Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dė­me­sio ne­su­lau­kia

Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dė­me­sio ne­su­lau­kia

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja jau ant­rus me­tus or­ga­ni­zuo­ja ini­cia­ty­vą „At­verk du­ris va­sa­rai“, ku­rios me­tu švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gos kvie­čia­mos su­teik­ti vi­siems mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ga­li­my­bę pra­smin­gai leis­ti atos­to­gas. Ben­druo­me­nių cen­trai, bib­lio­te­kos, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­gos, mo­kyk­los, mu­zie­jai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na­mos va­sa­rą pri­im­ti atos­to­gau­jan­čius moks­lei­vius ir pa­siū­ly­ti jiems už­si­ė­mi­mų. Vi­si ren­gi­niai skel­bia­mi Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro edu­ka­ci­nių erd­vių ž­e­mė­la­py­je, ku­ria­me ga­li­ma iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais pa­siū­ly­mais. Ap­mau­du, kad ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be vis dar „pui­kuo­ja­si“ skai­čius 0 (bir­že­lio 6 die­nos duo­me­ni­mis).

No­rin­tys pri­si­jung­ti prie ini­cia­ty­vos „At­verk du­ris va­sa­rai“, iš pra­džių tai pa­da­ry­ti ga­lė­jo iki bir­že­lio pra­džios, vė­liau re­gist­ra­ci­jos lai­kas pra­tęs­tas dar mė­ne­siui. To prie­žas­tis esan­ti vis dar ak­ty­viai be­si­re­gist­ruo­jan­čios įvai­rios įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos. Tie­sa, ak­ci­ją rep­re­zen­tuo­jan­čia­me va­sa­rą pla­nuo­ja­mų už­si­ė­mi­mų ir edu­ka­ci­nių pro­gra­mų vai­kams že­mė­la­py­je iš­ties yra sa­vi­val­dy­bių, kur veik­los tu­rė­tų ne­trūk­ti. Pa­vyz­džiui, Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja apie vie­nuo­li­ka per va­sa­rą vyk­do­mų veik­lų, į ku­rias kvie­čia­mi moks­lei­viai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 37, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė – 25, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės – 24, Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 12.
Kaip in­for­muo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, šie­met įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos pa­ruo­šė dau­gy­bę įvai­riau­sių už­si­ė­mi­mų, tin­kan­čių skir­tin­go am­žiaus ir ne­vie­no­dų po­rei­kių vai­kams. Pa­vyz­džiui, Mo­lė­tų pra­di­nu­kams, my­lin­tiems gy­vū­nė­lius, šio mies­to švie­ti­mo cen­tre veiks pro­gra­ma, mo­kan­ti sau­giai su­si­drau­gau­ti su šu­ni­mis. Už­si­ė­mi­muo­se taip pat da­ly­vaus spe­cia­lius eg­za­mi­nus iš­lai­kęs šuo. Vil­niaus se­na­mies­čio at­nau­ji­ni­mo agen­tū­ra or­ga­ni­zuos dvi pa­skai­tas ir eks­kur­si­jas apie se­ną­jį Vil­nių. Aly­tiš­kiai mo­ki­niai Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre spe­cia­liai jiems įkur­to­je vi­rė­jų la­bo­ra­to­ri­jo­je mo­ky­sis ga­min­ti svei­kuo­liš­kus kok­tei­lius, kep­ti me­duo­lius ir kt. Aly­taus ap­skri­ties mo­te­rų fut­bo­lo klu­bas sa­vo aikš­ty­ne lauks mėgs­tan­čių šią spor­to ša­ką vai­kų. Vil­niaus po­li­ci­jos klu­bas vai­kams ir jau­ni­mui įren­gė ke­ra­mi­kos dirb­tu­ves. Pa­ne­vė­žy­je vie­šo­ji įstai­ga Con­mu­si­ca.lt ne­mo­ka­mai mo­kys gro­ti sak­so­fo­nu, gi­ta­ra ir ki­tais in­stru­men­tais. At­vi­ras jau­ni­mo cen­tras Vil­niu­je siū­lys įvai­rius sta­lo žai­di­mus, po­kal­bius prie ar­ba­tos. Ute­nos ra­jo­no Su­dei­kių dau­gia­funk­cis cen­tras į va­sa­ros sto­vyk­lą pri­ims ne tik vie­ti­nius, bet ir vai­kus, at­vy­ku­sius pail­sė­ti pas gi­mi­nai­čius.
Di­džio­sios da­lies Že­mai­ti­jos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių pa­siū­ly­mai kuk­les­ni. Iš­si­ski­ria tik jau mi­nė­ta Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pas­ta­ro­ji va­sa­rą sa­vo vai­kų lauks dai­lės ir dra­mos už­si­ė­mi­muo­se, be to, vai­kai kvie­čia­mi mo­ky­tis kom­piu­te­ri­nės gra­fi­kos, veiks ke­ra­mi­kos dirb­tu­vės, gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kė­lės ir pan. Kai­my­ni­nė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja apie 4 ak­ty­vias veik­las ir edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus mo­ki­niams, Kre­tin­gos ir Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės – po 5, Rie­ta­vo – 1. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kol kas ne­re­gist­ra­vo nė vie­no pa­siū­ly­mo... Esa­me tarp 11 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rioms vai­kų už­im­tu­mas va­sa­rą – kol kas at­vi­ras klau­si­mas.
Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ant­rus me­tus. Ši ak­ci­ja yra Lie­tu­vos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mos kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ da­lis. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir pra­ėju­siais me­tais pa­sy­viai da­ly­va­vo šio­je ak­ci­jo­je. Bu­vo pa­teik­ta tik VšĮ Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro ini­cia­ty­va – mo­ki­niai ga­lė­jo dar­bo die­no­mis cen­tre ir lau­ko erd­vė­je ša­lia jo žais­ti sta­lo fut­bo­lą, te­ni­są, ki­tus sta­lo žai­di­mus, pieš­ti ant sie­nų ir pan. Ti­kė­ti­na, kad pa­na­ši veik­la čia ga­lė­tų vyk­ti (ar vyks) ir šią va­sa­rą. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras in­for­ma­vo, kad kvie­čia per va­sa­rą nuo moks­lų be­si­il­sin­čius vai­kus spor­tuo­ti Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro sa­lė­je. Tai­gi tu­ri­me ką pa­siū­ly­ti sa­vo vai­kams. Trūks­ta tik ini­cia­ty­vos apie tai pa­skelb­ti? Ne­su­vi­lio­ja plun­giš­kių net ak­ci­jo­je ak­ty­viau­siai da­ly­vau­jan­čiai ir kū­ry­biš­kiau­sius už­si­ė­mi­mus pa­siū­liu­siai sa­vi­val­dy­bei skir­tas pri­zas – ke­lio­nė į Es­ti­ją.
Kai straips­nis bu­vo pa­reng­tas spau­dai, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad vai­kų už­im­tu­mą va­sa­rą ska­ti­nan­čių edu­ka­ci­nių erd­vių že­mė­la­pį (pa­ga­liau!) pa­pil­dė ir vie­na siū­lo­ma veik­la Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Apie pla­nuo­ja­mas veik­las in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bib­lio­te­ka, ku­ri vi­są va­sa­rą (net­gi sa­vait­ga­liais!) kvie­čia į kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, erd­ves sta­lo žai­di­mams ir jud­rie­siems žai­di­mams, šo­kiams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama