Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Nau­ja gat­vė įreng­ta per du mė­ne­sius

Nau­ja gat­vė įreng­ta per du mė­ne­sius

Gruo­džio 13 die­ną sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė per­kirp­ta prie nau­jos 249 met­rų il­gio, 6 met­rų plo­čio dvie­jų eis­mo juos­tų gat­vės, ve­dan­čios pro „Bab­run­go“ mo­kyk­lą link to­liau įsi­kū­ru­sių ver­slo įmo­nių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lo, pra­džios. Me­rą Aud­rių Kli­šo­nį ran­go­vai pa­ti­ki­no, jog su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus įvyk­dė šim­tu pro­cen­tų.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė įdė­jo daug pa­stan­gų, kol pa­sie­kė, kad mies­te bū­tų įgy­ven­di­na­mas tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) sta­ty­bos pro­jek­tas. Šiam ob­jek­tui sta­ty­ti pir­mą kar­tą mū­sų ra­jo­no is­to­ri­jo­je pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas. Kol vyks­ta vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo at­lik­ti ne­ma­žai ki­tų dar­bų. Pa­gal dar­bų ei­liš­ku­mą bu­vo nu­ma­ty­ta įreng­ti nau­ją gat­vę pro „Bab­run­go“ mo­kyk­lą bei pa­sta­ty­ti žie­di­nę san­kry­žą (vie­to­je esa­mos Lent­pjū­vės bei Da­riaus ir Gi­rė­no g. san­kry­žos).
Šių me­tų rug­pjū­čio 24 die­ną bu­vo pa­si­ra­šy­ta vie­šo­jo pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis su ūkio sub­jek­tų gru­pe – AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“, UAB „Plun­gės la­gū­na“ ir UAB „Plun­gės Jo­nis-S“ (at­sa­kin­gas part­ne­ris – AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“). Su­tar­ties ver­tė – 577 965,68 Eur, iš tos su­mos dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mui nu­ma­ty­ta 11 344 Eur.
Ta­čiau rug­sė­jo12 die­ną su­tar­ties vyk­dy­mas bu­vo su­stab­dy­tas, kol Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pri­ims spren­di­mą ir pa­si­ra­šys sa­vo da­lies dar­bų su­tar­tį. Po sa­vai­tės, rug­sė­jo 19 die­ną, įvy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo me­tu nu­spręs­ta vyk­dy­ti nau­jos gat­vės tarp Da­riaus ir Gi­rė­no bei Alan­to gat­vių kon­ser­va­vi­mo dar­bus. Lap­kri­čio 3 die­ną dar­bai ob­jek­te bu­vo at­nau­jin­ti ir ne­il­gai tru­kus baig­ta nau­jos gat­vės sta­ty­ba, įren­giant 249 met­rų il­gio, 6 met­rų plo­čio dvie­jų eis­mo juos­tų as­fal­tuo­tą gat­vę. Ran­go­vai gat­vei ati­tin­ka­mai įren­gė ir že­mės san­ka­są, pa­klo­jo dre­na­žą ir lie­taus nuo­te­kų sis­te­mą, taip pat – ša­li­gat­vius pės­tie­siems ir nuo­va­žas į gre­ta esan­čius skly­pus. Nau­ja gat­vė ap­švies­ta ir pa­žen­klin­ta ke­lio žen­klais.
Nau­jos gat­vės sta­ty­bos dar­bai at­si­ė­jo 399 300,69 Eur.
Dar­bus įver­ti­nęs tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas Ri­man­tas Rač­kaus­kas me­rą A. Kli­šo­nį pa­ti­ki­no, jog jo ran­ka, ra­šan­tis ant dar­nų pri­ėmi­mo ak­to, nė kiek ne­su­dre­bės. Jo ver­ti­ni­mu, nau­ja­sis ke­lias tvers il­gus me­tus.
Per­kirp­ti sim­bo­li­nę juos­te­lę bu­vo pa­kvies­ti ir ke­lio nau­do­to­jai – įmo­nių „Plun­gės bal­dai“ ir „Mi­va­da“ di­rek­to­riai Kęs­tu­tis Bui­vi­das ir Vac­lo­vas Mit­kus.
„Pa­ga­liau su­lau­kė­me die­nos, kai pas mus at­va­žiuo­ti bus kur kas pa­pras­čiau, nes ati­da­ry­ta nau­ja as­fal­tuo­ta gat­vė, ku­ria ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti mū­sų įmo­nes!“, – džiau­gė­si ver­sli­nin­kai ir do­mė­jo­si ga­li­my­be, pa­si­tel­kus vie­šą ir pri­va­čią part­ne­rys­tę, at­nau­jin­ti ir li­ku­sią se­no­jo ke­lio da­lį.
Me­ras A. Kli­šo­nis iš­reiš­kė vil­tį, jog grei­tu lai­ku iš­si­spręs ir klau­si­mai dėl žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­bos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama