Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų šei­mi­nin­kus auk­lės di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu

Ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų šei­mi­nin­kus auk­lės di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja ra­gi­na plun­giš­kius tvar­ky­ti sa­vo val­das ir pri­si­dė­ti prie gra­žes­nės mies­to ap­lin­kos kū­ri­mo.

Šiuo me­tu mies­tas in­ten­sy­viai tvar­ko­mas, Plun­gės pri­ei­go­se ir pa­čia­me mies­te jau pra­dė­ti stam­būs cen­tri­nio sta­dio­no at­nau­ji­ni­mo, žie­di­nės san­kry­žos ties pie­ti­niu mies­to ap­link­ke­liu sta­ty­bos, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės re­konst­ra­vi­mo dar­bai, įgy­ven­di­ni­mo lau­kia Bab­run­go slė­nio bei Lais­vės alė­jos pro­jek­tas.
Vis­gi bū­ti­na skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio ir ma­žes­nių mies­to te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rai.
Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pa­žy­mė­jo, kad Plun­gės mies­te vis dar yra ne­ma­žai ne­pri­žiū­ri­mų že­mės skly­pų, ku­riuo­se lai­ko­mas sta­ty­bi­nių me­džia­gų ar me­ta­lo lau­žas, ki­tos me­džia­gos ar daik­tai, tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čios trans­por­to prie­mo­nės, ne­nau­do­ja­mi sta­ty­bi­niai va­go­nė­liai ir pa­na­šiai. Ap­leis­to­se vie­to­se ima kaup­tis ir šiukš­lės, ku­rių ne­be­pa­sle­pia nei skly­puo­se pra­dė­ję aug­ti su­me­dė­ję au­ga­lai, nei ne­šie­nau­ja­ma žo­lė.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šių me­tų ko­vo 30 die­ną pa­tvir­ti­no nau­jos re­dak­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­les. Vie­na­me iš tai­syk­lių punk­tų nu­ro­do­ma, kad „as­me­nys pri­va­lo tvar­ky­ti sa­vo skly­pą, rū­pin­tis jo es­te­ti­niu vaiz­du ir pri­žiū­rė­ti taip, kad ne­pa­kenk­tų tre­tie­siems as­me­nims. Pri­skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se pri­va­lo­ma rink­ti šiukš­les, va­ly­ti są­na­šas, šie­nau­ti ža­li­ą­sias ve­jas, tvar­ky­ti žel­di­nius, ru­de­nį su­grėb­ti ar­ba nu­šluo­ti la­pus, su­rink­ti nu­kri­tu­sias ša­kas ir kom­pos­tuo­ti tam skir­to­se vie­to­se“.
Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai lie­pos mė­ne­sį pra­dė­jo nuo­sek­liai tik­rin­ti Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­ją, siek­da­mi su­ma­žin­ti ne­pri­žiū­ri­mų skly­pų skai­čių. Ra­dus pa­žei­di­mų, že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai ir nau­do­to­jai bus ra­gi­na­mi su­tvar­ky­ti plo­tus bei pri­si­dė­ti prie gra­žes­nės mies­to ap­lin­kos kū­ri­mo.
Jei ne­pa­vyks su­si­tar­ti gra­žiuo­ju, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja pa­žei­dė­jus įra­šys į ne­pa­vyz­din­gų ne­nau­do­ja­mos, ap­leis­tos ar nuo­mo­ja­mos ir ne­tvar­ko­mos že­mės tu­rė­to­jų są­ra­šus. Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ge­gu­žės 25 die­nos spren­di­mu „Dėl že­mės mo­kes­čio ta­ri­fų 2018 me­tų mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui nu­sta­ty­mo“ punk­tais, ap­leis­tų vi­sų pa­skir­čių že­mės skly­pų tu­rė­to­jams, mo­kant mo­kes­tį už 2018 me­tus, bus tai­ko­mas mak­si­ma­lus – 4 pro­cen­tų že­mės ver­tės – ta­ri­fas.
Apie už­terš­tas, ne­tvar­ko­mas Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­jas pi­lie­tiš­ki plun­giš­kiai ga­li in­for­muo­ti Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją tel.: 73 131, 20 619.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama