Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Po­rei­kis ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­rai ir re­mon­tui – per 1,5 mi­li­jo­no eu­rų

Po­rei­kis ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­rai ir re­mon­tui – per 1,5 mi­li­jo­no eu­rų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­rius, įver­ti­nęs gau­tus pra­šy­mus, su­da­rė re­mon­tuo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą. Ja­me – 30 ben­dro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nė­se, kul­tū­ros įstai­go­se, sa­vi­val­dy­bė­je ir se­niū­ni­jo­se pla­nuo­ja­mų dar­bų. Lė­šų po­rei­kis jiems įgy­ven­din­ti – 1 592 452 eu­rai.

„Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė fi­nan­suo­ti spor­to aikš­ty­nų pri­ei­gų su­tvar­ky­mo, mo­ki­nių iš­lai­pi­ni­mo ir įlai­pi­ni­mo aikš­te­lės įren­gi­mo dar­bus. Prie aikš­ty­nų la­bai rei­ka­lin­gas ir ge­ria­mo­jo van­dens fon­ta­nė­lis, mo­kyk­los prie­sta­te – per­si­ren­gi­mo pa­tal­pos su sa­ni­ta­ri­niais maz­gais. Ap­skai­čiuo­ta, jog tai ga­li at­si­ei­ti per 52 tūks­tan­čius eu­rų.
Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras no­rė­tų šie­met per­klo­ti kie­mo ply­te­les, Ša­tei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la – su­re­mon­tuo­ti sa­ni­ta­ri­nius maz­gus, Ku­lių gim­na­zi­ja – pri­jung­ti įstai­gos nuo­te­kų tin­klus prie mies­te­lio nuo­te­kų tin­klų sis­te­mos.
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja no­rė­tų už­baig­ti re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą to­kiais dar­bais: grin­dų (1 600 kv. m) re­mon­tu, spor­to sa­lės dan­gos re­mon­tu, taip pat me­di­nių (su stik­lais) du­rų kei­ti­mu bei lie­taus nuo­te­kų nu­ve­di­mo pri­jun­gi­mu prie tin­klų. Tai ga­li kai­nuo­ti apie 69 tūkst. eu­rų.
Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la iš­reiš­kė no­rą šil­tin­ti fa­sa­dą (apie 72 tūkst. eu­rų), at­lik­ti vi­daus pa­tal­pų ap­dai­lą (84 tūkst. eu­rų), at­nau­jin­ti sa­ni­ta­ri­nius maz­gus (apie 16 tūkst. eu­rų).
Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ šie­met rei­kė­tų pa­keis­ti sa­ni­ta­ri­nius maz­gus 7 vai­kų gru­pė­se. Tai at­si­eis apie 84 tūkst. eu­rų. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ rei­kia re­mon­tuo­ti sto­gą (900 kv. m), ap­šil­tin­ti vie­ną pa­sta­to kor­pu­są, pa­keis­ti liet­vamz­džius ir su­re­mon­tuo­ti 9 sa­ni­ta­ri­nius maz­gus. Pre­li­mi­na­ri šių dar­bų ver­tė – 146 860 eu­rų.
Stal­gė­nų kul­tū­ros na­mai no­rė­tų nau­jų lan­gų ir du­rų (16,9 tūkst. eu­rų), Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tras – lan­gų (4 tūkst. eu­rų), Pla­te­lių fi­lia­las – ori­nio-ka­lo­ri­fe­ri­nio šil­dy­mo žiū­ro­vų sa­lė­je (apie 22 tūkst. eu­rų), Ku­lių kul­tū­ros cen­tras – su­tvar­ky­ti lie­taus nu­ve­di­mo sis­te­mą ir sto­gą (apie 70 tūkst. eu­rų).
Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­reng­ti Plun­gės mies­to vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mos plėt­ros ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą at­si­eis apie 3,5 tūkst. eu­rų.
Kan­tau­čių kai­mo ka­pi­nių skly­po su­tvar­ky­mo, ap­švie­ti­mo, van­den­tie­kio ir dre­na­žo tin­klų įren­gi­mo dar­bų pre­li­mi­na­ri ver­tė – per 161 tūkst. eu­rų.
Fi­nan­sa­vi­mo lau­kia ir van­den­tie­kio bei nuo­te­kų įva­do, van­dens pa­ė­mi­mo šu­li­nio įren­gi­mo dar­bai Pla­te­lių, Al­sė­džių, Ku­lių, Ša­tei­kių gais­ri­niuo­se punk­tuo­se.
Plun­gės dva­ro so­dy­bos tvo­rai nu­da­žy­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 8 tūkst. eu­rų.
Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­nėms pa­tal­poms ir sun­kio­sios at­le­ti­kos sa­lei re­mon­tuo­ti – apie 14 tūkst. eu­rų.
Daug rei­ka­lin­gų dar­bų pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ar­chy­ve, ku­ris per­si­kė­lė į pa­tal­pas, esan­čias Men­de­no g. 4: čia bū­ti­na įreng­ti pa­tal­pų ap­sau­gos ir prieš­gais­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją, su­re­mon­tuo­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, už­tik­rin­ti do­ku­men­tų sau­gyk­los vė­di­ni­mą, su­re­mon­tuo­ti ir pa­čias pa­tal­pas. Pre­li­mi­na­riai šiam ob­jek­tui su­tvar­ky­ti nu­ma­ty­ta per 31 tūkst. eu­rų.
Nu­griau­ti Plun­gės li­go­ni­nei ne­be­rei­ka­lin­gą san­dė­lį ir įreng­ti to­je vie­to­je erd­vią (1200 kv. m) aikš­te­lę Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ga­li at­si­ei­ti per 62 tūkst. eu­rų.
Elek­tros ūkio prie­žiū­ros ir sau­gos dar­bų už­tik­ri­ni­mui se­niū­ni­jo­se nu­ma­ty­ta skir­ti 51 tūkst. eu­rų. So­cia­li­nių ir sa­vi­val­dy­bės būs­tų re­mon­tui – 16,5 tūkst. eu­rų. Snie­go va­ly­mui kai­mo se­niū­ni­jo­se, at­si­žvel­giant į oro są­ly­gas, – apie 30 tūkst. eu­rų.
Ku­lių kai­mo ka­pi­nių plėt­rai (su ko­lum­ba­riu­mu, aikš­te­le au­to­mo­bi­liams, sar­go na­me­liu, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klais) bei pri­va­žia­vi­mo ke­liu­kui įreng­ti rei­kė­tų per 472 tūkst. eu­rų.
Hid­ro­tech­ni­nių sta­ti­nių ava­ri­nei būk­lei lik­vi­duo­ti – 15 tūkst. eu­rų.
Pas­ku­ti­ny­sis ob­jek­tas il­ga­me pla­nuo­ja­mų dar­bų są­ra­še – Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius. Pa­tal­pų re­mon­tui ir ap­dai­lai, elek­tros ins­ta­lia­ci­jai, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tin­klams at­nau­jin­ti pla­nuo­ja­ma skir­ti per 16 tūkst. eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama