Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Kre­di­to uni­jai „Že­mai­ti­jos iž­das“ ža­da skelb­ti ban­kro­tą

Kre­di­to uni­jai „Že­mai­ti­jos iž­das“ ža­da skelb­ti ban­kro­tą

Šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Kri­to, ne­su­lau­ku­si nė me­tų...“ ra­šė­me, jog kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bu­vo ati­da­riu­si nu­to­lu­sią ka­są, ta­čiau ši il­gai ne­iš­si­lai­kė. Tel­šiš­kių va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­si­dū­rė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­ty­je dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ko­vo 7 die­ną Lie­tu­vos ban­kas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog sa­vo sei­fą iš­tuš­ti­nu­si kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ pri­pa­žin­ta ne­mo­kia, siū­lo­ma skelb­ti jos ban­kro­tą.

Pri­me­na­me, jog Plun­gė­je, Vy­tau­to gat­vė­je, kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ sa­vo at­sto­vy­bę, tiks­liau – nu­to­lu­sią ka­są, bu­vo ati­da­riu­si 2016 me­tų sau­sio 28 die­ną. Me­tų ne­su­lau­kė – šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je du­rys jau bu­vo už­da­ry­tos, ir uni­jos ka­so­je „švil­pavo vė­jai“ – vie­to­je dau­giau nei šim­to tūks­tan­čių eu­rų tik­rin­to­jai ne­be­ra­do nė eu­ro...
Kre­di­to uni­jos veik­la bu­vo ap­ri­bo­ta, dėl ga­li­mai ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ty­ri­mo ėmė­si ati­tin­ka­mos tar­ny­bos.
Ko­vo 7 d. Lie­tu­vos ban­kas pa­skel­bė, jog ban­ko val­dy­ba pri­pa­ži­no kre­di­to uni­ją „Že­mai­ti­jos iž­das“ ne­mo­kia ir kreip­sis į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo. Kre­di­to uni­jos in­dė­li­nin­kams bus iš­mo­ka­mos in­dė­lių drau­di­mo iš­mo­kos.
Skel­bia­ma, jog ši kre­di­to uni­ja ne­be­tu­ri tei­sės teik­ti fi­nan­si­nes pa­slau­gas (įskai­tant in­dė­lių grą­ži­ni­mą), nes, tvar­ky­da­ma bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, ne­si­lai­kė tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Bu­vo pa­skir­tas lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­to­rius ir ap­ri­bo­ta kre­di­to uni­jos veik­la. To­kių prie­mo­nių Lie­tu­vos ban­kas ėmė­si per pa­tik­ri­ni­mą už­fik­sa­vęs dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų trū­ku­mą kre­di­to uni­jos sei­fe. Ja­me Lie­tu­vos ban­ko tar­nau­to­jai ra­do tik 95 cen­tus. Už sei­fą ma­te­ria­liai at­sa­kin­gas bu­vo pa­grin­di­nis uni­jos stei­gė­jas, Kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas Gin­ta­ras Sa­bec­kis.
„Že­mai­ti­jos iž­das“ pri­pa­žin­tas ne­mo­kia kre­di­to uni­ja, įver­ti­nus jos lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus UAB „Ver­slo kon­sul­tan­tai“ pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Pa­tvir­tin­ta, kad kre­di­to uni­ja pa­žei­džia veik­los li­cen­ci­jai iš­duo­ti tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus ir nė­ra pa­si­ren­gu­si sau­giai ir pa­ti­ki­mai teik­ti fi­nan­si­nes pa­slau­gas, nes reikš­min­gai ne­vyk­do ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­mo ir di­džiau­sios pa­sko­los su­mos vie­nam sko­li­nin­kui nor­ma­ty­vų, jos nuo­sa­vas ka­pi­ta­las ta­po daug ma­žes­nis kaip pu­sė pa­ji­nio ka­pi­ta­lo.
Pri­im­da­ma spren­di­mą at­šauk­ti li­cen­ci­ją, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ba at­si­žvel­gė į tai, kad šiai kre­di­to uni­jai jau anks­čiau bu­vo tai­ky­tos po­vei­kio prie­mo­nės.
2017 m. sau­sio 1 d. ba­lan­si­nės ata­skai­tos duo­me­ni­mis, kre­di­to uni­jos tur­tas su­da­rė 1,7 mln. eu­rų, ir pa­gal tur­to dy­dį tai bu­vo še­šias­de­šimt de­vin­ta (iš 73) kre­di­to uni­ja Lie­tu­vo­je. Kre­di­to uni­ja vie­ni­ja 392 na­rius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama