Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­giš­kiai ne­pa­si­tu­rin­tiems pa­au­ko­jo pro­duk­tų už 3,7 tūkst. eu­rų

Plun­giš­kiai ne­pa­si­tu­rin­tiems pa­au­ko­jo pro­duk­tų už 3,7 tūkst. eu­rų

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Mais­to ban­kas“ kar­tu su sa­va­no­riais vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vo ru­de­ni­nę mais­to pro­duk­tų rin­ki­mo ak­ci­ją. Prie ge­rų dar­bų net ke­lio­se par­duo­tu­vė­se ga­lė­jo pri­si­dė­ti ir plun­giš­kiai. Že­mai­čiai taip pat ne­bu­vo šykš­tūs ir sun­kiau gy­ve­nan­tiems mū­sų žmo­nėms pri­pir­ko įvai­riau­sių pro­duk­tų.

„Mais­to ban­ko“ Klai­pė­dos re­gio­no pa­da­li­nio va­do­vo Rai­mon­do Da­nu­po pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ru­de­ni­nė­je il­gai ne­gen­dan­čių pro­duk­tų rin­ki­mo ak­ci­jo­je, vy­ku­sio­je spa­lio 20–21 die­no­mis, Plun­gė­je su­da­ly­va­vo dau­giau nei tūks­tan­tis pir­kė­jų – mais­to pa­au­ko­ta 1072 kar­tus, o įvai­rių pro­duk­tų nu­pirk­ta dau­giau nei trys tūks­tan­čiai vie­ne­tų.
Plun­gės mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai au­ko­ti ga­lė­jo ke­tu­rio­se vie­to­se: tri­juo­se „Iki“ pre­ky­bos cen­truo­se, esan­čiuo­se Lais­vės g. 5, A. Vaiš­vi­los g. 17 ir Se­na­mies­čio a. 1 bei pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“, esan­čia­me J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 81. Pir­mo­se dvie­jo­se par­duo­tu­vė­se tal­ki­no sep­ty­nio­li­ka Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių ir dar­buo­to­jų, mies­to cen­tre esan­čio­je par­duo­tu­vė­je sa­va­no­ria­vo sep­ty­ni Pa­ku­tu­vė­nų Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio vie­nuo­ly­no gy­ven­to­jai, o „Ma­xi­mo­je“ – 23 Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lan­ky­to­jai ir dar­buo­to­jai.
Su­su­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, jog iš vi­so Plun­gė­je ne­pa­si­tu­rin­tiems nu­pirk­ti 3234 vie­ne­tai pro­duk­tų: kruo­pų, mil­tų, ma­ka­ro­nų, alie­jaus, kon­ser­vų, ar­ba­tos ir ki­to­kių il­gai ga­lio­jan­čių pre­kių. Ben­dra pro­duk­tų ver­tė – 3721 eu­ras.
Ge­ra­da­rių pa­au­ko­tas mais­tas bus pa­nau­do­tas vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių ir pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čių vai­kų pa­pil­do­mam mai­ti­ni­mui, jų mais­to ga­my­bos įgū­džių to­bu­li­ni­mui, taip pat – Pa­ku­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no gy­ven­to­jams, Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lan­ky­to­jams ir da­li­ja­mas ki­tiems sun­kiai gy­ve­nan­tiems Plun­gės mies­to bei ra­jo­no žmo­nėms.
„Mais­to ban­kas“ skel­bia, jog per mi­nė­tas dvi die­nas vi­so­je Lie­tu­vo­je par­duo­tu­vė­se ge­ra­šir­džiai pir­kė­jai ne­pa­si­tu­rin­tiems pa­au­ko­jo mais­to už 421 tūkst. eu­rų. Tai – di­džiau­sia „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je pa­au­ko­to mais­to ver­tė. Iš vi­so ak­ci­ja vy­ko 72 mies­tuo­se, ne­pa­si­tu­rin­tiems nu­pirk­ta 367 tūkst. įvai­rių il­gai ga­lio­jan­čių mais­to pro­duk­tų. Vie­nas žmo­gus vi­du­ti­niš­kai mais­to pa­au­ko­jo už 3,22 eu­ro.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama