Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nelaimės

Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius

Nak­tį iš rug­pjū­čio 1-osios į 2-ąją Plun­gės ra­jo­ne ne tik pa­li­jo, bet ir ge­ro­kai pa­si­tran­kė per­kū­nas. Įta­ria­ma, jog dėl žai­bo iš­kro­vos ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. M.

Iš­si­blaš­kęs vai­ruo­to­jas rė­žė­si į su­sto­ju­sios plun­giš­kės au­to­mo­bi­lį

Lie­pos 26-osios ry­tą, apie 9 va­lan­dą, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba lė­kė į Vy­tau­to gat­vę – tie­siai prieš Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, prie pės­čių­jų per­ėjos, bu­vo įvy­ku­si ava­ri­ja. Tik nu­ken­tė­jo ne pės­tie­ji, o jų pra­leis­ti su­sto­ju­si vai­ruo­to­ja.

Van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­ne van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes – gar­baus am­žiaus se­no­lės ir pus­am­žio vy­riš­kio. De­vy­nias­de­šimt­me­tė mo­te­ris nu­sken­do mies­te, prie A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos esan­čia­me tven­ki­ny­je, o še­šias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs vy­ras – Ber­žo­ro kai­mo eže­re.

Nelaimės priežastis – bandymas kelią pereiti ne per pėsčiųjų perėją?

Bir­že­lio 26-ąją, apie 14.40 va­lan­dą, Plun­gė­je, J. Tu­mo- Vaiž­gan­to ir V. Ma­čer­nio gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Opel Me­ri­va“ par­tren­kė pės­či­ą­ją.

Numetė nuorūką – sudegė ūkinis pastatas su šie­nu ir mal­ko­mis?

Bir­že­lio 17-osios nak­tį gais­ro pa­švais­tė nu­tvies­kė Al­sė­džių mies­te­lio pa­dan­gę – apie pu­sę dvie­jų nak­ties ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad at­vi­ra lieps­na de­ga ūki­nis pa­sta­tas Žvir­blai­čių gat­vė­je.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė mū­sų mies­te įvy­ko pa­čią pir­mą va­sa­ros die­ną – per pės­čių­jų per­ėją ėjęs pen­si­nio am­žiaus plun­giš­kis par­trenk­tas mini furgono. At­sku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tam žmo­gui jau nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti.

Per duk­ters ves­tu­ves mi­rė jos tė­tis

Tra­giš­kas įvy­kis iš­ti­ko jau­nuo­sius ir jų ar­ti­muo­sius iš Bab­run­go kai­mo, sa­vait­ga­lį Grum­bliuo­se šven­tu­sius ves­tu­ves. Stai­ga blo­gai pa­si­ju­tęs pus­am­žis vy­ras – jau­na­mar­tės tė­tis – mi­rė tie­siog po­ky­lių sa­lė­je.

De­gė ben­dra­bu­čio ti­po kam­ba­rys, gy­ven­to­jams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis „gar­sio­jo“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo gy­ven­to­jams vėl pra­ėjo su „nuo­ty­kiais“. Šį­kart nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį vie­na­me penk­to­jo aukš­to kam­ba­ry­je ki­lo gais­ras – pri­rei­kė ne tik ug­nia­ge­sių, bet ir me­di­kų. Vie­nas vy­riš­kis Ve­ly­kų nak­tį at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Lū­žus til­to plokš­tei, į Ba­brun­go upę kar­tu nu­gar­mė­jo ir dar­bi­nin­kas

Ma­žiau nei prieš mė­ne­sį pra­si­dė­ję re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė jau pa­žen­klin­ti skau­džia ne­lai­me – ly­giai prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, re­mon­tuo­ja­mo til­to kon­struk­ci­nė da­lis ski­lo ir kri­to že­myn, o kar­tu su ja – ke­lio dar­bi­nin­kas M. R. (gim. 1977 m.). Plun­giš­kis pa­ty­rė dau­gy­bi­nius kau­lų lū­žius.

Var­ka­liuo­se, na­mo rū­sy­je, spro­go kie­to­jo ku­ro ka­ti­las

Ko­vo 29-osios po­pie­tę, prieš 14 va­lan­dą, drioks­te­lė­jo sprogimas Var­ka­lių kai­me. Ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog Tven­ki­nio gat­vė­je, B. R. mū­ri­nio na­mo rū­sy­je, spro­go kros­nis ir ki­lo gais­ras.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama