Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į me­dį ir už­si­de­gė, vai­ruo­to­jas apdegė veidą bei rankas

Skau­di ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 7-osios, sek­ma­die­nio ry­tą Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je – ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog prie vie­no na­mo, at­si­tren­kęs į me­dį, de­ga au­to­mo­bi­lis. Pa­aiš­kė­jo, jog įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Su­de­gė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis

Kū­čių va­ka­rą ne­ra­mu bu­vo Ža­lio­jo­je gat­vė­je – prie vie­no gy­ve­na­mo­jo na­mo lieps­na siau­bė leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo V70“, pri­klau­san­tį E. B.

Ties Vieš­to­vė­nų kai­mu ava­ri­jo­je žu­vo pus­am­žis vy­ras

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio 8-osios ry­te ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai. Lenk­da­mas ki­tą au­to­mo­bi­lį, į sa­vo eis­mo juos­tą ne­spė­jo grįž­ti „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­jas iš Tel­šių (gim. 1964 m.). Ma­ši­na su­si­dū­rė su prie­šais at­va­žia­vu­siu sunk­ve­ži­miu „Re­nault Mid­lum“ ir su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu „Ško­da Yeti“. Pus­am­žis tel­šiš­kis žu­vo vie­to­je.

Ava­ri­ja ne­to­li Rie­ta­vo pareikalavo mo­te­rs gyvybės

Lap­kri­čio 25-osios ry­tą, apie 8.20 val., ke­ly­je Rietavas–Endriejavas, ties Gird­vai­nių kai­mu, įvy­ko tra­ge­di­ja pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams – „Au­di 80“ ir „BMW“, žu­vo 77-erių me­tų „Au­di 80“ vai­ruo­to­ja.

Tra­giš­kas įvy­kis lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te: sun­kiai su­si­ža­lo­jo dar­bi­nin­kas

Di­de­lė ne­lai­mė nu­ti­ko Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės 3-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Pet­ro Bei­no­ro lai­do­ji­mo na­mai. Šio pa­sta­to vi­du­je, re­mon­tuo­ja­mo­je da­ly­je, lap­kri­čio 21-osios po­pie­tę ant laip­tų ras­tas nu­kri­tęs už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pals­ka“ dar­bi­nin­kas A. P. (gim. 1949 m.). Žmo­gus sun­kiai su­si­ža­lo­jo gal­vą.

Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne de­gė per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mos at­lie­kos

Lap­kri­čio 9-osios ry­tą į Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­mą sku­bė­jo gais­ri­nės ma­ši­nos. Prieš pat sep­tin­tą va­lan­dą bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog ug­nis siau­tė­ja šia­me kai­me esan­čia­me pa­sta­te, ku­ris pri­klau­so Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (TRATC).

Pen­ki el­niai – prieš pla­te­liš­kio au­to­mo­bi­lį

Ar­tė­jant žie­mai, jau pra­si­dė­jo lau­ki­nių gy­vū­nų žie­mos mig­ra­ci­ja. Ka­no­pi­niai žvė­rys ke­liau­ja į di­džiuo­sius miš­kus, ne­re­tai kirs­da­mi ke­lius. Vie­nas toks su­si­dū­ri­mas su gy­vū­nais jau­nam pla­te­liš­kiui nu­ti­ko lap­kri­čio 4-osios vi­dur­die­nį ties Šateikių Rūdaičių kaimu.

De­gan­čia­me na­me žu­vo pus­am­žė mo­te­ris

Ant­ra­die­nio ry­tą dū­mų ka­muo­liai ėmė kil­ti ne­to­li Plun­gės par­ko, iš de­gan­čio na­mo, sto­vin­čio prie Par­ko alė­jos ir Ža­lio­sios gat­vių san­kry­žos. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras pa­rei­ka­la­vo ir žmo­gaus au­kos – ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš na­mo iš­ne­šė jau ne­be­gy­vą L. G. (gim. 1961 m.).

Sek­ma­die­nio ry­tą gy­ve­na­ma­jame name kilus gaisrui, aukų pavyko išvengti

Spa­lio 15-osios ry­tą, 6.52 val., Rie­ta­vo mies­te ki­lo gais­ras. Ben­dra­ja­me pa­gal­bos cen­tre sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu 112 bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Tai­kos g. 13 at­vi­ra lieps­na de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si pus­am­žė plun­giš­kė ne­iš­gy­ve­no

Anks­ty­vą rug­sė­jo 21-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė 1965 m. gi­mu­si plun­giš­kė. Mo­te­ris į uos­ta­mies­tį bu­vo at­vež­ta ma­žiau nei prieš pa­rą dėl sun­kaus gal­vos su­ža­lo­ji­mo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama