Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Šešios rai­dės gra­žuo­lės – do­va­na mies­to ju­bi­lie­jui

Šešios rai­dės gra­žuo­lės – do­va­na mies­to ju­bi­lie­jui

Bir­že­lio 16 die­ną, tik pra­si­dė­jus ju­bi­lie­ji­nės mies­to šven­tės ren­gi­niams, skve­re­ly­je prie Bab­run­go upės kriok­lio (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) iš­kil­min­gai ati­deng­tos še­šios bal­tos rai­dės gra­žuo­lės, ku­rios sim­bo­li­zuo­ja ne ką ki­tą, o mū­sų gim­to­jo mies­to var­dą – Plun­gė! Be abe­jo­nės, ši sie­nu­tė – pui­kus fo­nas plun­giš­kių ir mies­to sve­čių as­me­nu­kėms, ku­rios nuo šio sa­vait­ga­lio švie­sos grei­čiu plin­ta in­ter­ne­to pla­ty­bė­se.

To­kio Plun­gės mies­to pa­va­di­ni­mo įpras­mi­ni­mo idė­jos au­to­rės – Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro mer­gi­nos. Tai jos ba­lan­džio 1-ąją, per Me­la­gių die­ną, pa­lei­do pokš­tą, jog Plun­gė­je to­kia sie­nu­tė su mies­to už­ra­šu jau eg­zis­tuo­ja. Pra­ėjus vos ke­liems mė­ne­siams, jų min­tys ma­te­ria­li­za­vo­si.
„Kar­tais ne­rei­kia bi­jo­ti net ne­ti­kė­čiau­sių idė­jų, nes jos tu­ri sa­vy­bę iš­si­pil­dy­ti!“ – pa­ste­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­kvie­tęs bū­rį vai­kų, me­ras pa­pra­šė jų pa­dė­ti ati­deng­ti mū­sų mies­tui skir­tą sim­bo­lį.
A. Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad pa­na­šių už­ra­šų, žy­min­čių vie­to­vės pa­va­di­ni­mą, ne­ma­žai už­sie­nio ša­ly­se. Ne vie­nas ke­liau­to­jas sau­go nuo­trau­ką su, pa­vyz­džiui, Ams­ter­da­mo ar ki­to mies­to už­ra­šu. Plun­gė – nė kiek ne blo­ges­nė, ir nuo šiol taip pat tu­rės pui­kų fo­ną fo­to­gra­fi­joms.
Ko ge­ro, pir­mą­jį šim­tą as­me­nu­kių pa­si­da­rė jau­niau­sie­ji Plun­gės gy­ven­to­jai, – dėl jų, kaip rai­džių ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu pa­ste­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis, mū­sų mies­tas ir gra­ži­na­mas. Ta­čiau še­šios rai­dės gra­žuo­lės lau­kia vi­sų mies­te­lė­nų dė­me­sio ir įver­ti­ni­mo. Dėl sie­nu­tės sto­vė­ji­mo vie­tos jau ap­si­spręs­ta – ji bus įtvir­tin­ta skve­re­ly­je prie kriok­lio ir kiek­vie­nas, va­žiuo­da­mas Da­riaus ir Gi­rė­no gat­ve, tu­rės ga­li­my­bę ja pa­si­džiaug­ti ar, su­sto­jęs ša­lia esan­čio­je aikš­te­lė­je, pri­ei­ti nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti.
Rai­džių ma­ke­to au­to­rė – Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­ja Eri­ka Smul­kie­nė. Jos idė­ją, pa­siū­liusi ma­žiau­sią kai­ną ir lai­mė­jusi skelb­tą kon­kur­są, įgy­ven­di­no bendrovė „Švie­sos kra­te­ris“. Už­ra­šas tvir­tas, pa­ga­min­tas iš me­ta­lo, ku­ris pa­deng­tas bal­tais da­žais. Rai­džių aukš­tis – 1,75 m, kom­po­zi­ci­jos il­gis – 9,5 m, sve­ria 900 kg!
Tie­sa, rai­dė „U“ kiek mo­di­fi­kuo­ta, mat jo­je in­teg­ruo­tas suo­le­lis, ant ku­rio fo­to­gra­fuo­jan­tis ga­li­ma drą­siai at­si­sės­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama