Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Vie­toj krep­ši­nio – lau­ko te­ni­so aikš­te­lė

Vie­toj krep­ši­nio – lau­ko te­ni­so aikš­te­lė

Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­jo­je yra ap­leis­ta, ne­nau­do­ja­ma aikš­te­lė. Prieš po­rą me­tų bu­vo pa­skelb­tas šios krep­ši­nio aikš­te­lės vie­šas nuo­mos kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo du ju­ri­di­niai as­me­nys. Vie­nam lai­mė­jus, ki­tas su to­kiu ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ko ir ap­skun­dė teis­mui. Teis­mo spren­di­mu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta iš nau­jo skelb­ti aikš­te­lės nuo­mos kon­kur­są. Prieš tai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tam tik­ru spren­di­mu ap­si­drau­dė, kad pa­na­ši is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­to­tų.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad 800 kv. m krep­ši­nio aikš­te­lė, esan­ti V. Ma­čer­nio g. 42A sklype, bū­tų nau­do­ja­ma lau­ko te­ni­so spor­to ša­kai kul­ti­vuo­ti.
Nuo­mi­nin­kas, ku­ris lai­mės kon­kur­są, tu­rės įsi­pa­rei­go­ti mo­kė­ti nu­om­pi­ni­gius (pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 1 eu­ras per mė­ne­sį), sa­vo lė­šo­mis at­lik­ti aikš­te­lės re­mon­to dar­bus ir nau­do­ti ją lau­ko te­ni­so spor­to ša­kai kul­ti­vuo­ti.
Sa­vi­val­dy­bė pra­šo, kad nuo­mi­nin­kas įreng­tų aikš­te­lė­je 6 cm as­falt­be­to­nio dan­gą su pa­grin­dais, pa­deng­tų ją dirb­ti­ne žo­lės ar ki­to­kia dan­ga, ser­ti­fi­kuo­ta Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos, taip pat įreng­tų 3 met­rų aukš­čio me­ta­li­nio tin­klo tvo­rą.
Pa­dis­ku­ta­vę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė aikš­te­lės nuo­mos kon­kur­so lai­mė­to­jui, su ku­riuo pa­si­ra­šys su­tar­tį, skir­ti 2–3 mė­ne­sius įvar­dy­tiems dar­bams at­lik­ti.
Aikš­te­lę pla­nuo­ja­ma nuo­mo­ti 10 me­tų. Jei at­si­tik­tų taip, kad Sa­vi­val­dy­bė nu­spręs­tų par­duo­ti bu­vu­sią ir­kla­vi­mo ba­zę su jai pri­skir­tu že­mės plo­tu, tek­tų kom­pen­suo­ti aikš­te­lės įren­gi­mo kaš­tus, įver­ti­nus jos nu­si­dė­vė­ji­mą.
Pir­mu­mo tei­sės įsi­gy­ti nuo­mo­ja­mą aikš­te­lę nuo­mi­nin­kas ne­įgis, ta­čiau su­tar­čiai pa­si­bai­gus (ar ją nu­trau­kus), jei skly­pą bus nu­spręs­ta par­duo­ti, ga­lės var­žy­tis su ki­tais pre­ten­den­tais.
Pa­žy­mė­ta, kad nuo­mi­nin­kas aikš­te­lę tu­rės nau­do­ti kū­no kul­tū­rai ir spor­tui plė­to­ti, gy­ven­to­jų po­il­siui or­ga­ni­zuo­ti. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba įra­šė są­ly­gą, kad kas­dien po dvi va­lan­das aikš­te­lė­je ga­lė­tų spor­tuo­ti ir vi­suo­me­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama