vyrą mirtis užklupo pelkėse

Gydomosiomis savybėmis pasižyminčių spanguolių ketinusi prisirinkti vyresnių plungiškių pora amžiams atsisveikino miško viduryje. Silpnumą pajutęs 68 metų A. M. staiga prisėdo ant kupsto ir mirė. Kūną iš tyrų išnešė ugniagesiai gelbėtojai.

Jaunimo šėlsmas baigėsi tragedija

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 19–21 dienomis, Rietavo savivaldybėje, Lopaičių kaime, prie Ruškio ežero, trankiai skambėjo muzika ir šėlo jaunimas. Tas šėlsmas baigėsi nelaime – rugpjūčio 20 dieną vos už 400 metrų nuo renginio vietos rastas 1993 m. gimusio jaunuolio iš Vilniaus lavonas bei... narkotinių medžiagų.

Lėkimo 150 km/val. pasekmė: vairuotojas prispaustas, keleivis išsviestas per langą

Sek­ma­die­nio va­ka­rą jau­ni vy­rai pri­si­laks­tė ke­ly­je Pauošniai–Plateliai. Bėg­da­mi nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Vol­vo S80“, nu­skri­do nuo ke­lio ir ke­lis kar­tus ver­tė­si. Vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vis at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama