Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pa­kei­tę kie­mų sta­tu­są, pa­si­rū­pin­ti ke­lio žen­klais pamiršo?

Pa­kei­tę kie­mų sta­tu­są, pa­si­rū­pin­ti ke­lio žen­klais pamiršo?

„Nie­ka­da ne­bū­čiau net pa­gal­vo­jęs, kad vai­ruo­to­jas, suk­da­mas į Men­de­no gat­vę iš Plun­gės TVM kie­mo, ims ma­nev­ruo­ti taip, lyg ma­ny­tų va­žiuo­jąs pa­grin­di­ne gat­ve!“, – to­kių ir la­bai pa­na­šių ko­men­ta­rų „Plun­gės ži­nios“ su­lau­kė po lap­kri­čio 14 die­ną iš­spaus­din­tos pub­li­ka­ci­jos „Eis­mo įvy­kis Men­de­no gat­vė­je: ku­ri – nu­ken­tė­jo, ku­ri – kal­ti­nin­kė?“, ku­rioje at­pa­sa­ko­tas lap­kri­čio 7 die­ną, apie 10 va­lan­dą, už­fik­suo­tas eis­mo įvy­kis. Su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams, eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ke bu­vo pri­pa­žin­ta Men­de­no gat­ve va­žia­vu­si ir ke­lio iš Men­de­no skers­gat­vio iš­su­kan­čiai ma­ši­nai ne­da­vu­si vai­ruo­to­ja!

Pri­min­si­me si­tu­a­ci­ją, dėl ku­rios vie­nai iš eis­mo įvy­kio da­ly­vių bu­vo su­ra­šy­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las ir pa­siū­ly­ta su­mo­kė­ti 5 eu­rų bau­dą (pa­gal ANK 417 str.). Į mo­ters vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Opel Me­ri­va-A“, va­žiuo­jan­tį Men­de­no gat­ve, įpuo­lė Plun­gės TVM moks­lei­vės vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Opel Ast­ra“, ku­ris va­žia­vo iš Men­de­no skergs­gat­vio.
Per eis­mo įvy­kį bu­vo ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai, pra­kirs­ta „Opel Me­ri­va-A“ prie­ki­nė (ke­lei­vio pu­sės) pa­dan­ga. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.
Plun­gės PK Re­a­ga­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai su­ra­šė pro­to­ko­lą, ku­ria­me ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn už eis­mo įvy­kio su­kė­li­mą pa­trau­kė Men­de­no gat­ve va­žia­vu­sią mo­te­rį!
Pa­gal pro­to­ko­lą au­to­mo­bi­lio „Opel Me­ri­va-A“ vai­ruo­to­ja Men­de­no gat­vė­je, ties 7 nu­me­riu pa­žy­mė­tu pa­sta­tu, ly­gia­reikš­mių ke­lių – Men­de­no gat­vės ir Men­de­no skers­gat­vio – san­kry­žo­je ne­pra­lei­do jai iš de­ši­nės pu­sės ar­tė­jan­čio au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“, dėl ko au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė.
Ši for­mu­luo­tė iš ko­jų iš­ver­tė ne vie­ną „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­ją! Pa­si­py­lė ko­men­ta­rai dėl eis­mo įvy­kio trak­tuo­tės. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma iš­sa­kiu­sių nuo­mo­nę bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad pa­grin­di­ne gat­ve tu­ri bū­ti lai­ko­ma Men­de­no gat­vė, o vi­si skers­gat­viai ar įva­žia­vi­mai į įstai­gų kie­mus nė iš to­lo ne­ga­li pri­lyg­ti Men­de­no gat­vei, kad kiek­vie­no­je san­kry­žo­je rei­kė­tų pai­sy­ti de­ši­nės ran­kos tai­syk­lės ir pra­leis­ti iš kie­mo (ar skers­gat­vio) iš­su­kan­čius au­to­mo­bi­lius.
Si­tu­a­ci­ja Men­de­no gat­vė­je bu­vo ap­tar­ta ir Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Bū­tent šios ko­mi­si­jos, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, ga­lio­je yra pri­im­ti spren­di­mus dėl eis­mo sche­mų mies­to gat­vė­se ir ra­jo­no ke­liuo­se or­ga­ni­za­vi­mo, ke­lio žen­klų sta­ty­mo.
Plun­gės PK Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis me­tė ak­me­nu­ką į Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų dar­žą: esą po to, kai mies­te bu­vo per­var­dy­tos gat­vės ir taip at­si­ra­do ne­ma­žai skers­gat­vių (pvz., A. Ju­cio skg., Men­de­no skg.), rei­kė­jo pa­si­rū­pin­ti ir rei­ka­lin­gais ke­lio žen­klais.
„Pro­tu ne­su­vo­kia­ma, kad žmo­gus, va­žiuo­da­mas iš ku­rio nors as­fal­tuo­to kie­mo, ims elg­tis taip, lyg ma­ny­tų va­žiuo­jąs pa­grin­di­niu ke­liu!“ – ste­bė­jo­si Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jo nuo­mo­ne, Plun­gės mies­to ne­pa­žįs­tan­tys iš ki­tur at­vy­kę vai­ruo­to­jai, įva­žia­vę į Men­de­no gat­vę, tik­rai ne­pa­gal­vo­tų, jog va­žiuo­ja ne pa­grin­di­niu ke­liu.
Ta­čiau var­dan eis­mo da­ly­vių sau­gu­mo Men­de­no gat­vė­je ar­ti­miau­siu me­tu bus įver­tin­ta kiek­vie­na san­kry­ža ar iš­va­žia­vi­mas iš kie­mo ir pa­sta­ty­ti rei­ka­lin­gi ke­lio žen­klai.
Šiuo me­tu tiek Men­de­no gat­vės pra­džio­je, tiek gat­vės pa­bai­go­je trūks­ta žen­klo, žy­min­čio pa­grin­di­nį ke­lią. G. Do­mar­kas svars­tė, kad gat­vės pra­džio­je bu­vu­sį žen­klą ga­lė­jo lai­ki­nai nuim­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vę re­konst­ruo­jan­tys ran­go­vai. Men­de­no gat­vės pa­bai­ga, kaip ir plo­tai, esan­tys už Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro, jau yra Nau­so­džio te­ri­to­ri­ja, to­dėl ati­tin­ka­mo žen­klo pa­sta­ty­mu tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti Nau­so­džio se­niū­nas. Kol kas Men­de­no gat­vės ga­le sto­vi tik vie­nas žen­klas, ku­ris drau­džia kro­vi­ni­nio trans­por­to eis­mą.
Nau­ji ke­lio žen­klai, žy­min­tys, jog iš­va­žiuo­ji iš ša­lu­ti­nio ke­lio, bus pa­sta­ty­ti Men­de­no skers­gat­vy­je. Toks žen­klas jau sto­vi iš li­go­ni­nės kie­mo į Men­de­no gat­vę ve­dan­čia­me nau­ja­me ke­liu­ke.
Tai­gi si­tu­a­ci­ja dėl žen­kli­ni­mo Men­de­no gat­vė­je ir Men­de­no skers­gat­vy­je pa­si­keis, ta­čiau ką da­ry­ti dėl eis­mo įvy­kio ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tai vai­ruo­to­jai? Mo­te­ris iš kar­to sa­kė, jog ne­su­tin­ka su eis­mo įvy­kio trak­tuo­te ir jai pa­skir­ta pi­ni­gi­ne bau­da, nes ne­si­jau­čia kal­ta dėl ava­ri­jos.
Nors dau­ge­lis sa­kys, kad 5 eu­rų bau­da – ne­reikš­min­ga su­ma, ta­čiau di­des­nės iš­lai­dos vai­ruo­to­jos lau­kia dėl au­to­mo­bi­lio pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo bei ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės re­mon­to, nau­jų pa­dan­gų mon­ta­vi­mo. Kas pa­dengs šiuos nuos­to­lius?

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama