Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Tę­sia­si ben­dra­dar­bia­vi­mas su JAV am­ba­sa­da

Tę­sia­si ben­dra­dar­bia­vi­mas su JAV am­ba­sa­da

Lie­pos 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas su­si­ti­ko su JAV am­ba­sa­dos Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­riaus va­do­vu Ry­an Camp­bell.

Su­si­ti­ki­mas vy­ko sve­čio ini­cia­ty­va, mat tą­dien jis ke­lia­vo į Ši­lu­tę, kur vyk­do­mas jo ku­ruo­ja­mas pro­jek­tas. Pa­ke­liui R. Camp­bell už­su­ko į Plun­gę, nes pas­tar­tuo­ju me­tu plun­giš­kiai glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su JAV am­ba­sa­da: bir­že­lio 8-ąją Plun­gė­je lan­kė­si JAV Na­cio­na­li­nio mies­tų eko­no­mi­nio at­gai­vi­ni­mo cen­tro Eko­no­mi­nio at­kū­ri­mo pro­gra­mų vi­ce­pre­zi­den­tas Mat­thew Wag­ne­ris, o lie­pos 2 die­ną Plun­gės Kul­tū­ros cen­tre vy­ko ame­ri­kie­tiš­ko šo­kio pa­mo­ka su JAV šo­kių meist­ru Nils Fred­land bei gru­pe „Rip Ti­de“.
Po­nas R. Camp­bell (be­je, pui­kiai kal­ban­tis lie­tu­viš­kai) do­mė­jo­si Plun­gės gy­ve­ni­mu – po­kal­bis su­ko­si apie ver­slą, švie­ti­mą, kul­tū­rą, svei­ka­tos ap­sau­gą, emig­ra­ci­jos iš­šū­kius, ben­dra­dar­bia­vi­mą su ki­tų ša­lių am­ba­sa­do­mis. Pa­lies­tos ir na­cio­na­li­nės bei tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos te­mos, ap­žvelg­ta nau­jo­sios JAV ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­la ir kryp­tys.
At­si­svei­kin­da­mas JAV am­ba­sa­dos Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­riaus va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad jo trum­pas ap­si­lan­ky­mas – tik pir­mas žings­nis ir sie­kis su­si­pa­žin­ti, ža­dė­jo su­grįž­ti į Plun­gę bei ap­tar­ti pla­tes­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama