Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją

„Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Mo­der­nių kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čių erd­vių kū­ri­mas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je“, ku­ris tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos prie­mo­nę „Mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“. Pir­ma­die­nį pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, dis­ku­tuo­ta dėl da­li­nio jo fi­nan­sa­vi­mo iš ra­jo­no biu­dže­to. Pa­na­šu, kad, gim­na­zi­jo­je įkū­rus bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją, gam­tos moks­lų pa­mo­kos gim­na­zis­tams taps ypač įdo­mios, už­si­min­ta, kad už­si­ė­mi­mai ga­li vyk­ti ir nau­do­jant 3D for­ma­tą.

Pro­jek­tu „Mo­der­nių kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čių erd­vių kū­ri­mas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je“ nu­ma­to­ma šio­je švie­ti­mo įstai­go­je įreng­ti bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­ją, ku­rio­je mo­ki­niams bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, su­si­ju­sius su gam­tos moks­lais. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, pla­nuo­ja­ma at­lik­ti vie­nos kla­sės re­mon­tą, pri­tai­kant ją gam­tos moks­lams. Kaip mi­nė­jo klau­si­mą ko­mi­te­to na­riams pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ag­nė Stan­kū­nie­nė, bus įsi­gy­ti bal­dai, rei­ka­lin­gi la­bo­ra­to­ri­jai ir kla­sei: re­a­gen­tų sau­go­ji­mo spin­ta, de­gių ir spro­gių me­džia­gų lai­ky­mo spin­ta, trau­kos spin­tos, la­bo­ra­to­ri­jos sta­las, kla­sės suo­lai, kė­dės ir ki­ti rei­ka­lin­gi bal­dai bei prie­dai. Taip pat bus per­ka­ma įran­ga, rei­ka­lin­ga che­mi­jos, bio­lo­gi­jos, fi­zi­kos prak­ti­nėms už­duo­tims at­lik­ti bei ki­tos rei­ka­lin­gos prie­mo­nės. Esant ga­li­my­bei, bus įsi­gy­tos ki­tos mo­der­nių, kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čių erd­vių kū­ri­mui rei­ka­lin­gos prie­mo­nės. Ben­dra pro­jek­to ver­tė sie­kia 294 794 eu­rus, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to rei­ka­lau­ja­mas 22 110 eu­rų pri­si­dė­ji­mas.
Nė vie­nas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rys ne­pri­eš­ta­ra­vo pri­sta­ty­tam pro­jek­tui, džiau­gė­si, kad, gim­na­zi­jo­je at­si­ra­dus to­kiai mo­der­niai la­bo­ra­to­ri­jai, mo­ki­niams ga­li pa­di­dė­ti mo­ty­va­ci­ja siek­ti ge­res­nių gam­tos moks­lų re­zul­ta­tų. Dis­ku­si­jų me­tu tik pa­klaus­ta, ar tik­rai at­si­ras kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų dirb­ti to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. Lai­ki­nai Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­tau­tas Ri­mei­kis pa­ti­ki­no, kad dėl to nuo­gąs­tau­ti tik­rai ne­rei­kia: pa­tys „Sau­lės“ gim­na­zi­jos gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai ro­dė di­de­lę ini­cia­ty­vą, kad toks pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­di­na­mas jų mo­kyk­lo­je, o vie­šė­da­mi to­kias la­bo­ra­to­ri­jas tu­rin­čio­se švie­ti­mo įstai­go­se net­gi pa­de­monst­ra­vo, kad prak­ti­nių ži­nių dir­bant bio­tech­no­lo­gi­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­jo­je jiems tik­rai ne­trūks­ta. Pro­jek­tą svars­ty­ti teiks Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama