Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – 20!

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – 20!

20-me­čio ju­bi­lie­jų mi­nin­ti Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja ge­gu­žės 6 die­ną drau­gėn su­bū­rė esa­mus ir bu­vu­sius gim­na­zis­tus, mo­ky­to­jus, sve­čius. Ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių šven­tė­je vi­si min­ti­mis ke­lia­vo at­gal į pra­ei­tį: da­lin­da­mie­si pri­si­mi­ni­mais, bu­vu­siais džiaugs­mais ir var­gais, mi­nė­jo gim­na­zi­jos kū­ri­mo­si ir au­gi­mo me­tus, ati­da­vė duok­lę is­to­ri­jai, svei­ki­no vie­ni ki­tus ir, žvelg­da­mi į at­ei­tį, kvie­tė jau­ni­mą iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. Šven­tė vy­ko Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je, čia skam­bė­jo iš­kil­min­gos kal­bos bei svei­ki­ni­mo žo­džiai, o akį džiu­gi­no iš­mo­nin­gi gim­na­zis­tų pa­si­ro­dy­mai.

Ren­gi­nio pra­džio­je svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir įtei­kė pa­dė­kas gim­na­zi­jos įkū­ri­mo gru­pės na­riams: gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Al­gi­man­tui Bud­riui, bu­vu­siam gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Juo­zui Mi­la­šiui bei ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Ire­nai Lu­kaus­kie­nei. Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pa­si­džiau­gė ko­lek­ty­vo at­ra­di­mais, pa­sie­ki­mais, tra­di­ci­jo­mis ir lin­kė­jo, kad jau­nų žmo­nių šir­dy­se pa­sė­tas žmo­giš­ku­mo, ra­cio­na­lu­mo grū­das to­liau au­gin­tų no­va­to­riš­kus, per­spek­ty­vius, tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čius Plun­gės ir Lie­tu­vos at­ei­ties kū­rė­jus. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys vi­sus pa­svei­ki­no ir pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie mo­kyk­lą, trum­pai ap­žvelg­da­mas svar­biau­sius jos is­to­ri­jos fak­tus. Po to Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos ku­ni­gas Al­vy­das Vait­ke­vi­čius pa­lai­mi­no ir pa­šven­ti­no nau­ją­ją gim­na­zi­jos vė­lia­vą, lin­kė­jo, kad ji neš­tų vi­sai ben­druo­me­nei dar­ną, kū­ry­bin­gu­mą ir dva­si­nius tur­tus.
Šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je griaus­min­gais ap­lo­dis­men­tais pa­si­tik­tas gim­na­zi­jos įkū­rė­jas, bu­vęs jos di­rek­to­rius J. Mi­la­šius su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį kaus­tė šmaikš­čiais ir uni­ka­liais at­si­mi­ni­mais. „1997-ie­ji bu­vo vir­smo me­tai, o aš bu­vau jo da­lis, kaip ir ki­ti ma­no ko­le­gos, – kal­bė­jo J. Mi­la­šius. – Prieš 20 me­tų kū­rė­me mo­kyk­lą, ku­rio­je trū­ko suo­lų, įran­gos ir va­do­vė­lių, ta­čiau vi­si jau­tė, kad tam­pa ypa­tin­go kū­ri­nio da­li­mi. Idė­jų, ren­gi­nių, eks­pe­ri­men­tų bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tik­ri­ni­mų čia bu­vo dau­giau nei ki­tur, ir mes jau­tė­me, kad ku­ria­ma mo­kyk­la yra žings­niu to­liau nei ki­tos.“

Daug šil­tų žo­džių ir pa­lin­kė­ji­mų iš­sa­kė part­ne­rys­tės „Mendenas–Plungė“ drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­tė Ul­la Am­sler, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys ir An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, bu­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ida­li­ja Al­mi­nie­nė, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, bu­vęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Tut­lys, Ma­žei­kių Mer­ke­lio Rač­kaus­ko gim­na­zi­jos di­rek­to­rė As­ta Žu­kaus­kie­nė. Ne­ti­kė­tą mu­zi­ki­nę do­va­ną su­si­rin­ku­siems pa­do­va­no­jo 42-osios lai­dos abi­tu­rien­tai Man­tas Čes­naus­kas ir Pau­lius Bart­ke­vi­čius. Šie­me­ti­niai abi­tu­rien­tai gim­na­zi­jos di­rek­to­riui įtei­kė ju­bi­lie­ji­nį 20-me­čio ant­spau­dą.
Ren­gi­nio me­tu ma­lo­niai nu­tei­kė gim­na­zis­tų at­lie­ka­mos dai­nos, mu­zi­ka bei ne­tra­di­ci­nis, in­tri­guo­jan­tis ma­dų šou.
Dė­ko­ja­me vi­siems da­ly­va­vu­siems gim­na­zi­jos šven­tė­je. Ačiū už ge­rą ener­gi­ją, do­va­nas, šyp­se­nas, pri­si­mi­ni­mus, nuo­šir­du­mą ir pra­smin­gai drau­ge pra­leis­tą lai­ką!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama