Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pa­pra­šė pa­si­trauk­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės

Pa­pra­šė pa­si­trauk­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės

Jau vyksta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai prieš pra­de­dant ke­lio at­kar­pos re­konst­ruk­ci­ją pie­ti­nia­me Plun­gės mies­to ap­link­ke­ly­je. Su­si­pa­ži­nęs su re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka iš­siun­tė raš­tiš­kus pa­ra­gi­ni­mus de­vy­niems Žal­ta­kal­nio gat­vė­je pri­va­čias val­das tu­rin­tiems Plun­gės mies­to gy­ven­to­jams pa­ša­lin­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tus sta­ti­nius, pa­so­din­tus žel­di­nius, iš­kas­tus tven­ki­nius.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio Plungė–Vėžaičiai ruo­žo nuo 0,666 km iki 3,1 km re­konst­ra­vi­mo, įren­giant žie­di­nę san­kry­žą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei jun­gia­muo­sius ke­lius, tech­ni­nis dar­bo pro­jek­tas Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­tas va­sa­rio pa­bai­go­je. Pro­jek­tą pa­ren­gė ir dar­bus at­liks UAB „Šiau­lių plen­tas“, tech­ni­nę prie­žiū­rą – UAB „Proj­kel­va“.
Nu­ma­ty­ta nu­ro­dy­ta­me ruo­že re­konst­ruo­ti ke­lią ir esan­čias san­kry­žas, įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus, ap­jun­gia­mo­sios gat­vės ruo­žą Kal­niš­kių kai­me, pės­čių­jų ta­kus, au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lę J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, įreng­ti san­kry­žų Žal­ta­kal­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­se ap­švie­ti­mą, re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų per­ėją J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je.
Dar­bų už­sa­ko­vas – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Pra­si­dė­jus re­konst­ruk­ci­jos dar­bams, eis­mo da­ly­viai pie­ti­nia­me ap­link­ke­ly­je pa­tirs šio­kių to­kių ne­pa­to­gu­mų, ta­čiau pro­jek­tuo­to­jai įsi­pa­rei­go­jo iden­ti­fi­kuo­ti vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio ir įsi­jun­gian­čių ke­lių (gat­vių) pro­ble­miš­kas vie­tas, pa­rink­ti tin­ka­mas eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nes joms pa­nai­kin­ti ir vi­sa­me ke­ly­je mak­si­ma­liai už­tik­rin­ti eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.
Kaip „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas S. Ja­nuš­ka, pro­jek­tą per­žiū­rė­ję tar­ny­bos spe­cia­lis­tai bū­si­mų dar­bų vie­to­je, Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, per­žiū­rė­jo skly­pų ri­bas ir nu­sta­tė, kad ke­le­tas pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kų žel­di­niais, tvo­ro­mis, dirb­ti­niais van­dens tel­ki­niais per­žen­gė sa­vo skly­po ri­bas. Kai kur į vals­ty­bi­nę že­mę įsi­brau­ta pus­met­riu, kai kur – met­ru ir dau­giau, vie­no­je vie­to­je – net tri­mis met­rais! Įspė­ji­mai grįž­ti į sa­vo skly­po ri­bas (rei­kės nu­kirs­ti ar per­so­din­ti me­de­lius, nu­ar­dy­ti tvo­ras ir pan.) iš­siųs­ti 9 plun­giš­kiams. Su­si­tvar­ky­ti duo­tas ter­mi­nas – iki ba­lan­džio 10 die­nos, prie­šin­gu at­ve­ju gre­sia at­sa­ko­my­bė pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 110 straips­nį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama