Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Penk­ta­die­nį kai ku­rios Plun­gės mies­to gat­vės sken­do

Penk­ta­die­nį kai ku­rios Plun­gės mies­to gat­vės sken­do

Nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį kaip rei­kiant pa­li­jo, tad rug­sė­jo 15-osios ry­te ak­ty­vūs plun­giš­kiai so­cia­li­nia­me tin­ke „Fa­ce­bo­ok“ iš­kart pra­dė­jo da­lin­tis vaiz­dais ir ko­men­ta­rais apie skęs­tan­čias Plun­gės mies­to gat­ves.

Vie­na pir­mų­jų į Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­pį „plau­kian­čios“ gat­vės nuo­trau­ką įkė­lė plun­giš­kė Ra­mu­tė Go­tau­tie­nė. Apie 9 va­lan­dą ry­to ji ra­šė: „Nu ką, lie­tu­čio iš­dai­gos? Kaip ma­not, ar nor­ma­lu to­kie ke­liai vi­du­ry Plun­gės mies­to? Čia M. Peč­kaus­kai­tės gat­vė“.
Ne­tru­kus pa­si­py­lė šmaikš­tūs ko­men­ta­rai, ne­trū­ko ir emo­ci­jas iš­reiš­kian­čių vei­du­kų.
Si­gi­ta Za­gors­kė ra­šė: „Čia val­te­lių rei­kia, ne ma­ši­nų“. Da­nu­tė Ke­mi­nie­nė: „Ka­pu­ci­nų gat­vė­je tas pats – ne va­žiuo­jam, o plau­kiam“. Ki­ta mo­te­ris, pa­si­va­di­nu­si „Aš Dia­na“ šmaikš­ta­vo: „Gul­bių ir be­trūks­ta, bū­tų vi­sai gra­žu“. Vai­da Kry Ma pik­ti­no­si: „Šį­ryt, pa­žvel­gus per lan­gą ir pa­ma­čius ke­lią, pir­ma min­tis bu­vo – o kaip vai­kams į mo­kyk­lą „dap­laukt“? Ir pas mus kie­mas plau­kia, žliug­si vi­sa P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vė. Nuo vi­so ke­lio van­duo pas mus bė­ga, nes že­miau­siai esa­me. Ir val­džiai „dzin“ – esu kvie­tu­si iš se­niū­ni­jos. Nėr pi­ni­gų... Tai, lie­tui pliau­piant, imi kas­tu­vą ir ei­ni grio­vių ka­si­nėt“. Ais­tė Dauk­šie­nė ra­šė: „Koš­ma­ras. Ši­ta­me ga­le – tai iš vi­so. Ry­tais ir pa­va­ka­re at­ro­do, kad au­to­stra­da va­žiuo­ji na­mo, o, pra­ėjus ke­lioms die­noms po grei­de­ria­vi­mo, ga­li­ma dan­tis iš­si­barš­kint. Ki­to grei­de­ria­vi­mo ten­ka lauk­ti po­rą mė­ne­sių. Bent jau P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vė­je“. Plun­gė­je gi­mu­si ir sos­ti­nėn iš­vy­ku­si Sal­vi­ni­ja Po­pan­do­pu­la juo­ka­vo: „O, ma­no gim­ta­sis mies­tas jau ve­ja­si Vil­nių!“
Ar at­sa­kin­gi as­me­nys į vi­sa tai kaip nors re­a­guos, pa­ro­dys lai­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama