Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pa­gal nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­les die­na truks nuo 7 iki 19 val.

Pa­gal nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­les die­na truks nuo 7 iki 19 val.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ruo­šia­si pa­tvir­tin­ti nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Apie po­ky­čius ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

Es­mi­nis pa­kei­ti­mas mi­nė­to­se tai­syk­lė­se – kei­čia­mas die­nos lai­kas. Die­na lai­ko­ma nuo 7 iki 19 val., va­ka­ras – nuo 19 iki 22 val., nak­tis – nuo 22 iki 7 val. Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­lių pri­va­lo lai­ky­tis vi­si fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys.
Tai­gi nak­ties me­tu drau­džia­ma leis­ti mu­zi­ką, gro­ti in­stru­men­tais, trik­dy­ti vie­šą­ją rim­tį. Gy­ve­na­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se triukš­min­gas trans­por­to prie­mo­nes ir me­cha­niz­mus dar­bo die­no­mis lei­džia­ma nau­do­ti nuo 7 iki 21 val., po­il­sio ir šven­čių die­no­mis – nuo 9 iki 21 val. Vie­šo­sio­se vie­to­se nak­tį drau­džia­ma nau­do­ti triukš­mo šal­ti­nius lau­ko ka­vi­nė­se, jei tai su­ke­lia dir­gi­ni­mą; taip pat ne­ga­li­ma triukš­mau­ti gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se ir dau­gia­bu­čiuo­se, gar­siai leis­ti mu­zi­ką au­to­mo­bi­liuo­se. Be to, nak­ties va­lan­do­mis drau­džia­ma nau­do­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, iš­sky­rus šven­čių die­no­mis bei per ren­gi­nius, kai yra su­de­rin­ta su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Tai­syk­lių vyk­dy­mą kon­tro­liuo­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Tie­sa, triukš­mui iš­ma­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri rei­ka­lin­go apa­ra­to – šis, pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, yra bran­gus ir su juo dirb­ti ga­lė­tų tik spe­cia­lis­tas. No­rint nu­sta­ty­ti triukš­mo ly­gį, rei­kia kreip­tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą, šie kvie­čia spe­cia­lis­tus su apa­ra­tu iš Klai­pė­dos. Ži­nia, kol at­vyks­ta, triukš­mo ga­li ir ne­be­bū­ti...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama