Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gės gat­vė­mis rie­dės elek­tra va­ro­mi mik­ro­au­to­mo­bi­liai?

Plun­gės gat­vė­mis rie­dės elek­tra va­ro­mi mik­ro­au­to­mo­bi­liai?

Plun­gės po­li­ti­kai spren­džia klau­si­mą: ar pri­tar­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­vau­tų pro­jek­te „Elek­tri­nės mik­ro­trans­por­to prie­mo­nės mies­te ir gy­ven­vie­tė­se“ ir skir­tų jam da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą. Pa­raiš­ka bū­tų tei­kia­ma pa­gal 2014–2020 me­tų Pie­tų Bal­ti­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą.

Pro­jek­tas – eks­pe­ri­men­ti­nis. Pa­grin­di­nis sa­vi­val­dy­bės part­ne­ris bū­tų Tre­le­bor­go sa­vi­val­dy­bė (Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė), ki­ti part­ne­riai – Šče­ci­no uni­ver­si­te­tas (Len­ki­ja), Szcze­ci­ne­k‘o sa­vi­val­dy­bė (Len­ki­ja), Ben­druo­me­nių kai­tos cen­tras (Lie­tu­va), part­ne­riai iš Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos ir Da­ni­jos Ka­ra­lys­tės. Pro­jek­to truk­mė – 36 mė­ne­siai.
Kol kas ži­no­ma tiek, kad pro­jek­tas skir­tas ska­tin­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nių sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą. Jų pa­to­gu­mui sa­vi­val­dy­bė įsi­gy­tų pen­kis mik­ro­au­to­mo­bi­liu­kus. Skaid­rė­se pa­vyz­džius iš­vy­dę Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai juos tuoj pra­mi­nė rik­šų ve­ži­mai­čiais.
Au­to­mo­bi­liu­kai esą bū­tų ben­dro nau­do­ji­mo, ne­pri­skir­ti kon­kre­čiam as­me­niui. Gar­baus am­žiaus sen­jo­ras to­kiu au­to­mo­bi­liu ga­lė­tų va­žiuo­ti į par­duo­tu­vę ar baž­ny­čią, o kar­tu pa­vė­žin­ti ir ko­kį ben­dra­am­žį.
„Iš prin­ci­po idė­ja gra­ži, bet kaip juos eks­plo­a­tuo­sim? Kas už tuos au­to­mo­bi­lius bus at­sa­kin­gas?“ – kė­lė klau­si­mą ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys.
Ko­mi­te­to na­rys Ro­mas Re­mė­za sa­kė prieš kiek lai­ko to­kių au­to­mo­bi­liu­kų ma­tęs Te­ne­ri­fė­je, bet po vie­no ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo juos ta­me ku­ror­te eks­plo­a­tuo­ti už­draus­ta.
„Kas at­sa­kys, jei koks sen­jo­ras to­kiu au­to­mo­bi­liu nuo ša­li­gat­vio ki­bil­dai?“ – kė­lė klau­si­mą R. Re­mė­za.
„Gal pas mus įvai­ro­vės ir rei­kia, ta­čiau ne­te­ko ma­ty­ti, kad iš­si­vys­čiu­sio­se Eu­ro­pos ša­ly­se kas va­ži­nė­tų­si to­kio­mis rik­šo­mis“, – iš­reiš­kė nuo­mo­nę ir ko­mi­te­to na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
Ap­si­spręs­ti, ar da­ly­vaus pro­jek­te, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rės ge­gu­žės 25 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama