Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gė – bran­gi! Ar tik­rai?

Plun­gė – bran­gi! Ar tik­rai?

Plun­gės mies­to šven­tė jau vi­sai ant no­sies, o dar ne­at­lik­tų ūki­nių dar­bų – be­ga­lė. Plun­gės mies­to se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui svy­ra ran­kos gal­vo­jant, kaip vis­ką spė­ti, mat va­sa­rą taip trūks­ta darbš­čių ran­kų, o, nė­ra ko slėp­ti, kai ku­rie kon­kur­sus lai­mė­ję ran­go­vai šie­met kruopš­tu­mu ne­nu­džiu­gi­no.

Kai kal­bė­jo­mės, mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas bu­vo nu­si­tie­kęs ryž­tin­gai: už­teks, gir­di, kal­bė­ti vien apie gra­žius da­ly­kus ir sva­jo­ti, kaip dar prieš šven­tes iš­puoš­ti mū­sų Plun­gę.
Kas taip įpyk­dė mies­to se­niū­ną?
Ogi ke­li pas­ta­ro­jo mė­ne­sio įvy­kiai: vi­du­ry bal­tos die­nos at­ėję vy­riš­kiai ėmė ir iš­ar­dė ke­lis kvad­ra­ti­nius met­rus rau­do­no ak­mens trin­ke­lių grin­di­nio ap­link ROTARY ak­me­nį skve­re­ly­je prie „Su­per­mies­to“ aikš­te­lės! Žmo­nės, at­ve­dę pa­žais­ti vai­kus, ste­bė­jo jų dar­bą, ta­čiau nė vie­nam į gal­vą ne­šo­vė, kad skve­re­ly­je šei­mi­nin­kau­ja... va­gys!
Jei ne va­gys kur pra­si­su­ka, tai smul­kūs chu­li­ga­nai. Pa­čiam se­niū­nui vie­ną die­ną te­ko kvies­ti ug­nia­ge­sius, kad ne­iš­plis­tų gais­ras dar ne­už­sta­ty­tuo­se že­mės skly­puo­se ne­to­li va­di­na­mo­jo Mei­lės kal­ne­lio. G. Do­mar­kas net ne­abe­jo­ja, kad gais­rą su­kė­lė du 12–14 me­tų pa­aug­liai, su ku­riais tą die­ną to­je vie­to­je jam te­ko pra­si­lenk­ti.
Per pa­tį tul­pių žy­dė­ji­mo gra­žu­mą pa­si­skun­dė vie­na V. Ma­čer­nio dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos pir­mi­nin­kė, mat at­ėję 10–12 me­tų vai­kai vie­nu ypu nu­sky­nė vi­sas po lan­gais pra­žy­du­sias gė­les! Su­draus­min­ti lei­do­si bėg­ti ir iš to iš­gąs­čio nu­skin­tas tul­pes iš­bars­tė...
Kaž­kam ran­kos pa­ni­žo pa­tik­rin­ti ir dvie­jų pa­plū­di­mio tin­kli­nio aikš­te­lių įran­gos stip­ru­mą – aki­vaiz­du, kad ban­dy­ta nu­ka­bin­ti an­te­nas ir tin­klą lai­kan­čius tro­sus. Teks per­žiū­rė­ti šią te­ri­to­ri­ją už­grie­bian­čių „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją ste­bin­čių ka­me­rų vaiz­do įra­šus. Gal bus ma­ty­ti, kas tar­pą tarp aikš­te­lės ir Plun­gės ši­lu­mos tin­klų san­dė­lių pa­ver­tė vie­šu tu­a­le­tu ir rū­kyk­la, ku­rio­je ir švirkš­tų kai ka­da ga­li­ma ap­tik­ti...
Se­niū­nas no­rė­tų, kad kuo grei­čiau tik­rą šei­mi­nin­ką tu­rė­tų ir bu­vu­si ir­kla­vi­mo ba­zė, mat po praėjusio sa­vait­ga­lio bu­vo iš­kul­ti vi­si to pa­sta­to lan­gai, o chu­li­ga­nų at­ka­bin­tą pon­to­ni­nį til­tą Plun­gės jū­ra at­pluk­dė iki pat Mei­lės kal­ne­lio!
„Šie­met jau tu­rė­tu­me vie­šo­se mies­to erd­vė­se ve­ją pjau­ti, o ne šie­nau­ti, vers­da­mi žo­lę į pra­dal­ges. Ta­čiau ar at­krei­pė­te dė­me­sį, kaip šie­met dir­ba kon­kur­są lai­mė­jęs ran­go­vas? Kur kliu­vo, kur ne­kliu­vo pra­va­ro su tech­ni­ka, o ke­lio žen­klai, me­džiai lie­ka ap­žė­lę smil­go­mis! Kol at­eis dar­bi­nin­kas su tri­me­riu, ir ato­las at­žels“, – py­ko se­niū­nas.
Per­ša­si min­tis, kad plun­giš­kiams vėl rei­kė­tų su­si­telk­ti ir at­gai­vin­ti pa­trio­ti­nius jaus­mus, ku­rie kles­tė­jo var­žan­tis dėl Lie­tu­vos su­per­mies­to ti­tu­lo. No­ri­me, kad mies­tas bū­tų gra­žus ir tvar­kin­gas, ta­čiau ar nors kiek pri­si­de­da­me, kad taip bū­tų?

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama