Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ga­li tek­ti mo­kė­ti bran­giau

Už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ga­li tek­ti mo­kė­ti bran­giau

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las krei­pė­si į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą su pra­šy­mu pri­tar­ti siū­ly­mui di­din­ti mė­ne­si­nį mo­kes­tį cen­trą lan­kan­tiems ug­dy­ti­niams. To prie­žas­tis dau­giau nei aiš­ki – pi­ni­gų sty­gius.

Kaip pa­žy­mė­jo di­rek­to­rius, jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai la­bai trūks­ta lė­šų trans­por­to iš­lai­doms, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti Lie­tu­vos skir­tin­gų spor­to ša­kų čem­pio­na­tuo­se. Pa­vyz­džiui, šie­met bu­vo iš­leis­ta net 4,5 tūkst. eu­rų dau­giau nei pla­nuo­ta, ka­dan­gi te­ko or­ga­ni­zuo­ti la­bai daug iš­vy­kų. Cen­tro ug­dy­ti­nių re­zul­ta­tai šį se­zo­ną ypa­tin­gai pui­kūs. Tai la­bai džiu­gi­na, ta­čiau iš ki­tos pu­sės su­ke­lia pa­pil­do­mų rū­pes­čių dėl trūks­ta­mų iš­vy­koms pi­ni­gų. Kaip in­for­ma­vo A. Vir­ši­las, mo­kes­tį už ug­dy­mą Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre siū­lo­ma kils­te­lė­ti 1–2 eu­rais. Bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo, bu­ria­vi­mo, orien­ta­vi­mo­si spor­to, sun­kio­sios at­le­ti­kos, leng­vo­sios at­le­ti­kos, šach­ma­tų ug­dy­ti­niams bū­tų 6 Eur per mė­ne­sį; reg­bio, mer­gai­čių tin­kli­nio ir mer­gai­čių krep­ši­nio ug­dy­ti­nėms – 8 Eur per mė­ne­sį; vai­ki­nų krep­ši­nio ir dziu­do spor­to ug­dy­ti­niams – 9 Eur per mė­ne­sį. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, nau­jie­ji mo­kes­čio ta­ri­fai leis­tų per mė­ne­sį pa­pil­do­mai su­rink­ti apie 400 eu­rų. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai pa­teik­tam pra­šy­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo. Nau­ji įkai­niai, jei juos pa­tvir­tins ra­jo­no Ta­ry­ba, įsi­ga­lios nuo šių me­tų rug­sė­jo pra­džios.
Kei­čia­si ir tvar­kos ap­ra­šas dėl vai­kų bei jau­ni­mo pri­ėmi­mo į Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą. Vie­nas es­mi­nių po­ky­čių – jau­nuo­liai nuo 18 iki 23 me­tų, jei ne­si­mo­ko ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je, cen­tre spor­tuo­ti ga­lės tik pa­sie­kę spor­ti­nių re­zul­ta­tų, ku­rie ati­tik­tų ne že­mes­nį nei 3 meist­riš­ku­mo pa­ko­pos (MP) ro­dik­lį. „Ne­ro­dan­tys re­zul­ta­tų tu­ri ei­ti spor­tuo­ti į pri­va­čius klu­bus“, – vie­nin­gai su­ta­rė po­sė­džio da­ly­viai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama