Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gės mies­tas tuš­tė­ja: po de­šimt­me­čio čia gy­vens vos 14 tūkst. gy­ven­to­jų

Plun­gės mies­tas tuš­tė­ja: po de­šimt­me­čio čia gy­vens vos 14 tūkst. gy­ven­to­jų

Iki ko­vo pra­džios plun­giš­kiai ga­li įver­tin­ti ir teik­ti pa­sta­bas dėl to, kaip tu­rė­tų ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je at­ro­dy­ti mū­sų mies­tas ir prie­mies­ti­nis ra­jo­nas, ko­kie spren­di­mai tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ir ko­kie dar­bai da­ro­mi, sie­kiant įgy­ven­din­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nia­me plėt­ros pla­ne nu­ma­ty­tą vi­zi­ją – Plun­gės ra­jo­ną ma­ty­ti kaip vie­to­vę, ku­rio­je pa­trauk­lu gy­ven­ti, dirb­ti ir il­sė­tis. Tuo tiks­lu ir pri­sta­to­mas Plun­gės mies­to dar­naus ju­du­mo pla­nas, su ku­riuo su­si­pa­žin­ti ga­li kiek­vie­nas no­rin­tis. Vie­na­me iš pla­no sky­rių ne­ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma ir de­mog­ra­fi­nei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės si­tu­a­ci­ja. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – trum­pa jos ap­žval­ga.

Vi­suo­me­nė sens­ta ir emig­ruo­ja
Ir tai – jo­kia nau­jie­na. Šios dvi ten­den­ci­jos jau se­niai įvar­di­ja­mos, kai kal­ba­ma apie de­mog­ra­fi­nę ša­lies si­tu­a­ci­ją. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vei­dą šios ap­lin­ky­bės taip pat pa­lie­tė. Tai įro­do ir skai­čiai. Įver­ti­nus de­šim­ties me­tų (nuo 2007 m.) lai­ko­tar­pį, bu­vo nu­sta­ty­ta, jog Plun­gės mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų skai­čius ten­den­cin­gai ma­žė­ja. Di­de­lė mig­ra­ci­ja, ma­žė­jan­tis gims­ta­mu­mas ir il­gė­jan­ti vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė są­ly­go­ja gy­ven­to­jų se­nė­ji­mo ap­raiš­kas. Prog­no­zuo­ja­ma, jog iki 2030-ųjų me­tų gy­ven­to­jų skai­čius Plun­gės mies­te ga­li su­ma­žė­ti iki 14,3 tūkst., o tai yra net 21,45 proc. ma­žiau, nei yra šiuo me­tu – 2017 me­tais čia gy­ve­no 18,3 tūkst. (2016-ai­siais Plun­gės mies­te bu­vo už­re­gist­ruo­ti 18 593 gy­ven­to­jai).
Štai 2007-ai­siais Plun­gės mies­te nuo­lat gy­ve­no 21 454 gy­ven­to­jai. Tai yra net 14,4 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2016-ai­siais! Kaip pa­ste­bi Plun­gės mies­to dar­naus ju­du­mo pla­no ren­gė­jai, per mi­nė­tą de­šimt­me­tį di­džiau­sias po­ky­tis, lė­męs gy­ven­to­jų skai­čiaus ki­ti­mą, įvy­ko eko­no­mi­nės kri­zės lai­ko­tar­piu, 2011-ai­siais, kai už­fik­suo­tas net 4 proc. ma­žė­ji­mas.
Sta­tis­ti­niai duo­me­nys lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad Plun­gės mies­te gy­ven­to­jų skai­čius 2014–2016 me­tų lai­ko­tar­piu vi­du­ti­niš­kai ma­žė­jo 1,5 proc. kas­met. Per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo 13,3 proc. At­si­žvel­giant į pas­ta­rų­jų de­šim­ties me­tų gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mą, da­ro­ma prie­lai­da, jog at­ei­ty­je Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų skai­čius kei­sis to­kiu pa­čiu pro­cen­tu, ly­gi­nant su Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiaus prog­no­ze, t. y. kas­met ma­žės 1,84 proc.
Mies­tas ne­si­ski­ria nuo kai­mo
Kaip nu­ro­do­ma Plun­gės mies­to dar­naus ju­du­mo pla­ne, Plun­gė­je 2007–2016 me­tų lai­ko­tar­piu vy­rau­ja to­kios pa­čios vi­suo­me­nės se­nė­ji­mo ten­den­ci­jos kaip ir Plun­gės ra­jo­ne. Aiš­kiai ma­to­mas jau­nes­nio (iki 18 m.) ir vi­du­ti­nio am­žiaus (26–45 m.) žmo­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mas, kai tuo tar­pu vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skai­čius au­ga: am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je iki 18 me­tų bu­vo 26 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, su­ma­žė­jo iki 21 proc; 19–25 me­tų am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je bu­vo 10 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, iš­au­go iki 11 proc.; 26–45 me­tų am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je bu­vo 29 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, su­ma­žė­jo iki 24 proc.; 46–65 me­tų am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je bu­vo 22 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, iš­au­go iki 28 proc. Vy­res­nių nei 66 me­tų am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je bu­vo 13 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, iš­au­go iki 17 proc.
Ko­kia gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo grės­mė?
Kaip mi­nė­ta, prog­no­zuo­ja­ma, kad Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų skai­čius nuo 2017 iki 2030 me­tų su­ma­žės 21,5 proc., t. y. nuo 18,3 iki 14,3 tūkst. gy­ven­to­jų. To­kia ten­den­ci­ja, be abe­jo, ne­pra­eis be pa­sek­mių. Ma­no­ma, kad gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas tu­rės daug nei­gia­mos įta­kos Plun­gės mies­tui ir ra­jo­nui, ka­dan­gi kiek­vie­nais me­tais ma­žės su­ren­ka­mų biu­dže­to lė­šų da­lis. To­dėl ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, jog ra­jo­ne įsi­kurs ma­žiau nau­jų įmo­nių, tad bus vis sun­kiau pri­trauk­ti tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas. Re­mian­tis 2015-ųjų me­tų Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, bu­vo nu­sta­ty­ta, jog pa­gal tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų da­lį vie­nam Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui ten­ka 460 Eur.
Pa­na­šu, kad Plun­gės ra­jo­no val­džios lau­kia rim­ti iš­šū­kiai no­rint, kad sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nia­me plėt­ros pla­ne iš­si­kel­ta vi­zi­ja bū­tų įgy­ven­din­ta ir Plun­gės ra­jo­nas tik­rai tap­tų vie­ta, ku­rio­je bū­tų pa­trauk­lu gy­ven­ti ir dirb­ti. Kaip pa­ste­bė­jo Plun­gės mies­to dar­naus ju­du­mo pla­no ren­gė­jai, „ne­si­kei­čiant si­tu­a­ci­jai ir ne­si­i­mant prie­mo­nių, ku­rios ska­tin­tų jau­nų šei­mų pa­si­li­ki­mą ir at­si­kė­li­mą į Plun­gę, ti­kė­ti­nas to­li­mes­nis gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas“.
Pa­bai­gai
Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 57,2 tūkst. gy­ven­to­jų, 6,9 tūkst. (13,8 proc.) dau­giau nei 2016 me­tais. Ša­lį pa­li­ko 30 tūkst. vy­rų ir 27,2 tūkst. mo­te­rų.
Pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, emig­ra­vu­sių vy­rų skai­čius pa­di­dė­jo 4,6 tūkst. (18,1 proc.), mo­te­rų – 2,3 tūkst. (9,3 proc.). Kas ant­ras (-a) emig­ra­vęs vy­ras ar emig­ra­vu­si mo­te­ris bu­vo 20–29 me­tų. 2018 me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 2 mln. 810 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų – 37,8 tūkst., ar­ba 1,3 proc. ma­žiau ne­gu 2017 me­tų pra­džio­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama