Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » „Iki dug­no! Už šimt­me­tį!

„Iki dug­no! Už šimt­me­tį!

„Vi­sus kvie­čiu ne­va­žiuo­ti į jo­kias pa­lan­gas ar klai­pė­das, o at­ei­ti ir links­mai at­švęs­ti vie­nin­te­lę to­kią šven­tę sa­vo gy­ve­ni­me. Mums iš­puo­lė ne­re­a­li ga­li­my­bė švęs­ti šim­to me­tų ju­bi­lie­jų“, – taip dar va­sa­rio 8 die­ną į plun­giš­kius krei­pė­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir ra­gi­no iš­puo­lu­sią lais­vą die­ną ne iš­si­laks­ty­ti po ki­tus mies­tus, bet links­mai kar­tu at­švęs­ti Lie­tu­vos šimt­me­tį. Pa­na­šu, kad links­mu­mo kai kur tik­rai ne­trū­ko...

„O kur čia šven­tė?, – dirs­te­lė­jęs į iš­ka­bi­ną šven­tės pro­gra­mą klaus­te­lė­jo plun­giš­kis Jo­nas. – Mi­šios, ei­se­na, kal­bos prie tra­giš­kai at­ro­dan­čio pa­min­klo, dai­nos (grei­čiau­siai kaip vi­sa­da – ge­du­lin­gos), ba­lio­nų pa­lei­di­mas, iš­kil­min­gas kon­cer­tas Kul­tū­ros cen­tre (ge­rai dar, kad ne iš­rink­tie­siems), bė­gi­mas... Tai kur čia šven­tė, links­mu­mas? Ir čia vie­nin­te­lė to­kia šven­tė mū­sų gy­ve­ni­me?“
Dau­ge­lį me­tų Plun­gė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas su iro­ni­ja pa­žvel­gė į šimt­me­čio šven­tės pro­gra­mą. „Kai at­kū­rė­me ne­pri­klau­so­my­bę, at­ro­do, tu­rė­jo ding­ti ir se­nos šven­čių tra­di­ci­jos. O kas pa­si­kei­tė nuo lai­kų, kai šven­tė­me so­vie­ti­nes šven­tes? Taip, į Mi­šias ne­ida­vo­me. Ta­čiau, kaip ir da­bar, į ran­kas įbruk­da­vo vė­lia­vą ir ei­se­no­je nuo mo­kyk­los ke­liau­da­vo­me prie pa­min­klo aikš­tė­je. Ta­da bu­vo vie­no­kios – so­vie­ti­nę san­tvar­ką aukš­ti­nan­čios kal­bos, da­bar – apie Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bę. Vė­lia­vas, tik rau­do­nas, ir ta­da pri­va­lė­jai iš­kelt prie na­mų. Ba­lio­nus, o kar­tais net ba­lan­džius ir tuo­met leis­da­vo­me. Pas­kui dai­nos, iš­rink­tie­siems – ir ba­lius su daug daug al­ko­ho­lio. Tai kas pa­si­kei­tė? Vė­lia­vų spal­va ir dai­nos?!, – po­strin­ga­vo plun­giš­kis ir pri­dū­rė, – štai ko­kie man li­ko at­si­mi­ni­mai iš tų šven­čių, kai bu­vau jau­nas. Kaip ma­nai, ką po 30–40 me­tų apie da­bar­ti­nes vals­ty­bės šven­tes pri­si­mins šių die­nų jau­ni­mas?“
Ne­su­tik­ti su Jo­nu sun­ku. Juo­lab, kad, kal­bė­da­mi apie pa­grin­di­nės šven­tės pro­gra­mą, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ir pa­tys Sa­vi­val­dy­bės vy­rai bei mo­te­rys da­li­jo­si pa­na­šio­mis įžval­go­mis.
Kad so­viet­me­čiu kles­tė­ju­si šven­ti­mo tra­di­ci­ja ir da­bar, pa­ro­do Va­sa­rio 16-osios šven­ti­mas ne tik mies­te, bet ir ra­jo­no mies­te­liuo­se. Kad ir kaip gra­žiai prie pa­min­klų ar šven­tės tri­bū­no­se skam­ba pa­trio­ti­nės kal­bos ir dai­nos, vis­gi tra­di­ci­ja šven­tę baig­ti al­ko­ho­lio tau­re­le nie­kur ne­din­go. Kaip ir ge­du­lin­gas šven­čių re­per­tu­a­ras.
„Pa­si­ju­to­me lyg lai­do­tu­vė­se“, – Va­sa­rio 16-osios šven­tę vie­na­me mies­te­ly­je api­bū­di­no gru­pe­lė jau­nų žmo­nių, nu­ta­ru­sių ap­si­lan­ky­ti ren­gi­ny­je ir pa­gerb­ti vie­ti­nę ben­druo­me­nę. Ge­du­lin­gos dai­nos, kal­bos apie pa­trio­tiš­ku­mą, šven­tės svar­bą, o, ren­gi­niui pa­si­bai­gus ir ne­spė­jus iš­si­skirs­ty­ti, vai­kų aki­vaiz­do­je sa­lė­je su­stu­mia­mi sta­lai ir... krau­na­mi al­ko­ho­lio bu­te­liai. „Iki dug­no! Už šimt­me­tį“, – sa­ko dar prieš pus­va­lan­dį Lie­tu­vai skir­tas dai­nas plė­šęs mu­zi­kan­tas. Nuo jo ne­at­si­lie­ka ir pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sios, tau­ti­niais rū­bais ap­si­ren­gu­sios pa­mal­džios kai­mo mo­te­rė­lės – vy­no, o gal ki­to gė­ri­mo pil­nos tau­re­lės ky­la prie lū­pų... O vi­sai ne­se­niai skam­bė­jo žo­džiai, kad tik blai­vi tau­ta iš­gy­vens, bus stip­ri...
O dar sa­ko­ma, kad šven­čių die­no­mis ne­ga­li­ma vie­šo­je vie­to­je var­to­ti al­ko­ho­lio... Tad ky­la klau­si­mas, kas pa­si­kei­tė per tą lai­ką, kai ta­po­me lais­vi? Tai kur čia tas links­mu­mas? Ypač jau­ni­mui?
Kaip ro­do re­dak­ci­jos at­lik­ta par­da­vė­jų ap­klau­sa, tau­tie­čiai iš­ties at­si­lie­pė į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kvie­ti­mą švęs­ti links­mai. Al­ko­ho­lio par­da­vi­mas tiek iš­va­ka­rė­se, tiek šven­tės die­ną pa­di­dė­jo... O jau­ni­mas iš­ties rin­ko­si ge­riau va­žiuo­ti į Klai­pė­dą. Kaip sa­ko, bent pa­žiū­rė­ti bu­vo ką...
Prie Lais­vės pa­min­klo sto­vi­nia­vęs ir min­ti­mis da­li­ję­sis plun­giš­kis Jo­nas ne­slė­pė nuo­mo­nės, kad vi­sa tai – iš­pūs­tas bur­bu­las. „Man ro­dos, rin­ki­mai ne už kal­nų. Tiek vi­si val­džios vy­rai su­sku­bo vi­sur ro­dy­tis, re­kla­muo­tis, ko­men­tuo­ti, kad ne­be­su­si­gau­dai žmo­gus, kas čia vyks­ta“, – po­ri­no plun­giš­kis.
Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šven­tės kar­tais virs­ta far­su, pa­ro­di­ja. Ir Jo­nas tei­sus, kad vi­sa tai daž­nai da­ro­ma dėl rin­ki­mų. Ne­ti­ki­te? Štai pa­pras­čiau­sias pa­vyz­dys. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad į sa­vo gim­ta­die­nį pa­si­kvie­čia­te drau­gus. Jie su­si­ren­ka jus pa­svei­kin­ti, at­si­ne­ša do­va­nų, sa­ko gra­žias kal­bas, nuo ku­rių jums net aša­ros iš­trykš­ta... Ir be­lau­kiant bū­si­mos do­va­nos, svei­ki­ni­mo kal­bą sa­kęs drau­gas pa­ga­liau iš­tie­sia do­va­ną... Ne, ne jums. O ša­lia sė­din­čiam drau­gui, sa­ky­da­mas, kad džiau­gia­si, kad jis at­vy­ko į jū­sų šven­tę. Ne­ga­li taip bū­ti, sa­ky­si­te? Ga­li. Vi­sai ne­se­niai Vai­kų bib­lio­te­kos ati­da­ry­mo šven­tė­je taip pa­si­el­gė vie­nas Ta­ry­bos na­rys, ver­sli­nin­kas, sa­vo įmo­nės pro­duk­ci­ją pa­da­li­nęs... į šven­tę at­sku­bė­ju­siems Sei­mo na­riams. Ko ge­ro, ren­gi­nio šei­mi­nin­kai bu­vo jie, bet ne bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai. Ar tai ne rin­ki­mų triu­kai?
Tad, klau­sia Jo­nas, ka­da pa­ga­liau iš­mok­si­me švęs­ti links­mai, ne­įvel­da­mi po­li­ti­kos, iš šven­čių re­per­tu­a­ro iš­me­tę so­vie­ti­nes tra­di­ci­jas ir men­ta­li­te­tą?

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama