Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ka­ras tarp „Pa­sa­gos“ ir „Ra­to“ ga­ra­žų ben­dri­jų – be pa­liau­bų

Ka­ras tarp „Pa­sa­gos“ ir „Ra­to“ ga­ra­žų ben­dri­jų – be pa­liau­bų

Bir­že­lio 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je su­šauk­ta­me Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­riam pir­mi­nin­ka­vo vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, jau kaž­ke­lin­tą kar­tą aiš­kin­ta­si dėl py­li­mo, ku­ris už­tvė­rė pra­va­žia­vi­mą tarp dvie­jų ga­ra­žų ben­dri­jų iš A. Ju­cio skers­gat­vio į Kal­niš­kių gat­vę, pa­sta­ty­mo tei­sė­tu­mo. „Ten bet ku­rią mi­nu­tę ga­li įvyk­ti muš­ty­nės iki krau­jo! Pa­dė­ki­te iš­spręs­ti gin­čą ci­vi­li­zuo­tai! Pra­va­žia­vi­mas tu­ri bū­ti pra­va­žiuo­ja­mas, juk 25 me­tus juo nau­do­jo­mės!“, – pra­šė val­džios įsi­ki­ši­mo, si­tu­a­ci­jos ap­svars­ty­mo ir tin­ka­mo „Ra­to“ ben­dri­jos ak­ty­vis­tų įver­ti­ni­mo į po­sė­dį at­ėję „Pa­sa­gos“ ben­dri­jos na­riai.

Iš­ties tarp šių dvie­jų ben­dri­jų na­rių jau ku­ris lai­kas vyks­ta ka­ras be pa­liau­bų. Po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, kad pir­ma­sis py­li­mas, ku­riuo bu­vo už­tver­tas pra­va­žia­vi­mo ke­lias, su­vers­tas pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 17 die­ną. Iki tol 25 me­tus tuo ke­liu­ku nau­do­jo­si ne tik ga­ra­žų ben­dri­jų na­riai, bet ir vi­si ke­lią per A. Ju­cio kvar­ta­lą no­rė­ję su­trum­pin­ti vai­ruo­to­jai, net po­li­ci­jos, gais­ri­nės ar grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žai.
„Du mė­ne­sius ka­ria­vo­me: vie­ni tą ba­ri­ka­dą grio­vė, ki­ti – vėl sta­tė, kol ke­lio už­tva­ras bu­vo dar la­biau su­tvir­tin­tas grun­tu ir sta­ty­bi­niais blo­kais. Pra­šo­me ap­svars­ty­ti ir tin­ka­mai įver­tin­ti „Ra­to“ ben­dri­jos veiks­mus. Už­tva­ro pa­sta­ty­mo or­ga­ni­za­to­riai ir vyk­dy­to­jai tu­ri bū­ti įvar­dy­ti ir nu­baus­ti“, – dės­tė ko­mi­si­jai sa­vo nuo­sta­tą „Pa­sa­gos“ ben­dri­jos val­dy­bos na­riai.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kas M. Jur­čius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bei ši si­tu­a­ci­ja ži­no­ma, ir ste­bė­jo­si, kad su­au­gę vy­rai žai­džia to­kius ne­gar­bin­gus žai­di­mus.
„Pra­va­žia­vi­mo ke­liu­kas ir lais­vas plo­tas prie ga­ra­žų ben­dri­jų nė­ra nei „Ra­to“, nei „Pa­sa­gos“ nuo­sa­vy­bė, tai yra vals­ty­bi­nė že­mė, ku­rio­je jau iš­raus­ti ap­ka­sai ir ka­riau­ja ka­riai iš abie­jų ba­ri­ka­dos pu­sių! Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­rius nu­ma­to šio­je vie­to­je su­for­muo­ti ir įre­gist­ruo­ti gat­vę. Kol tai ne­pa­da­ry­ta (re­gist­ra­ci­ja kiek už­trun­ka), už­tva­ro pa­sta­ty­mą, ko ge­ro, bū­tų ga­li­ma trak­tuo­ti kaip vals­ty­bi­nės že­mės už­gro­bi­mą. Kol kas šis pra­va­žia­vi­mo ke­liu­kas ke­lio (gat­vės) sta­tu­so ne­tu­ri. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad vals­ty­bi­nė­je že­mė­je ga­li sto­vė­ti už­tva­rai ir kil­ti to­kios si­tu­a­ci­jos, kai vie­ni jas sta­to, o ki­ti – griau­na“, – kal­bė­jo M. Jur­čius ir klau­sė, ką apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ma­no Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, ko­kia tuo klau­si­mu yra Plun­gės PK vir­ši­nin­ko Sau­liaus Vai­če­kaus­ko nuo­mo­nė, nes „Pa­sa­gos“ ben­dri­ja krei­pė­si ir į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ta­čiau jo­kio at­sa­ky­mo esą kol kas ne­ga­vo.
Plun­gės mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas pri­mi­nė, kad abie­jų ga­ra­žų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai bu­vo pa­skel­bę pa­liau­bas ir pa­si­ra­šę, kad už­tva­ro pa­sta­ty­mui ne­pri­eš­ta­rau­ja.
„Tas pir­mi­nin­kas – jau ne­be pir­mi­nin­kas! Ir tuo me­tu, kaip jis aiš­ki­no­si, ant raš­to jis tik už sa­ve as­me­niš­kai pa­si­ra­šė, nes nė vie­no ga­ra­žų ben­dri­jos val­dy­bos na­rio nuo­mo­nės dėl už­tva­ro ne­bu­vo at­si­klau­sęs. Jis sa­va­va­liš­kai, be ben­dri­jos na­rių pri­ta­ri­mo už­dė­jo ant­spau­dą ir su­rai­tė pa­ra­šą“, – py­ko „Pa­sa­gos“ at­sto­vai. Aki­vaiz­du, kad yra su­si­prie­ši­nę ne tik „Ra­to“ ir „Pa­sa­gos“ ben­dri­jų na­riai, – ne­be­su­si­kal­ba ir tai pa­čiai ben­dri­jai pri­klau­san­tys kai­my­nai!
„Jūs šian­dien pra­šo­te, kad ne­tei­sė­tai pa­sta­ty­tą už­tva­rą Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja pa­ša­lin­tų ko­kiu ne­tei­sė­tu bū­du, pa­ves­da­ma se­niū­nui nu­ly­gin­ti už­tva­rą grei­de­riu? Ar ne­ver­tė­tų pa­lauk­ti, kol bus įre­gist­ruo­tas ke­lias, taip pat – kol sa­vo skly­pus įsi­tei­sins „Ra­to“ ir „Pa­sa­gos“ ben­dri­jos?“, – klau­sė at­ėju­sių­jų J. Jur­čius.
„Jau me­tai pra­ėjo... Gal jūs (Sa­vi­val­dy­bė) tą ke­lią įre­gist­ruo­si­te po 5, gal po 10 me­tų? Šian­dien mes, ga­ra­žų ben­dri­jos at­sto­vai, ne­su­lau­kia­me iš jū­sų jo­kio pro­tin­go at­sa­ky­mo“, – py­ko „Pa­sa­gos“ pa­siun­ti­niai.
„Jūs ga­li­te kreip­tis į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, ku­ri už vals­ty­bi­nės že­mės už­gro­bi­mą ga­li tai­ky­ti po­vei­kio prie­mo­nes“, – siū­lė va­rian­tą ne­pa­ten­kin­tiems ga­ra­žo ben­dri­jos na­riams Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Čiu­že­lis.
„Pa­sa­gos“ at­sto­vas Ado­mas Kri­pas įvar­di­jo, jog baus­ti rei­kė­tų ne vi­są „Ra­to“ ben­dri­ją ar jos pir­mi­nin­ką, o ko­kius 6 ar 7 ar­šius „Ra­to“ ben­dri­jos na­rius ir prie­šais ga­ra­žus esan­čio pri­va­taus skly­po sa­vi­nin­ką, ku­ris esą ir kurs­to ben­dri­jų ne­san­tai­ką.
„Mes, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai, ga­li­me įsi­pa­rei­go­ti pa­pra­šy­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kuo grei­čiau pa­reng­ti do­ku­men­tus ir įre­gist­ruo­ti nau­ją gat­vę pa­lei jū­sų ga­ra­žus“, – api­ben­dri­no po­kal­bį M. Jur­čius.
„Te­gul tie, kas pa­sta­tė, da­bar ge­ra­no­riš­kai pa­ša­li­na tą kliū­tį, – vi­siems bus tik ge­riau. To­kių kliū­čių ne­ga­li­ma da­ry­ti“, – lin­kė­jo ir ko­mi­si­jos na­rys Juo­zas Šle­pe­tis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama