Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pa­mo­kė, kaip ge­nė­ti me­džius

Pa­mo­kė, kaip ge­nė­ti me­džius

Plun­gės mies­to se­niū­nui G. Do­mar­kui pa­vy­ko su­tar­ti su Lie­tu­vos ar­bo­ris­tų aso­cia­ci­ja, kad at­siųs­tų į mū­sų mies­tą spe­cia­lis­tą, ku­ris pa­mo­ky­tų vie­ti­nius žmo­nes, kaip tin­ka­mai ge­nė­ti me­džius. Ant­ra­die­nį to­kia pa­mo­kė­lė įvy­ko pa­čia­me Plun­gės cen­tre – Se­na­mies­čio aikš­tė­je ir Tel­šių gat­vės pra­džio­je.

„Iki šiol, ge­nė­da­mi mies­te me­džius, jiems pri­da­rė­me dau­giau ža­los nei nau­dos, ir tai aki­vaiz­džiai ma­to­si. Ne­ge­nė­ti me­džių ir leis­ti jiems aug­ti bet kaip taip pat ne­ga­li­me. To­dėl ir ki­lo na­tū­ra­lus no­ras pri­žiū­rė­ti mies­te au­gan­čius me­džius tin­ka­mai. Tam rei­kia, kad šį dar­bą at­lik­tų iš­ma­nan­tis žmo­gus“, – sa­kė G. Do­mar­kas.
Plun­gės se­niū­nui pa­vy­ko už­megz­ti kon­tak­tus su Lie­tu­vos ar­bo­ris­tų aso­cia­ci­ja, ku­ri re­ko­men­da­vo į Plun­gę pa­ty­ru­sį me­džių ge­nė­ji­mo spe­cia­lis­tą iš Kau­no.
Le­o­nar­das Me­kio­nis sa­vo įmo­nė­je, už­si­i­man­čio­je ap­žel­di­ni­mo dar­bais, dir­ba nuo 1994 me­tų. Kas­met ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją – Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos ko­le­gi­jo­je bai­gė Miš­ko ruo­šos dar­bų va­do­vo pro­gra­mą, Vil­niu­je – ar­bo­ris­ti­kos pa­grin­dų kur­są (ku­rį or­ga­ni­za­vo Lat­vi­jos ar­bo­ris­ti­kos mo­kyk­la ir Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos cen­tras), sta­ža­vo­si Lon­do­ne, o nuo 2013 me­tų pats tei­sė­jau­ja Eu­ro­pos ar­bo­ris­tų čem­pio­na­tuo­se.
Da­ly­vau­jant se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams ir ben­dro­vės „Val­da“, su ku­ria mies­to se­niū­ni­ja yra su­da­riu­si su­tar­tį dėl ava­ri­nių me­džių ša­li­ni­mo Plun­gės mies­te, spe­cia­lis­tais, ar­bo­ris­tas Le­o­nar­das pa­mo­kė ir pa­ro­dė, kaip rei­kia ge­nė­ti me­džius.
Pa­sak G. Do­mar­ko, mo­ky­mų da­ly­viams di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko pro­fe­sio­na­laus ar­bo­ris­to dar­bo įran­ga bei įran­kiai – su­si­da­rė įspū­dis, kad jie per ša­ką ei­na kaip per svies­tą!
Kad pa­mo­ky­tų, kaip ge­nė­ti me­džius, ar­bo­ris­tą Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja kvie­sis dar ne vie­ną kar­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama