Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pjo­vė­jai į me­tų me­tais ne­šie­nau­tus mies­to plo­tus įsi­su­ko tik va­sa­rai bai­gian­tis

Pjo­vė­jai į me­tų me­tais ne­šie­nau­tus mies­to plo­tus įsi­su­ko tik va­sa­rai bai­gian­tis

Šią va­sa­rą Plun­gė­je per 80 skly­pų sa­vi­nin­kų su­lau­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mų ge­riau pri­žiū­rė­ti jiems pri­klau­san­čius že­mės plotus: iš­kuop­ti šiukš­les ar sta­ty­bi­nes at­lie­kas, iš­kirs­ti men­ka­ver­čius krū­mus ir nu­šie­nau­ti me­tų me­tais au­gu­sias pik­tžo­les. Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, kad du treč­da­liai tin­ka­mai su­re­a­ga­vo į ra­gi­ni­mą ap­si­kuop­ti, o li­ku­sie­ji bus per­duo­ti svars­ty­ti spe­cia­liai ko­mi­si­jai.

„Va­sa­ra šie­met pa­si­tai­kė lie­tin­ga, to­dėl ir žo­lė ge­rai žė­lė. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai tu­rė­jo ge­ro­kai pa­varg­ti, kol nu­sta­tė ir su­ra­do pri­va­čių ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kus. Se­niū­ni­jos įspė­ti dau­gu­ma re­a­ga­vo į pa­sta­bas ir nu­šie­na­vo de­šimt­me­tį ne­tvar­ky­tus skly­pus. Jei pa­ste­bė­jo­te, ma­žiau ša­bakš­ty­nų be­li­ko prie Plun­gės jū­ros, Pra­mo­nės, Lent­pjū­vės gat­vių ra­jo­nuo­se, kur pik­tžo­lės jau bu­vo krū­mų aukš­čio“, – sa­kė G. Do­mar­kas.
Plun­gės se­niū­nas pri­pa­ži­no, jog ir mies­to se­niū­ni­ja šie­met sky­rė di­des­nį dė­me­sį me­tų me­tais ne­šie­nau­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rai, pa­vyz­džiui, lais­vam že­mės plo­tui tarp I. Kon­čiaus, A. Ju­cio ir V. Lin­gio gat­vių, prie Gan­din­gos gat­vės ir ki­tur.
„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad dėl lė­šų sty­giaus ir Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja mies­tie­čiams ne­bu­vo ge­ras pa­vyz­dys, kaip pri­žiū­rė­ti lais­vus ne­už­sta­ty­tus plo­tus, esan­čius ato­kiau nuo pa­grin­di­nių gat­vių. Šiais me­tais už­žė­lu­sius plo­tus pa­vy­ko nu­pjau­ti iki rug­pjū­čio mė­ne­sio, ta­čiau at­ei­nan­čiais me­tais vi­sų pra­šy­si­me nu­si­šie­nau­ti iki lie­pos 1 die­nos“, – pa­žy­mė­jo Plun­gės se­niū­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama