Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Var­ka­liuo­se, na­mo rū­sy­je, spro­go kie­to­jo ku­ro ka­ti­las

Ko­vo 29-osios po­pie­tę, prieš 14 va­lan­dą, drioks­te­lė­jo sprogimas Var­ka­lių kai­me. Ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog Tven­ki­nio gat­vė­je, B. R. mū­ri­nio na­mo rū­sy­je, spro­go kros­nis ir ki­lo gais­ras.

Atsidarė šulinio dangtį ir... šoko vidun

Mau­dy­nės ko­vo 20-ąją šal­ta­me šu­li­nio van­de­ny­je plun­giš­kei D. G. (gim. 1945 m.) bai­gė­si la­bai lai­min­gai. Mo­te­ris, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­siš­kai ne­nu­ken­tė­jo. Ži­nia, tik su­šla­po ir iš­si­gan­do.

Žie­mai bai­gian­tis, au­to­mo­bi­liai skrie­jo nuo ke­lio

At­ro­do, žie­ma jau trau­kia­si, bet vis dar už­klo­ja ke­lius šla­piu snie­gu. Va­žiuo­da­mos sli­džiu ke­liu, dvi vai­ruo­to­jos at­si­dū­rė grio­viuo­se, vie­na, ne­su­val­džiu­si au­to­mo­bi­lio, at­si­tren­kė į stul­pą.

Su­dau­žė au­to­mo­bi­lį ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 18.13 val., ne­to­li Rie­ta­vo, Gird­vai­nių kai­me, į me­dį tren­kė­si au­to­mo­bi­lis „BMW X5“. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 1984 m. gi­męs vy­ras sun­kios būk­lės iš­vež­tas į li­go­ni­nę, o iš au­to­mo­bi­lio li­ko me­ta­lo krū­va.

Su­pleš­kė­jo na­mas, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lis, de­gė suo­džiai

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nia­ge­siams dar­bo ne­trū­ko: bū­ta iš­kvie­ti­mų dėl ka­mi­nuo­se de­gan­čių suo­džių, lieps­no­je skęs­tan­čio na­mo, rūks­tan­čių sta­dio­no tri­bū­nų ir de­gan­čio au­to­mo­bi­lio.

Ava­ri­jo­je prie Vieš­to­vė­nų kai­mo su­ža­lo­ti ke­tu­ri žmo­nės

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 30-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­ne, Vieš­to­vė­nų kai­me. Pra­neš­ta, jog 14-aja­me ke­lio Plungė–Vėžaičiai ki­lo­met­re su­si­dū­rė du leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Į ava­ri­jos vie­tą iš­kart iš­sku­bė­jo me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Var­ka­liš­kių na­muo­se iš­de­gė ka­ti­li­nė

Sau­sio 19-osios ry­te, prieš pat 9 va­lan­dą, per mies­to cen­trą kauk­da­mos lė­kė ug­nia­ge­sių ma­ši­nos. Pa­aiš­kė­jo, jog gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Var­ka­lių kai­mą, Že­mai­čių gat­vę, – dū­mai ver­žė­si iš vie­tos gy­ven­to­jo L. S. na­mo.

Įta­ria­ma, jog Var­ka­liuo­se va­sar­na­mis bu­vo pa­deg­tas ty­čia

Gruo­džio 18-osios nak­tį, apie 3 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą Var­ka­lių kai­me, Ber­žų gat­vė­je.

Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas

Lap­kri­čio 28 die­ną lieps­na plyks­te­lė­jo di­de­lia­me me­di­nia­me na­me Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Nuo­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys ta­me bu­te, tuo me­tu bu­vo iš­ėję. Lai­mė, iš pa­sto­gės virs­tan­čius dū­mus lai­ku pa­ste­bė­jo ne­to­lie­se bu­vęs ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas ir sku­biai iš­kvie­tė ko­le­gas.

Pa­ke­ruo­se su­de­gė me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas

Lap­kri­čio 15-osios va­ka­re gais­ro pa­švais­tė nu­švie­tė Pa­ke­rų kai­mą – ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, S. B. so­dy­bo­je, de­gė ūki­nis pa­sta­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama