Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Supainiojęs pe­da­lus, vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo švie­so­fo­rą

Supainiojęs pe­da­lus, vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo švie­so­fo­rą

Vie­to­je stab­džio pa­spau­dė grei­čio pe­da­lą ir, ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, rė­žė­si į švie­so­fo­ro sto­vą. Nuo smū­gio švie­so­fo­ro dė­žė su vi­so­mis tri­mis spal­vo­mis nu­bil­dė­jo že­myn ir pa­ži­ro į ši­pu­lius. Ši­taip Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. E. (gim. 1968 m.) ko­vo 14-osios ry­te porai dienų su­trik­dė eis­mą A. Ju­cio, V. Ma­čer­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žo­je.

Ant­ra­die­nį, šiek tiek po 8 va­lan­dos, mi­nė­to­je san­kry­žo­je blyk­sė­jo tik gel­to­nas švie­so­fo­ro sig­na­las, ir kai ku­rie vai­ruo­to­jai ne­be­ži­no­jo, kaip va­žiuo­ti.
Švie­so­fo­ras, sto­vė­jęs ar­čiau skel­bi­mų len­tos (juo la­biau va­do­va­vo­si pės­tie­ji), bu­vo nu­lin­kęs, o va­di­na­mo­ji sek­ci­ja su spal­vo­tais gaub­tais nu­kri­tu­si ir ap­si­dau­žiu­si ky­bo­jo ant lai­do prie pat grin­di­nio.
At­si­tren­kęs į nu­lin­ku­sį švie­so­fo­ro stul­pą sto­vė­jo „Vol­vo“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, ma­ši­ną vai­ra­vo ne­įga­lus pus­am­žis Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. E. Jis ne­nu­ken­tė­jo, ma­ši­na ap­ga­din­ta ne­žy­miai. Vy­ras bu­vo blai­vus, tie­siog su­pai­nio­jo pe­da­lus. Tai ir su­kė­lė ne­lai­min­gą įvy­kį.
Nu­mu­šus vie­ną švie­so­fo­rą, san­kry­žo­je ne­be­vei­kė ir ki­ti. Kaip sa­kė mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, li­ko tik lauk­ti nau­jos švie­so­fo­ro „gal­vos“, o vai­ruo­to­jams – ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir pri­si­min­ti, kaip va­žiuo­ti per san­kry­žą va­do­vau­jan­tis ke­lio žen­klais.
Apie įvy­kį bu­vo pra­neš­ta švie­so­fo­rus pri­žiū­rin­čiai ben­dro­vei. Jie iš­kart už­sa­kė nau­ją de­ta­lę, ku­ri tu­rė­jo „at­ke­liau­ti“ ki­tą die­ną, t. y. ko­vo 15-ąją. Mies­to se­niū­ni­jai tai ne­kai­nuos – ran­go­vui su­mą tu­rė­tų at­ly­gin­ti drau­di­mo ben­dro­vė, kur sa­vo au­to­mo­bi­lį pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu bu­vo ap­drau­dęs kal­ti­nin­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama