Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Mū­sų vai­kai taip pat tu­ri ne­ma­žai svei­ka­tos pro­ble­mų

Mū­sų vai­kai taip pat tu­ri ne­ma­žai svei­ka­tos pro­ble­mų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB), įver­ti­nęs pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mų duo­me­nis, su­skai­čia­vo, kiek mū­sų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių vai­kų tu­ri svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Pa­aiš­kė­jo, jog ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las lan­kan­tiems mo­ki­niams daž­niau­siai nu­sta­to­mos re­gos, krau­jo­ta­kos, dan­tų li­gos ir ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos su­tri­ki­mai, o dar­že­li­nu­kai, be pir­mų­jų tri­jų, dar tu­ri ir kvė­pa­vi­mo bei ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mų.

Mi­nė­tus duo­me­nis Plun­gės VSB pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui. Šie skai­čiai – pa­tys nau­jau­si, gau­ti įver­ti­nus 2017–2018 moks­lo me­tų vai­kų svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mus.
Per­žvel­gus iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas lan­kan­čių vai­kų pro­fi­lak­ti­nių svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mų re­zul­ta­tus, ma­ty­ti, jog šiais moks­lo me­tais da­že­lius lan­ko 1 335 vai­kai, iš jų pro­fi­lak­tiš­kai svei­ka­tą pa­si­tik­ri­no 1 308 (98 proc.). Skai­čiai ro­do, jog vie­nas iš pen­kių tu­rė­jo svei­ka­tos pro­ble­mų. Žiū­rint iš ki­tos pu­sės – 8 iš 10-ies yra vi­siš­kai svei­ki, t. y. ne­tu­ri su­tri­ki­mų bei nu­sta­ty­tų diag­no­zių.
Tarp tų, ku­rie tu­ri svei­ka­tos pro­ble­mų, daž­niau­si krau­jo­ta­kos sis­te­mos, re­gos, kvė­pa­vi­mo sis­te­mos, ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mai bei dan­tų li­gos. Kiek re­čiau iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams nu­sta­to­mos ske­le­to-rau­me­nų, virš­ki­ni­mo, uro­ge­ni­ta­li­nės, en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos li­gos, psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mai, odos bei klau­sos li­gos. Ak­cen­tuo­jant vien dan­tų li­gas – dau­giau nei pu­sės dar­že­li­nu­kų (55,7 proc.) dan­tys yra pa­žeis­ti ėduo­nies, plom­buo­ti ar iš­trauk­ti.
Kal­bant apie ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se be­si­mo­kan­čius moks­lei­vius, šiais moks­lo me­tais (2017–2018 m. m.) iš vi­so mo­ko­si 4463 mo­ki­niai, svei­ka­tą prieš mo­kyk­lą pa­si­tik­ri­no 92,5 proc. vai­kų. Pro­fi­lak­ti­niai jų svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mai pa­ro­dė, jog daž­niau­siai moks­lei­viai ser­ga re­gos sis­te­mos (24,3 proc.), ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos (10,2 proc.), krau­jo­ta­kos sis­te­mos (8,3 proc.), ner­vų sis­te­mos (7 proc.), kvė­pa­vi­mo sis­te­mos (6,7 proc.) li­go­mis. Re­čiau už­re­gist­ruo­ti en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos (3,5 proc.), odos (0,7 proc.), klau­sos sis­te­mos (0,4 proc.), uro­ge­ni­ta­li­nės sis­te­mos (0,9 proc.) bei virš­ki­ni­mo sis­te­mos (0,9 proc.) su­tri­ki­mai.
Ypač ne­ri­mą ke­lia vai­kų re­gos sis­te­mos su­tri­ki­mai, ku­riuos daž­niau­siai nu­le­mia per di­de­lis akims ten­kan­tis krū­vis: il­gas dar­bas kom­piu­te­riu, il­gas žiū­rė­ji­mas į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ar te­le­vi­zo­rių, sė­dė­ji­mas pa­gal mo­ki­nių re­gos ašt­ru­mą ne­pri­tai­ky­to­se vie­to­se, ne­tin­ka­mas ap­švie­ti­mas, vi­ta­mi­nų trū­ku­mas. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog re­gos su­tri­ki­mai nu­sta­to­mi kas ket­vir­tam Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čiam mo­ki­niui, daž­niau­siai – vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niams (34 proc. vi­sų pa­si­tik­ri­nu­sių­jų 9–12 kla­sių mo­ki­nių). Do­mi­nuo­ja trum­pa­re­gys­tė. Pa­ste­bi­ma, kad kuo mo­ki­niai vy­res­ni, tuo daž­niau jiems diag­no­zuo­ja­mi re­gos su­tri­ki­mai.
Ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos su­tri­ki­mų taip pat ne­ma­žai. Tai le­mia spar­tus vai­kų au­gi­mas bren­di­mo me­tu, ne­tai­syk­lin­ga lai­ky­se­na, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, ne­tin­ka­ma mi­ty­ba, ne­pri­tai­ky­ti mo­ki­nio ūgiui suo­lai, sun­kios kup­ri­nės. Dau­giau­sia šių su­tri­ki­mų už­re­gist­ruo­ta vy­res­nių kla­sių moks­lei­viams, daž­niau­siai – stu­bu­ro iš­kry­pi­mas ir lai­ky­se­nos su­tri­ki­mai.
Mo­ki­nių dan­tų li­gos – la­bai di­de­lė pro­ble­ma. Dan­tų ge­di­mus le­mia ne­tin­ka­ma dan­tų hi­gie­na, ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, per daž­nai var­to­ja­mas daug cuk­raus tu­rin­tis mais­tas. Maž­daug tik kas ket­vir­to moks­lei­vio nuo­la­ti­niai dan­tys nė­ra pa­žeis­ti ėduo­nies, plom­buo­ti ar iš­rau­ti. Ma­žiau­siai dan­tų pro­ble­mų tu­ri prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai (44,6 proc.), dau­giau­siai – vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai (pa­vyz­džiui, nuo aš­tun­tos kla­sės ir vy­res­niems – jau 90 proc. ir dau­giau). Be to, dan­tys au­ga krei­vi – ke­tu­ri iš de­šim­ties tu­ri są­kan­džio pa­to­lo­gi­ją.
Da­lis mo­ki­nių tu­ri pro­ble­mų, su­si­ju­sių ir su su­ma­žė­ju­siu ar pa­di­dė­ju­siu kū­no ma­sės in­dek­su. Tai dėl ne­tin­ka­mos mi­ty­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sto­kos, hor­mo­nų or­ga­niz­me su­tri­ki­mų. Iš per­nai pro­fi­lak­tiš­kai svei­ka­tą pa­si­tik­ri­nu­sių mo­ki­nių 7,5 proc. tu­rė­jo su­ma­žė­ju­sią kū­no ma­sę ir 20,2 proc. – pa­di­dė­ju­sią (14,5 proc. bu­vo nu­sta­ty­tas ant­svo­ris, 5,7 proc. – nu­tu­ki­mas). Li­ku­sių­jų mo­ki­nių svo­ris bu­vo nor­ma­lus. Daž­niau ant­svo­rio tu­rė­jo 4–8 kla­sė­se be­si­mo­kan­tys vai­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama