Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­ne – dvie­jų na­mų pir­ki­mas

Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­ne – dvie­jų na­mų pir­ki­mas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­nui, ku­rį pri­sta­tė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė. Kaip ži­nia, jau po po­ros me­tų li­kę be tė­vų glo­bos ar so­cia­li­nės ri­zi­kos vai­kai į mi­nė­tą val­diš­ką įstai­gą ne­be­pa­teks, nes vai­kų na­mų ne­bebus. Tie­sa, pa­sta­tas iš­liks – jis taps Glo­bos cen­tru, ku­ria­me bus tei­kia­mos įvai­rios pa­slau­gos bei ko­or­di­nuo­ja­ma glo­bė­jų bei bu­din­čių glo­bo­to­jų veik­la, bet tė­vų pa­mes­toms at­ža­loms glo­ba bus tei­kia­ma jau ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų na­muo­se ar­ba jie bus glo­bo­ja­mi šei­mo­se.

Kaip sa­kė G. Va­sy­lie­nė, įstai­gos per­tvar­kos pla­ną pa­dė­jo pa­ruoš­ti įvai­rūs eks­per­tai bei kon­sul­tan­tai, ku­riuos sam­dė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM). Šis per­tvar­kos pla­nas jau baig­tas ir bus tei­kia­mas Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai prie SADM. Tie­sa, kiek­vie­nas žings­nis dar bus ap­svars­to­mas Sa­vi­val­dy­bė­je. O tų žings­nių iš­ties ne vie­nas ir ne du.
Ka­dan­gi es­mi­nis per­tvar­kos da­ly­kas yra per­ėji­mas nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je, tai da­lis tė­vų glo­bos ne­te­ku­sių vai­kų bus glo­bo­ja­mi ki­to­se šei­mo­se, o ki­ta da­lis gy­vens ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se. Tam tiks­lui Plun­gė­je, skir­tin­go­se vie­to­se, bus nu­pirk­ti grei­čiau­siai du na­mai ar­ba vai­kams pri­tai­ko­mos Sa­vi­val­dy­bės jau tu­ri­mos pa­tal­pos. Na­muo­se gy­vens po 6–8 ne­pil­na­me­čius.
Ki­tas pla­nuo­ja­mas da­ly­kas – ap­sau­go­tas būs­tas ar­ba sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, ku­riuo­se gy­vens apie aš­tuo­ni 18–24 m. as­me­nys su el­ge­sio su­tri­ki­mais. Tu­rė­tų bū­ti nu­per­ka­mas bu­tas ar­ba pri­tai­ko­mos Sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mos pa­tal­pos. Ap­sau­go­ta­me būs­te jau­ni žmo­nės ga­lės gy­ven­ti pri­žiū­ri­mi dar­buo­to­jų. Anks­čiau jų li­ki­mas, pa­sak G. Va­sy­lie­nės, bū­da­vo Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mai.
Dar nu­ma­to­ma pa­ly­di­mo­ji glo­ba – ji bus tei­kia­ma 16–21 me­tų as­me­nims, ga­lin­tiems gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai tik iš da­lies. Šiuo at­ve­ju vėl­gi tu­rė­tų bū­ti per­ka­mas bu­tas ar­ba pri­tai­ko­mos Sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mos pa­tal­pos.
Vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­te bus įkur­tas Glo­bos cen­tras (So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pa­da­li­nys). G. Va­sy­lie­nės tei­gi­mu, šis cen­tras pe­rims da­lį Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus funk­ci­jų, or­ga­ni­zuos glo­bė­jų pa­ieš­ką bei ren­gi­mą, taip pat – bu­din­čių glo­bo­to­jų dar­bą, kon­sul­ta­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mą vai­kams, tu­rin­tiems el­ge­sio su­tri­ki­mų, teiks pa­gal­bą šei­moms. Glo­bos cen­tre, kaip svars­tė ve­dė­ja, tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma ir lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ga kri­zę ar smur­tą pa­ty­ru­sioms mo­ti­noms su vai­kais. Kaip ži­no­ma, šiuo me­tu ši pa­slau­ga tei­kia­ma Plun­gės kri­zių cen­tre. Dar Glo­bos cen­tre pla­nuo­ja­ma teik­ti lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gas toms šei­moms ar glo­bė­jams, ku­rie au­gi­na ne­įga­lų vai­ką.
Pa­tal­pų įsi­gi­ji­mui ir jų pri­tai­ky­mui, in­ven­to­riui ir prie­mo­nėms lė­šas skirs Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba prie SADM, ku­ri at­si­žvelgs į Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama