Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­giš­kius džiu­gi­no ne­pa­mirš­ta­mas oro ba­lio­nų re­gi­nys

Plun­giš­kius džiu­gi­no ne­pa­mirš­ta­mas oro ba­lio­nų re­gi­nys

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų mies­to ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai kur kas daž­niau kė­lė akis į dan­gų. Toks re­gi­nys, ko­kiu bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis net pen­kias die­nas, dau­gu­mai su­tei­kė iš­ties džiu­gių aki­mir­kų ir įsi­mi­nė il­gam. Oro ba­lio­nų di­dy­bė, jų gau­sa ir skry­džiai virš Plun­gės – tai bu­vo la­bai įspū­din­ga. „Sma­gu, kad sa­vo mies­te ga­li­me tu­rė­ti to­kius ren­gi­nius“, – džiau­gė­si me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pri­si­pa­žin­da­mas, kad ir pats vie­ną ry­tą, va­žiuo­da­mas į dar­bą, su­sto­jo pa­ke­lė­je ir fo­to­gra­fa­vo oro mil­ži­nus.

Kaip bu­vo skelb­ta, rug­pjū­čio 2–6 die­no­mis Plun­gė­je vy­ko XXV Lie­tu­vos Res­pub­li­kos karš­to oro ba­lio­nų čem­pio­na­tas. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo VšĮ „Tel­šių orei­vių klu­bas“, ta­čiau prie to, kad ren­gi­nys vyk­tų pas mus, pri­si­dė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei me­ras Aud­rius Kli­šo­nis – bū­tent Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ir pa­kvie­tė orei­vių klu­bą ju­bi­lie­ji­nį čem­pio­na­tą su­reng­ti mū­sų mies­te.
Čem­pio­na­tui įpu­sė­jus, A. Kli­šo­nis sa­kė su­lau­kian­tis vien ge­rų at­si­lie­pi­mų, kal­bė­jo, jog žmo­nės džiau­gia­si įspū­din­gu re­gi­niu, kad vi­siems įstrin­ga tai, jog ba­lio­nų la­bai daug. „Džiau­giuo­si, kad šio­mis die­no­mis plun­giš­kiai žiū­ri ne tik sau po ko­jo­mis,

bet ir pa­ke­lia akis į dan­gų. Sten­gė­mės, kad ši šven­tė vyk­tų Plun­gė­je ir ma­tau, kad tik­rai ne be rei­ka­lo“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas. Me­ras už­si­mi­nė, jog ir pats ne­ga­lė­jo ne­stab­te­lė­ti va­žiuo­da­mas į dar­bą – la­bai jau no­rė­jo­si nu­fo­tog­ra­fuo­ti gra­žų re­gi­nį.
Šie­met A. Kli­šo­nis sa­kė skry­džio oro ba­lio­nu at­si­sa­kęs, nes skri­do per­nai. Už­tat šia pra­mo­ga nu­džiu­gi­no net pen­kias plun­giš­kių šei­mas – kar­tu su mies­to se­niū­nu Gin­ta­ru Do­mar­ku įtei­kė pa­kvie­ti­mus so­dy­bų šei­mi­nin­kams, ku­rie bu­vo pri­pa­žin­ti gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­tys sa­vo ap­lin­ką. Tai­gi na­mus iš vir­šaus ga­lė­jo pa­ma­ty­ti net de­šimt plun­giš­kių (vie­nas pa­kvie­ti­mas bu­vo skir­tas dviem).
Iš vi­so oro ba­lio­nų čem­pio­na­te da­ly­va­vo 36 įgu­los ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš Vo­kie­ti­jos, Uk­rai­nos, Mol­do­vos, Lat­vi­jos, Nor­ve­gi­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos. Plun­giš­kių, val­dan­čių oro ba­lio­nus, ne­bu­vo. Orei­viai gy­ve­no Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je.
Tre­čia­die­nį mi­nė­tos mo­kyk­los kie­me­ly­je įvy­ko iš­kil­min­gas čem­pio­na­to ati­da­ry­mas ir vė­lia­vos pa­kė­li­mas, ren­gi­nio da­ly­vių bu­vo at­vy­kęs pa­svei­kin­ti ir A. Kli­šo­nis. Tą pa­tį va­ka­rą plun­giš­kius nu­džiu­gi­no pir­ma­sis karš­to oro ba­lio­nų skry­dis virš mū­sų mies­to. Kai ku­riems šiuos mil­ži­nus pa­vy­ko pa­ma­ty­ti iš ar­ti – pa­vyz­džiui, pie­ve­lė­je A. Ju­cio gat­vė­je, už Dar­bo bir­žos pa­sta­to, bu­vo pa­da­ry­tas tai­ki­nys, į ku­rį orei­viai tu­rė­jo kuo tiks­liau nu­mes­ti spal­vo­tą juos­te­lę, tad šio­je vie­to­je jie pra­skri­do gan že­mai.
Ba­lio­nai ki­lo iš skir­tin­gų vie­tų – jas rin­ko­si pa­tys pi­lo­tai. To­kių pa­ki­li­mo aikš­te­lių bu­vo ir Var­ka­liuo­se, ir Kalniškiuose, ir Plun­gės mies­te, už Dar­bo bir­žos pa­sta­to. Nors kiek­vie­ną var­žy­bų die­ną ke­tin­ta su­reng­ti po du – ry­ti­nį ir va­ka­ri­nį – skry­džius, ta­čiau oro są­ly­gos ne vi­sa­da bu­vo pa­lan­kios, tad kai ku­rie pa­si­ro­dy­mai bu­vo at­šauk­ti.
„Ne­ga­li­me skris­ti nei per lie­tų, nei per stip­rų vė­ją. To mums ne­lei­džia avia­ci­jos įsta­ty­mas. To­dėl ket­vir­ta­die­nio va­ka­re ne­ki­lo­me dėl lie­taus, penk­ta­die­nio ry­te – dėl vė­jo“, – įpu­sė­jus čem­pio­na­tui, sa­kė ren­gi­nio di­rek­to­rius, iš Plun­

gės ki­lęs Al­fre­das Vau­ras. Ta­čiau ben­dra orei­vių nuo­tai­ka, pa­sak A. Vau­ro, – kuo ge­riau­sia, čem­pio­na­to da­ly­viai pui­kiai lei­do lais­vą lai­ką – jie ga­lė­jo ap­lan­ky­ti Ogins­kių rū­mus, pa­plau­kio­ti Mi­ni­jos upe bai­da­rė­mis, nu­vyk­ti į Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų ir kt.
Be­je, čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riai ir jo da­ly­viai penk­ta­die­nio, rug­pjū­čio 4-osios, va­ka­re plun­giš­kiams pa­do­va­no­jo dar vie­ną įspū­din­gą re­gi­nį – „Ug­nies pa­ra­dą“. Orei­vių ko­man­dų au­to­mo­bi­liai ju­dė­jo įvai­rio­mis mies­to gat­vė­mis, vež­da­mos di­džiu­lius oro ba­lio­nų krep­šius, vis įjung­da­mos lieps­nos de­gik­lius.
Pen­kias rug­pjū­čio die­nas po mū­sų mies­to pa­dan­gę skrai­džiu­sios oro ba­lio­nų įgu­los pa­si­ro­dy­mus bai­gė sek­ma­die­nį. Žiū­ro­vams šis čem­pio­na­tas bu­vo iš­skir­ti­nė šven­tė, o da­ly­viams – rim­tas pi­lo­ta­vi­mo iš­ban­dy­mas, sie­kiant kuo ge­res­nio re­zul­ta­to. Ku­rios ko­man­dos ge­riau­siai su­si­tvar­kė su už­duo­ti­mis, ver­ti­no kom­pe­ten­tin­gi tei­sė­jai. Tą­dien iš­kil­min­goje už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­joje apsilankė meras A. Klišonis, buvo pa­svei­kin­ti čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai, taip pat orei­viams įteik­ti Sa­vi­val­dy­bės įsteig­ti pri­zai. XXV Lietuvos karšto oro balionų čempionato nugalėtoju tapo marijampolietis Rimas Kostiuskevičius, antrą vietą užėmė Vytautas Sviderskis, trečias buvo Valerij Machnorilov (abu iš Vilniaus).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama