Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Kai ku­riuo­se re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se per daug tau­po­ma ši­lu­ma

Kai ku­riuo­se re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se per daug tau­po­ma ši­lu­ma

Apie ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo po­ky­čius at­nau­jin­tuo­se (mo­der­ni­zuo­tuo­se) Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tuo­se in­for­ma­ci­ją pa­tei­kęs Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas Ka­zi­mie­ras Mi­lie­rius ne vie­nu at­ve­ju už­si­mi­nė, jog pa­ste­bi­mi to­kie fak­tai, jog kai ku­rio­se įstai­go­se su­tau­po­ma jau per daug ši­lu­mos ener­gi­jos. Šiuo klau­si­mu kal­bė­ta lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

In­for­ma­ci­ja apie po­ky­čius po­sė­džiau­to­jams bu­vo pa­teik­ta iš­sa­mio­se len­te­lė­se – nu­ro­dy­ta, kiek at­nau­jin­tuo­se pa­sta­tuo­se šil­do­mam plo­tui su­nau­do­ta ki­lo­vat­va­lan­džių (kWh) prieš mo­der­ni­za­vi­mą ir kiek po re­no­va­ci­jos. Skai­čia­vi­mai at­lik­ti imant tre­jų me­tų vi­dur­kius prieš ir po at­nau­ji­ni­mo. Ak­cen­tuo­ta, jog fak­ti­nis ši­lu­mos su­nau­do­ji­mas tie­sio­giai pri­klau­so nuo lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ros ir pa­sta­to šei­mi­nin­ko su­ge­bė­ji­mo tau­piai ir ne­pa­žei­džiant hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų nau­do­ti ši­lu­mos ener­gi­ją.
Ben­dra iš­va­da to­kia, jog, at­nau­ji­nus Sa­vi­val­dy­bės įstai­gas, su­nau­do­ja­mas ge­ro­kai ma­žes­nis ši­lu­mos kie­kis. To­kio ob­jek­to, ku­ria­me ši­lu­mos po re­no­va­ci­jos iš­vis ne­bū­tų su­tau­po­ma, tik­rai nė­ra.
Pa­vyz­džiui, Akademiko A. Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ši­lu­mos ener­gi­jos tau­py­mas pro­cen­tais, įver­ti­nant tre­jų me­tų vi­dur­kius prieš ir po at­nau­ji­ni­mo, – 26,2 proc.; „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – 30,8 proc.; o „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je – net 57,5 proc.! Prie per daug tau­pan­čių pri­ski­ria­ma ir Pla­te­lių gim­na­zi­ja. Su pas­ta­rų­jų mo­kyk­lų va­do­vais, pa­sak K. Mi­lie­riaus, apie tai jau kal­bė­ta, mat su­lauk­ta ir tė­vų skun­dų, jog ši­lu­ma pri­su­ka­ma per daug, vai­kams mo­kyk­lo­se šal­ta! Taip pat vė­siau bū­na ir kai ku­rių mo­kyk­lų spor­to sa­lė­se, ypač – sa­vait­ga­liais, tad įstai­gų va­do­vams pa­tar­ta į tai at­si­žvelg­ti.
Iš­gir­dę apie skun­dus, po­sė­džiau­to­jai už­si­mi­nė ir apie va­di­na­mą­ją „Mi­ni­jos“ sa­lę, ku­ri pri­klau­so „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­rui“, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė ją nuo­mo­ja­si. Spor­tuo­jan­tys, bent jau anks­čiau, taip pat skųs­da­vo­si, kad ten šal­ta. K. Mi­lie­rius pri­mi­nė, jog ob­jek­tas – pri­va­tus, Sa­vi­val­dy­bė si­tu­a­ci­ją ži­no, bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, su­ra­šy­tas raš­tas, sa­vi­nin­kas įpa­rei­go­tas teik­ti ši­lu­mą už­tik­ri­nant hi­gie­nos nor­mas. Jei ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų, tai už­fik­sa­vus, ga­li­ma tai­ky­ti ir tam tik­ras sank­ci­jas!
Taip pat trum­pai pri­sta­ty­ti ir elek­tros ener­gi­jos su­nau­do­ji­mo po­ky­čiai. Apie tai kal­bė­jo Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vi­ta­li­jus Gri­gor­je­vas. Jis ap­žvel­gė iš­lai­das elek­trai Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios pa­skir­ties ob­jek­tuo­se nuo 2013 iki 2017 me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama