Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Se­na­mies­čio aikš­tė­je jau­ni­mas įkū­rė ka­vos alė­ją

Se­na­mies­čio aikš­tė­je jau­ni­mas įkū­rė ka­vos alė­ją

Plun­gės jau­ni­mas – iš­ra­din­gas ir kū­ry­bin­gas. Tuo įsi­ti­kin­ti bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­kius pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Se­na­mies­čio aikš­tė­je, kur Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va vy­ko jau­ni­mo šven­tė „Ka­vos alė­ja“. Nors lai­ki­no­je alė­jo­je lan­kė­si ne­daug žmo­nių – už­su­ko vos vie­nas ki­tas pra­ei­vis (va­sa­riš­kas oras, grei­čiau­siai, mies­tie­čius iš­vi­jo prie van­dens tel­ki­nių), ta­čiau tai jau­ni­mo per­ne­lyg ne­nu­liū­di­no – sma­giai leis­ti lai­ką ga­li­ma ir sa­va­me ra­te. „Ka­vos alė­ja“ tą­dien ta­po ku­rian­čio jau­ni­mo oaze, kur bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad jau­nie­ji plun­giš­kiai yra mu­zi­ka­lūs ir ta­len­tin­gi.

„Kū­ry­ba, ka­va ir ge­ra nuo­tai­ka“. To­kiu šū­kiu va­do­vau­da­mie­si, „Ka­vos alė­jos“ or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė vi­sus no­rin­čius pri­si­jung­ti prie jų ini­cia­ty­vos su­bur­ti drau­gėn Plun­gės jau­ni­mą. Or­ga­ni­zuo­jant šią šven­tę, už­mo­jai bu­vo di­de­li ir gra­žūs. Gal­būt ne vis­ką, ta­čiau di­dži­ą­ją da­lį pla­nų pa­vy­ko įgy­ven­din­ti: gro­žio dirb­tu­vė­se ga­lė­jai pa­si­puoš­ti lai­ki­no­mis ta­tui­ruo­tė­mis, bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė pa­si­da­ry­ti šu­kuo­se­ną ar šven­ti­nį ma­kia­žą, vei­kė jau­ni­mo rank­dar­bių pa­ro­da-mu­gė. Jo­je už sim­bo­li­nę kai­ną bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti mie­lų ran­kų dar­bo žais­liu­kų, įpa­kuo­tų pa­trauk­lio­se dė­žu­tė­se, žva­kių, pa­gal­vė­lių ar pa­puo­ša­lų – jau­ni­mas pa­si­nau­do­jo pro­ga ir pa­de­monst­ra­vo, ką vei­kia lais­va­lai­kiu.
Pail­sė­ti nuo kait­ros pra­ei­viai ir vi­si šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo čia pat įkur­to­je lau­ko ka­vi­nu­kė­je, ku­ri vi­lio­jo spal­vin­gu­mu ir ryš­ku­mu. Ka­vos ar gai­vaus gė­ri­mo de­gus­ta­ci­jai, į ku­rią kvie­tė ne­se­niai Se­na­mies­čio aikš­tė­je įsi­kū­ręs ka­vos ba­ras, ši vie­ta pui­kiai ti­ko.
„Ka­vos alė­ja“ kai kam ta­po net­gi sa­vo­tiš­ku tram­ply­nu į vie­šu­mą. Ren­gi­nio me­tu bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis pir­mą kar­tą vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tais fo­to­gra­fių Ode­tos Drun­gi­lai­tės ir Ka­mi­lės Graus­ly­tės dar­bais.
O ko­kia šven­tė be mu­zi­kos? Ku­rian­tis jau­ni­mas su­ren­gė šau­nų kon­cer­tą ir taip pa­mi­nė­jo vi­so­je ša­ly­je jau ne pir­mus me­tus vyks­tan­čią Gat­vės mu­zi­kos die­ną. Kon­cer­te pa­si­ro­dė mu­zi­ki­nės gru­pės „II dub­lis“, „Dže­mas“, As­ta Ru­gi­ny­tė, Kris­ti­jo­nas Vai­čiu­kaus­kas, Vy­tau­tas Sto­nys, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo vo­ka­li­nė gru­pė „Hel­lo“ ir ki­ti ta­len­tin­gi plun­giš­kiai. Nuo­tai­ką sau pra­skaid­rin­ti bu­vo ga­li­ma ir da­ran­tis as­me­nu­kes prie spe­cia­liai šiam ren­gi­niui kur­tos ori­gi­na­lios at­mi­ni­mo sie­nos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama