Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos – vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti!

Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos – vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti!

Ge­rą ži­nią prieš pat Ve­ly­kas iš Vil­niaus į Plun­gę par­ve­žė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis: Kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2017–2019 me­tų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų 2017 me­tų pa­skirs­ty­mas pa­gal kul­tū­ros sri­ties in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, ir da­lis VIP lė­šų – 551 000 eu­rų – nu­ma­ty­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai bei M. Ogins­kio dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mui ir pri­tai­ky­mui bib­lio­te­kos reik­mėms. Tuo pa­čiu įsa­ky­mu dar 220 000 eu­rų iš VIP lė­šų nu­ma­ty­ta Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je re­konst­ra­vi­mui.

Vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu bu­vo pa­reng­tas prieš ke­le­tą me­tų. Pla­nuo­ja­mas re­konst­ruo­ti Plun­gės dva­ro so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je esan­tis bib­lio­te­kos pa­sta­tas ne­keis­tų sa­vo pa­skir­ties. Tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­niais ne­nu­ma­ty­ta di­din­ti ir pa­sta­to tū­rio.
Nors esa­ma pa­sta­to (pa­ma­tų, sie­nų, per­den­gi­mo) būk­lė dar 2009 me­tais bu­vo įver­tin­ta kaip ge­ra, pa­ten­ki­na­mai ver­tin­ta sto­go me­di­nių kon­struk­ci­jų, me­di­nių lan­gų ir lau­ko bei vi­di­nių du­rų būk­lė. Sto­gas, lan­gai ir pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­ma bu­vo pa­keis­ta, ta­čiau li­ko kri­ti­nės būk­lės su­si­dė­vė­ję pa­sta­to in­ži­nie­ri­niai tin­klai: elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų sis­te­mos. At­kreip­tas dė­me­sys, kad pa­sta­tas nepri­tai­ky­tas žmo­nėms su ne­ga­lia.
Vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tas nė­ra kul­tū­ros ver­ty­bė, ta­čiau pui­kiai įsi­kom­po­na­vo į Plun­gės dva­ro so­dy­bos sau­go­mą te­ri­to­ri­ją. Bib­lio­te­ka sto­vi šios so­dy­bos pie­ti­nė­je da­ly­je prie­šais pie­ti­nius įva­žia­vi­mo į dva­ro so­dy­bą var­tus iš Lais­vės alė­jos. Pa­sta­tas sta­ty­tas 1932 me­tais, pir­mi­nė jo pa­skir­tis bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­nė, skir­ta miš­kų urė­di­jai. Sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ra bū­din­ga tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių įstai­gų sti­liui.
Nors, bė­gant me­tams, pa­sta­te bu­vo ke­le­tas ne­di­de­lių re­konst­ruk­ci­jų, iš es­mės ne­daug kas pa­ki­to. Per il­gą lai­ko­tar­pį sta­ti­nys įau­go į kom­plek­so an­sam­blį ir kar­tu su Lais­vės pa­min­klu, sto­vin­čiu prie­šais pa­sta­tą ki­ta­pus tvo­ros Lais­vės alė­jo­je, pri­me­na mies­te­lė­nams ir mies­to sve­čiams apie vie­ną mū­sų vals­ty­bės is­to­ri­jos lai­ko­tar­pių – prieš­ka­rio ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vą.
Re­konst­ruo­jant vai­kų bib­lio­te­ką, siū­lo­ma iš­sau­go­ti ver­tin­gą­sias šio pa­sta­to sa­vy­bes: pla­ni­nę struk­tū­rą, tū­rį, fa­sa­dą, lan­gų pie­ši­nį, lau­ko du­rų sti­lių, vi­daus laip­ti­nių grin­dų ir pa­ko­pų te­ra­si­nę dan­gą, pa­ran­kius.
Pa­sta­tas iš pa­grin­di­nio fa­sa­do pu­sės yra ir liks si­met­riš­kas, dvie­jų aukš­tų, šlai­ti­niais sto­gais, pla­čiu gelž­be­to­ni­niu kar­ni­zu. Iš šiaur­ry­ti­nės pu­sės si­met­ri­ją su­ar­do mo­der­nus bal­ko­nas. Pa­grin­di­nio įė­ji­mo vie­tą ak­cen­tuos ant ko­lo­nų pa­rem­tas cen­tri­nis bal­ko­nas.
Vyk­dant re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti dan­gas prie bib­lio­te­kos pa­sta­tų Lais­vės alė­jo­je. Nu­ma­ty­tos vie­tos ir leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti. Bus res­tau­ruo­ti iš­li­kę var­tai ir tvo­ros da­lis, at­ku­riant trūks­ta­mus ele­men­tus.
Už VIP lė­šas Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka taip pat pa­gei­dau­ja įsi­gy­ti fon­dų ap­sau­gos sis­te­mą. Jei liks lė­šų, pla­nuo­ja­ma at­kreip­ti dė­me­sį ir į va­di­na­mą­jį ad­vo­ka­tų na­me­lį, ku­riuo šiuo me­tu nau­do­ja­si Plun­giš­kių drau­gi­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama