Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Patik­rin­o au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mą­sias du­jas. Nu­baus­tas tik vie­nas vai­ruo­to­jas

Patik­rin­o au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mą­sias du­jas. Nu­baus­tas tik vie­nas vai­ruo­to­jas

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ren­gė rei­dus ir tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nių iš­me­ta­mas du­jas. Per tris die­nas Plun­gė­je pa­tik­rin­ta dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt trans­por­to prie­mo­nių, nu­sta­ty­tas vie­nas at­ve­jis, kuo­met an­glies mo­nok­si­do iš­me­ta­muo­se du­jo­se kie­kis vir­ši­jo leis­ti­nas ri­bas.

Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ro­kas Šat­kus, mi­nė­to­mis die­no­mis tik­rin­tos tik tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rios va­ro­mos ben­zi­nu-du­jo­mis. Po ke­le­tą va­lan­dų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su pa­rei­gū­nais dir­bo tik Plun­gės mies­te ir pa­tik­ri­no 42 trans­por­to prie­mo­nes.
Iš vi­sų pa­tik­rin­tų au­to­mo­bi­lių „ki­bo“ tik vie­nas – 1992 me­tų ga­my­bos „VW Pas­sat“, ku­rį vai­ra­vo Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. J. (gim. 1978 m.). Už tai, kad an­glies mo­nok­si­do iš­me­ta­mo­se du­jo­se bu­vo dau­giau nei lei­džia nor­mos, ne­tvar­kin­gos trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 307 str. 1 da­lį. Pa­gal šį straips­nį trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių į ap­lin­kos orą iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kis vir­ši­ja nu­sta­ty­tus ri­bi­nius dy­džius, eks­plo­a­ta­vi­mas už­trau­kia bau­dą nuo 60 iki 300 eu­rų. Ka­dan­gi K. J. anks­čiau baus­tas ne­bu­vo, jam skir­ta pu­sė mi­ni­ma­lios baus­mės – 30 eu­rų.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tu­ri prie­tai­sus kiek­vie­nai va­rik­lio rū­šiai tik­rin­ti, agen­tū­ros at­lie­ka pla­ni­nę tiek ben­zi­ni­nių, tiek dy­ze­li­nių va­rik­lių iš­me­ta­mų du­jų kon­tro­lę. Bir­že­lio mė­ne­sį bus tik­ri­na­mi au­to­mo­bi­liai su dy­ze­li­niais va­rik­liais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama