Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Iš­va­žia­vo gir­ti vy­rai pa­si­va­ži­nė­ti ir... at­si­dū­rė grio­vy­je

Vil­kų kai­me esan­ti žie­di­nė san­kry­ža vie­nam vai­ruo­to­jui pir­ma­die­nio po­pie­tę bu­vo ne­įvei­kia­ma – ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, kliu­dė ke­lio stul­pe­lį ir nu­skrie­jo į grio­vį. Vi­sa pen­kių vy­rų kom­pa­ni­ja, įskai­tant ir 35 me­tų vai­ruo­to­ją, bu­vo ge­ro­kai įkau­šu­si.

Į tven­ki­nį au­to­mo­bi­liu įskri­dęs jau­nuo­lis ne­iš­gy­ve­no

Tra­giš­ka ne­lai­mė nu­ti­ko rug­sė­jo 7-osios ry­tą Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me. Čia į tven­ki­nį vers­da­ma­sis įlė­kė „Su­ba­ru Le­ga­cy“, ku­rį vai­ra­vo 18-me­tis plun­giš­kis P. L. Ke­lio­li­ka mi­nu­čių po van­de­niu iš­bu­vu­sio jau­nuo­lio gy­vy­bė už­ge­so ne­lai­mės vie­to­je.

Ava­ri­ja prie dar­že­lio: pro­duk­tus at­ve­žęs vai­ruo­to­jas par­tren­kė mo­te­rį

Pir­ma­die­nio ry­tą, apie 11 va­lan­dą, prie lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“, esan­čio A. Ju­cio g., sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai. Čia, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas ne­pa­ste­bė­jo pės­čio­sios – par­blokš­ta pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris su­si­ža­lo­jo gal­vą.

Ne­to­li Stal­gė­nų su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to­mo­bi­liai, trys žmo­nės su­žeis­ti

Sek­ma­die­nį, tur­gaus die­ną, ke­ly­je link Rie­ta­vo su­si­dū­rė net ke­tu­ri leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į li­go­ni­nę bu­vo iš­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris, 12 me­tų ber­niu­kas ir 32 me­tų vy­ras.

Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius

Nak­tį iš rug­pjū­čio 1-osios į 2-ąją Plun­gės ra­jo­ne ne tik pa­li­jo, bet ir ge­ro­kai pa­si­tran­kė per­kū­nas. Įta­ria­ma, jog dėl žai­bo iš­kro­vos ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. M.

Iš­si­blaš­kęs vai­ruo­to­jas rė­žė­si į su­sto­ju­sios plun­giš­kės au­to­mo­bi­lį

Lie­pos 26-osios ry­tą, apie 9 va­lan­dą, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba lė­kė į Vy­tau­to gat­vę – tie­siai prieš Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, prie pės­čių­jų per­ėjos, bu­vo įvy­ku­si ava­ri­ja. Tik nu­ken­tė­jo ne pės­tie­ji, o jų pra­leis­ti su­sto­ju­si vai­ruo­to­ja.

Van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­ne van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes – gar­baus am­žiaus se­no­lės ir pus­am­žio vy­riš­kio. De­vy­nias­de­šimt­me­tė mo­te­ris nu­sken­do mies­te, prie A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos esan­čia­me tven­ki­ny­je, o še­šias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs vy­ras – Ber­žo­ro kai­mo eže­re.

Nelaimės priežastis – bandymas kelią pereiti ne per pėsčiųjų perėją?

Bir­že­lio 26-ąją, apie 14.40 va­lan­dą, Plun­gė­je, J. Tu­mo- Vaiž­gan­to ir V. Ma­čer­nio gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Opel Me­ri­va“ par­tren­kė pės­či­ą­ją.

Numetė nuorūką – sudegė ūkinis pastatas su šie­nu ir mal­ko­mis?

Bir­že­lio 17-osios nak­tį gais­ro pa­švais­tė nu­tvies­kė Al­sė­džių mies­te­lio pa­dan­gę – apie pu­sę dvie­jų nak­ties ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad at­vi­ra lieps­na de­ga ūki­nis pa­sta­tas Žvir­blai­čių gat­vė­je.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė mū­sų mies­te įvy­ko pa­čią pir­mą va­sa­ros die­ną – per pės­čių­jų per­ėją ėjęs pen­si­nio am­žiaus plun­giš­kis par­trenk­tas mini furgono. At­sku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tam žmo­gui jau nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama