Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ko­dėl ne­pa­si­rū­pi­na pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių?

Ko­dėl ne­pa­si­rū­pi­na pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių?

„V. Ma­čer­nio gat­vė­je pra­dė­tas re­no­vuo­ti 5 nu­me­riu pa­žy­mė­tas dau­gia­bu­tis na­mas, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja „Plun­gės būs­tas“. Ant laip­ti­nės du­rų iš­ka­bi­no skel­bi­mus, kad pra­de­da­mi na­mo in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų iš­mon­ta­vi­mo ir su­mon­ta­vi­mo dar­bai, to­dėl na­mo gy­ven­to­ų pra­šo­ma iš­tuš­tin­ti rū­sy­je esan­čius san­dė­liu­kus. Ta­čiau raš­te nė žo­džiu ne­už­si­min­ta, kur su­dė­ti at­li­ku­sius daik­tus“, – pik­ti­no­si dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.

Žmo­nės sa­ko, kad iš­ka­bi­nu­sie­ji to­kius skel­bi­mus ne­pa­si­rū­pi­no, kur žmo­nės tu­ri pa­dė­ti daik­tus, kai va­lys san­dė­liu­kus.
Gir­di, bū­tų pa­sta­ty­tas pa­pil­do­mas di­de­lės tal­pos (pvz., – 7 kub. m) kon­tei­ne­ris, ir vi­si su­krau­tų ne­be­rei­ka­lin­gą tur­tą į tą kon­tei­ne­rį. Ta­čiau pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių prie re­no­vuo­ja­mo na­mo nie­kas ne­pa­sta­tė, to­dėl gy­ven­to­jai die­nos me­tu ar jau su­te­mus se­

nus bal­dus, ki­tas stam­bias at­lie­kas tem­pia prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, ne­lauk­da­mi, kol at­eis rug­sė­jo mė­nuo, kai stam­biais ne­be­rei­ka­lin­gais daik­tais bus ga­li­ma at­si­kra­ty­ti pa­gal TRATC su­da­ry­tą stam­bių at­lie­kų su­rin­ki­mo gra­fi­ką.
Atos­to­gau­jan­tį „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rių pa­va­duo­jan­ti Vi­li­ja Bud­rec­kie­nė „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė, kad už sa­vo daik­tus tu­ri at­sa­ky­ti pa­tys gy­ven­to­jai.
„Ran­go­vas, ku­ris šia­me dau­gia­bu­ty­je vyk­dys pa­sta­to re­no­va­ci­jos dar­bus, at­si­ve­ža sa­vo kon­tei­ne­rius, į ku­riuos rū­šiuo­ja sta­ty­bi­nes at­lie­kas. „Plun­gės būs­tas“ pa­pil­do­mų kon­tei­ne­rių na­mo gy­ven­to­jų daik­tams su­krau­ti sta­ty­ti ne­pla­nuo­ja. Pa­tys pa­gal­vo­ki­te: jei bū­tų pa­sta­ty­tas kon­tei­ne­ris, į jį gy­ven­to­jai pri­mes­tų daug ir vis­ko. Ta­čiau Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras ne­rū­šiuo­tų at­lie­kų ne­pri­ima, o mū­sų įmo­nė re­sur­sų kon­tei­ne­riams sta­ty­ti ir at­lie­koms rū­šiuo­ti ne­tu­ri“, – sa­kė V. Bud­rec­kie­nė.
Per­ša­si iš­va­da, kad už­gy­ven­tas ne­be­rei­ka­lin­gas gy­ven­to­jų tur­tas – pa­čių gy­ven­to­jų rei­ka­las.
„Te­gul juo pa­tys ir rū­pi­na­si, rū­šiuo­ja, ve­ža į aikš­te­lę“, – sa­kė „Plun­gės būs­to“ at­sto­vė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama