Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne de­gė per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mos at­lie­kos

Lap­kri­čio 9-osios ry­tą į Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­mą sku­bė­jo gais­ri­nės ma­ši­nos. Prieš pat sep­tin­tą va­lan­dą bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog ug­nis siau­tė­ja šia­me kai­me esan­čia­me pa­sta­te, ku­ris pri­klau­so Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (TRATC).

Pen­ki el­niai – prieš pla­te­liš­kio au­to­mo­bi­lį

Ar­tė­jant žie­mai, jau pra­si­dė­jo lau­ki­nių gy­vū­nų žie­mos mig­ra­ci­ja. Ka­no­pi­niai žvė­rys ke­liau­ja į di­džiuo­sius miš­kus, ne­re­tai kirs­da­mi ke­lius. Vie­nas toks su­si­dū­ri­mas su gy­vū­nais jau­nam pla­te­liš­kiui nu­ti­ko lap­kri­čio 4-osios vi­dur­die­nį ties Šateikių Rūdaičių kaimu.

De­gan­čia­me na­me žu­vo pus­am­žė mo­te­ris

Ant­ra­die­nio ry­tą dū­mų ka­muo­liai ėmė kil­ti ne­to­li Plun­gės par­ko, iš de­gan­čio na­mo, sto­vin­čio prie Par­ko alė­jos ir Ža­lio­sios gat­vių san­kry­žos. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras pa­rei­ka­la­vo ir žmo­gaus au­kos – ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš na­mo iš­ne­šė jau ne­be­gy­vą L. G. (gim. 1961 m.).

Sek­ma­die­nio ry­tą gy­ve­na­ma­jame name kilus gaisrui, aukų pavyko išvengti

Spa­lio 15-osios ry­tą, 6.52 val., Rie­ta­vo mies­te ki­lo gais­ras. Ben­dra­ja­me pa­gal­bos cen­tre sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu 112 bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Tai­kos g. 13 at­vi­ra lieps­na de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si pus­am­žė plun­giš­kė ne­iš­gy­ve­no

Anks­ty­vą rug­sė­jo 21-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė 1965 m. gi­mu­si plun­giš­kė. Mo­te­ris į uos­ta­mies­tį bu­vo at­vež­ta ma­žiau nei prieš pa­rą dėl sun­kaus gal­vos su­ža­lo­ji­mo.

Iš­va­žia­vo gir­ti vy­rai pa­si­va­ži­nė­ti ir... at­si­dū­rė grio­vy­je

Vil­kų kai­me esan­ti žie­di­nė san­kry­ža vie­nam vai­ruo­to­jui pir­ma­die­nio po­pie­tę bu­vo ne­įvei­kia­ma – ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, kliu­dė ke­lio stul­pe­lį ir nu­skrie­jo į grio­vį. Vi­sa pen­kių vy­rų kom­pa­ni­ja, įskai­tant ir 35 me­tų vai­ruo­to­ją, bu­vo ge­ro­kai įkau­šu­si.

Į tven­ki­nį au­to­mo­bi­liu įskri­dęs jau­nuo­lis ne­iš­gy­ve­no

Tra­giš­ka ne­lai­mė nu­ti­ko rug­sė­jo 7-osios ry­tą Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me. Čia į tven­ki­nį vers­da­ma­sis įlė­kė „Su­ba­ru Le­ga­cy“, ku­rį vai­ra­vo 18-me­tis plun­giš­kis P. L. Ke­lio­li­ka mi­nu­čių po van­de­niu iš­bu­vu­sio jau­nuo­lio gy­vy­bė už­ge­so ne­lai­mės vie­to­je.

Ava­ri­ja prie dar­že­lio: pro­duk­tus at­ve­žęs vai­ruo­to­jas par­tren­kė mo­te­rį

Pir­ma­die­nio ry­tą, apie 11 va­lan­dą, prie lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“, esan­čio A. Ju­cio g., sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai. Čia, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas ne­pa­ste­bė­jo pės­čio­sios – par­blokš­ta pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris su­si­ža­lo­jo gal­vą.

Ne­to­li Stal­gė­nų su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to­mo­bi­liai, trys žmo­nės su­žeis­ti

Sek­ma­die­nį, tur­gaus die­ną, ke­ly­je link Rie­ta­vo su­si­dū­rė net ke­tu­ri leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į li­go­ni­nę bu­vo iš­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris, 12 me­tų ber­niu­kas ir 32 me­tų vy­ras.

Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius

Nak­tį iš rug­pjū­čio 1-osios į 2-ąją Plun­gės ra­jo­ne ne tik pa­li­jo, bet ir ge­ro­kai pa­si­tran­kė per­kū­nas. Įta­ria­ma, jog dėl žai­bo iš­kro­vos ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. M.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama