Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ka­ras dėl šva­res­nės Plun­gės – ne­pra­lai­mė­tas, ta­čiau per­ga­lės taip pat ne­ma­ty­ti

Ka­ras dėl šva­res­nės Plun­gės – ne­pra­lai­mė­tas, ta­čiau per­ga­lės taip pat ne­ma­ty­ti

„Plun­gės se­niū­ni­ja kas­met už at­lie­kų – nu­kri­tu­sių la­pų, nu­ge­nė­tų krū­mų, nu­vy­tu­sių gė­lių ir vai­ni­kų iš mies­to ka­pi­nių – iš­ve­ži­mą su­mo­ka kos­mi­nę su­mą, nors tuos pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma iš­leis­ti daug rim­tes­niems dar­bams. Per­nai Tel­šių re­gio­no at­lie­kų cen­tras (TRATC) Plun­gės mies­to se­niū­ni­jai iš­ra­šė są­skai­tų už 14 183 eu­rus, o šie­met dar teks pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti ir už ža­lie­noms skir­tų di­džių­jų (7 kub. m) kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mą. Leng­viau­sias ke­lias TRATC-ui yra iš­ra­šy­ti są­skai­tą se­niū­ni­jai, ta­čiau tai – ydin­ga prak­ti­ka, nes su­grėb­tus la­pus prie kon­tei­ne­rių ne­ša ne tik gy­ven­to­jai, bet ir di­des­nius kie­mus tu­rin­čių įstai­gų dar­buo­to­jai“, – žval­gy­da­ma­sis po ru­de­nė­jan­čią Plun­gę, nuo­sta­tos dėl vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­ros ne­slė­pė mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Kas ge­riau: blo­ga tvar­ka ar jo­kios tvar­kos?
„Taip yra kas­met, pra­dė­jus mies­te kris­ti la­pams, – svars­to se­niū­nas G. Do­mar­kas. – Prieš sa­vai­tę ma­niau, kad ka­ras su la­pais pra­lai­mė­tas, ta­čiau da­bar mies­te jau yra vie­tų, kur grįž­ti grėb­ti ne­be­rei­kės. Bet li­ko ir to­kių, ku­rių ne­spė­jo­me su­tvar­ky­ti. Kur dė­ti la­pus?“ – re­to­riš­kai sa­vęs ir ki­tų klau­sia mies­to se­niū­nas, mat jų iš­ve­ži­mas į Jė­ru­bai­čių aikš­te­lę bran­giai kai­nuo­ja.
Pri­va­čių val­dų sa­vi­nin­kai la­pus ga­li kom­pos­tuo­ti, o Plun­gės se­niū­ni­ja to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri. G. Do­mar­kas pa­ste­bė­jo, kad prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių su­ne­ša­mi ir dau­gia­bu­čių, įstai­gų kie­muo­se su­grėb­ti la­pai, nors ža­lių­jų at­lie­kų iš­ve­ži­mu iš tie­

sų tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti gy­ve­na­muo­sius na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­ti įstai­ga ar­ba gy­ven­to­jų ben­dri­ja.
„Ne­te­ko gir­dė­ti, kad mies­to dar­že­liai ką sam­dy­tų iš­vež­ti la­pus ar ša­kas. Kam jiems mo­kė­ti už tai pi­ni­gus, jei pa­pras­čiau at­lie­kas nu­neš­ti prie kon­tei­ne­rio?“ – pik­ti­no­si ydin­ga tvar­ka G. Do­mar­kas.
Re­no­vuo­ja­mą na­mą kuops vie­nu ypu
G. Do­mar­kas sa­kė šią sa­vai­tę su­lau­kęs pa­si­pik­ti­nu­sių V. Ma­čer­nio gat­vės pra­džios ne­po­ri­nių na­mų gy­ven­to­jų skam­bu­čių – esą po jų lan­gais prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių dygs­ta sen­daik­čių są­var­ty­nas! Kai­my­nai ap­lin­kos šiukš­li­ni­mu kal­ti­no re­no­vuo­ja­mo V. Ma­čer­nio g. 5 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jus ir rei­ka­la­vo juos už tai nu­baus­ti.
Ta­čiau sar­gy­bi­nio prie kiek­vie­no bui­ti­nio at­lie­kų kon­tei­ne­rio nak­ti­mis ne­pa­sta­ty­si. Ki­ta ver­tus, ar au­gan­tis šiukš­lių kal­nas yra vien mies­to se­niū­no pro­ble­ma?
Re­no­va­ci­jos pro­ce­są V. Ma­čer­nio gat­vės 5 dau­gia­bu­ty­je ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la se­niū­ną in­for­ma­vo, jog vy­ko pa­si­ta­ri­mas su mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jais. Žmo­nių bu­vo pa­pra­šy­ta daik­tų iš bu­tų, ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų ir rū­sių prie kon­tei­ne­rių ne­neš­ti.
„Su­ta­rė­me, kad na­mą iš­kuop­si­me vi­si vie­nu me­tu, ypač rū­sius, nes tai, kas ten de­da­si, sun­ku žo­džiais nu­sa­ky­ti“, – sa­kė se­niū­nui Z. Dau­gė­la, pa­svars­tęs, jog kon­tei­ne­rių aikš­te­lę už­grioz­di­no ne tik re­no­vuo­ja­mo na­mo gy­ven­to­jai.
Kaip iš­plės­ti šluo­ja­mų gat­vių ge­og­ra­fi­ją?
Nuo lie­pos mė­ne­sio Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą pa­kei­tė Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma, to­dėl se­niū­nams nuo tos da­tos į tal­ką at­ei­na per­pus ma­žiau dar­bi­nin­kų, ga­lin­čių at­lik­ti ne­su­dė­tin­gus, ypa­tin­gos kva­li­fi­ka­ci­jos ne­rei­ka­lau­jan­čius dar­bus, pvz., nu­šluo­ti gat­vių va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pa­kraš­čius.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, dar ne­ži­no­da­ma šių pa­si­kei­ti­mų, skel­bė kon­kur­są gat­vėms šluo­ti ir su lai­mė­to­ju pa­si­ra­šė 3 me­tų su­tar­tį. Bė­da, kad tuo­met į su­tar­tį ne­įtrau­kė ke­lių mies­to pa­kraš­čiuo­se esan­čių as­fal­tuo­tų gat­vių (Miš­kų, Žal­ta­kal­nio ir kt.)
„Vie­šie­ji pir­ki­mai pa­slau­gai nu­pirk­ti įvy­ko, o tai­syk­lių, kaip pa­pil­dy­ti su lai­mė­to­ju su­da­ry­tą su­tar­tį, nė­ra, to­dėl kai ku­rios gat­vės ši ru­de­nį lie­ka ne­nu­šluo­tos“, – ap­gai­les­ta­vo se­niū­nas.

Pir­ma – ka­be­lis, po to – ša­li­gat­vis
Plun­gės se­niū­nas G. Do­mar­kas pri­pa­ži­no, jog ne taip spė­riai, kaip bu­vo pla­nuo­ta, nu­ma­ty­to­se vie­to­se vyks­ta gat­vių ap­švie­ti­mo įren­gi­mo dar­bai. Vie­nas iš ob­jek­tų – Kal­niš­kių gat­vės pa­bai­ga link pie­ti­nio mies­to ap­link­ke­lio. To­se vie­to­se, kur į že­mę įbes­ti mė­ly­nai nu­da­žy­ti pa­ga­liu­kai, dar šie­met tu­rė­tų iš­dyg­ti me­ta­li­niai sto­vai su švies­tu­vais. Ki­ta pa­na­ši vie­ta – A. Ju­cio skers­gat­vis. Čia taip pat jau pa­klo­tas gat­vių ap­švie­ti­mui rei­ka­lin­gas elek­tros ka­be­lis, pa­lik­tos jo kil­pos.
Kaip jau kal­bė­ta, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams pa­si­se­kė su­tar­ti su ESO, kad ka­be­lis bū­tų pa­klo­tas ir Bi­ru­tės gat­vė­je, nuo se­ne­lių na­mų iki se­nų­jų ka­pi­nių, po to – ir iki san­kry­žos su Sto­ties gat­ve.
Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja sa­vo ruož­tu bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si įkan­din šių dar­bų pra­dė­ti ki­tus ir Bi­ru­tės gat­vė­je per­klo­ti ypač pra­stos būk­lės ša­li­gat­vį.
„Ta­čiau, no­rint Bi­ru­tės gat­vė­je per­klo­ti ša­li­gat­vius, iš pra­džių rei­kia su­tvir­tin­ti kai ku­rių pri­va­čių val­dų šlai­tus. Jie, pa­veik­ti ero­zi­jos, griū­va kaip sos­ti­nė­je Ge­di­mi­no kal­nas“, – at­krei­pė dė­me­sį G. Do­mar­kas.
Žval­go­si si­dab­ri­nių eg­lių
Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja in­for­muo­ja, kad Ka­lė­dų eg­lę šiais me­tais Plun­gės mies­to cen­tre pla­nuo­ja­ma įžieb­ti gruo­džio 8 die­ną. Už eg­lės puo­šy­bą daug me­tų at­sa­kin­gi šios šven­tės pa­grin­di­niai rė­mė­jai, o se­niū­ni­jos už­duo­tis – pa­rū­pin­ti si­dab­ri­nių eg­lių ša­kų kar­ka­sui už­pil­dy­ti.
„La­bai pra­šo­me Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų tan­kių eg­lių. At­va­žiuo­si­me, nu­kir­si­me, ša­kas pa­im­si­me, o me­die­ną pa­lik­si­me sa­vi­nin­kui. Pa­siū­ly­mų lau­kia­me iki gruo­džio mė­ne­sio“, – sa­kė se­niū­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama