Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas

Lap­kri­čio 28 die­ną lieps­na plyks­te­lė­jo di­de­lia­me me­di­nia­me na­me Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Nuo­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys ta­me bu­te, tuo me­tu bu­vo iš­ėję. Lai­mė, iš pa­sto­gės virs­tan­čius dū­mus lai­ku pa­ste­bė­jo ne­to­lie­se bu­vęs ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas ir sku­biai iš­kvie­tė ko­le­gas.

Pa­ke­ruo­se su­de­gė me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas

Lap­kri­čio 15-osios va­ka­re gais­ro pa­švais­tė nu­švie­tė Pa­ke­rų kai­mą – ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, S. B. so­dy­bo­je, de­gė ūki­nis pa­sta­tas.

„Ačiū tau, Die­vu­li, kad ir vėl su ma­ni­mi bu­vai kar­tu...“

Pas­ku­ti­nę spa­lio mė­ne­sio die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius (51 m.) ga­lės švęs­ti ant­rą­jį sa­vo gim­ta­die­nį. Vien pa­žiū­rė­jus į šiur­pias ava­ri­jos nuo­trau­kas, ky­la klau­si­mas, ar ga­lė­jo šio­je ma­ši­no­je va­žia­vę žmo­nės iš­lik­ti svei­ki. Dau­gu­mai plun­giš­kių pui­kiai pa­žįs­ta­mas, tie­siog Gin­tu va­di­na­mas me­ro pa­ta­rė­jas net po ne­lai­mės juo­ka­vo, kad se­niai bu­vo lai­kas pirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį.

Į gais­ra­vie­tę už­si­žiū­rė­ję vai­ruo­to­jai pra­ra­do bud­ru­mą – su­si­dū­rė trys au­to­mo­bi­liai!

Sek­ma­die­nio ry­tą Plun­gės ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Le­ke­mę, mat ga­vo į Rie­ta­vo tur­gų va­žiuo­jan­čių žmo­nių skam­bu­tį, jog tuoj už Mi­la­šai­čių, prie pa­grin­di­nio ke­lio, de­ga me­di­nis pastatas.

Va­sar­na­mis su­de­gė lem­tin­gą die­ną

Spa­lio 18 d., prieš pat vi­dur­nak­tį, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Rie­ta­vo se­niū­ni­jos La­bar­džių kai­me, Lan­kų g. 1, de­ga va­sar­na­mis. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pa­sta­tą jau bu­vo apė­mu­si at­vi­ra lieps­na. Gais­ro me­tu nu­de­gė vasarnamio sto­gas, su­de­gė per­den­gi­mas ir vi­du­je bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Al­sė­džiuo­se su­de­gė apy­nau­jis trak­to­rius

Spa­lio 18-osios po­pie­tę ne­lai­mė iš­ti­ko ūki­nin­kų šei­mą iš Al­sė­džių – prie pat na­mų su­de­gė bran­gus, vos sep­ty­ne­rių me­tų se­nu­mo trak­to­rius.

Uos­tė du­jas – su­kė­lė spro­gi­mą

Žmo­nės svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais: vie­ni mau­kia deg­ti­nę, ki­ti uos­to kli­jus, tre­ti var­to­ja nar­ko­ti­kus. Yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka uos­ty­ti du­jas. Ta­čiau toks svai­gi­ni­mo­si bū­das ypač pa­vo­jin­gas – du­jos ga­li sprog­ti. Bū­tent taip spa­lio 16-osios nak­tį nu­ti­ko plun­giš­kiui R. S. (gim. 1993 m.), ku­ris dėl ža­lin­go įpro­čio, ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Į mo­kyk­lą sku­bė­ju­sios 16-me­tės vai­ruo­to­ja ne­pa­ma­tė...

Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei po eis­mo ne­lai­mės, kai nu­ken­tė­jo 12-me­tė, ant­ra­die­nį ki­to­je Plun­gės pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta dar vie­na mer­gai­tė. Šį­kart nu­ken­tė­jo į Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą ėju­si 16-me­tė.

Po su­si­dū­ri­mo su kom­bai­nu prie nu­ken­tė­ju­sio­jo su­sto­jo tik pro ša­lį va­žia­vęs pa­rei­gū­nas

Liūd­nai juo­kau­jant, ne­daug trū­ko, jog „Mer­ce­des-Benz E270“ bū­tų ta­pęs kab­rio­le­tu – kom­bai­nas su ja­vų pjau­na­mą­ja, va­di­na­muo­ju „ke­de­riu“, ko­ne nu­pjo­vė leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio sto­gą. Ši bai­si ava­ri­ja įvy­ko prieš sa­vai­tę, rug­pjū­čio 26-osios va­ka­re, 37-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re. Tą va­ka­rą iš Plun­gės į Ma­žei­kius va­žia­vęs 27 m. J. Š. sa­ko, jog po šio įvy­kio jau­čia­si tar­si ant­rą­kart gi­męs.

Spanguolių rinkti išvykusį vyrą mirtis užklupo pelkėse

Gydomosiomis savybėmis pasižyminčių spanguolių ketinusi prisirinkti vyresnių plungiškių pora amžiams atsisveikino miško viduryje. Silpnumą pajutęs 68 metų A. M. staiga prisėdo ant kupsto ir mirė. Kūną iš tyrų išnešė ugniagesiai gelbėtojai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama