Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Gim­nas­ti­kos ka­muo­liai – vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­nių lai­ky­se­nai stip­rin­ti

Gim­nas­ti­kos ka­muo­liai – vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­nių lai­ky­se­nai stip­rin­ti

Plun­gės ROTARY klu­bas, pa­de­dant Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jai Ores­tai Ge­ruls­kie­nei ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tams, pa­ren­gė pro­gra­mą ,,Ju­de­sio ko­rek­ci­jos svar­ba iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams“. Ko­vo 23 die­ną klu­bo pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Iga­ris, ro­ta­rie­tis Va­le­ri­jus Ston­kus ir šio klu­bo na­rys me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su nuo­šir­džiau­siais lin­kė­ji­mais per­da­vė per šim­tą gim­nas­ti­kos ka­muo­lių „Nykš­tu­ko“, „Vy­tu­rė­lio“ lop­še­lių-dar­že­lių bei Pla­te­lių UDC auk­lė­ti­niams.

Ru­de­nį ROTARY klu­bo na­rių su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja O. Ge­ruls­kie­nė bu­vo pa­pra­šy­ta pri­sta­ty­ti duo­me­nis apie Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je au­gan­čių vai­kų svei­ka­tos būk­lę. Ro­ta­rie­čiams ki­lo min­čių kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis pri­si­dė­ti, kad ma­žy­liai aug­tų svei­ki, žva­lūs ir links­mi.
O. Ge­ruls­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad da­bar dau­gu­ma vai­kų lais­va­lai­kį pra­lei­džia pa­sy­viai (prie te­le­vi­zo­riaus ar kom­piu­te­rio), per ma­žai bū­na gry­na­me ore ir ne­pa­kan­ka­mai ju­da. Tai at­si­lie­pia jų svei­ka­tai: kryp­ta stu­bu­ras, silps­ta re­gė­ji­mas, iš­tin­ka pyk­čio pro­trū­kiai. Pas­ta­ruo­ju me­tu ug­dy­mo įstai­go­se pa­ste­bi­ma ne­tai­syk­lin­ga vai­kų lai­ky­se­na, stu­bu­ro iš­kry­pi­mai, nu­ga­ros skaus­mai ir plokš­čia­pė­dys­tė. Plau­ki­mas ir va­ži­nė­ji­mas dvi­ra­čiu – dvi veik­los, ku­rias, anot gy­dy­to­jų, tu­rė­tų prak­ti­kuo­ti kiek­vie­nas vai­kas. Ta­čiau yra pa­pras­tes­nis bū­das svei­ka­tai stip­rin­ti – gim­nas­ti­kos ka­muo­liai.
No­rint iš­lai­ky­ti kū­no svo­rį ant ka­muo­lio, rei­kia iš­lai­ky­ti pu­siau­svy­rą. Ba­lan­sa­vi­mas ant ka­muo­lio pri­ver­čia dirb­ti daug kū­no rau­me­nų. Tai ypač svar­bu va­di­na­muo­ju „au­gi­mo pi­ko“ lai­ko­tar­piu, ku­ris pra­si­de­da iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams.
Jei vai­kas ra­mes­nis, ma­žai ju­dan­tis, o jo nu­ga­ros rau­me­nys sil­pni, di­des­nė ti­ki­my­bė, kad kils pro­ble­mų dėl nu­ga­ros ar lai­ky­se­nos. Pra­ti­mai su gim­nas­ti­kos ka­muo­liu vei­kia lie­mens rau­me­nis, juos stip­ri­na, pri­ver­čia iš­si­ties­ti, pa­de­da su­grą­žin­ti kū­ną į tai­syk­lin­gą pa­dė­tį. Taip pat pa­de­da su­kon­cen­truo­ti dė­me­sį į sa­ve ir su­pan­čią ap­lin­ką. To­kiu bū­du ge­ri­na­mas mo­to­ri­nis, sen­so­ri­nis val­dy­mas. Šie pra­ti­mai iš­mo­ko ir sau­giai nu­griū­ti.
Ka­muo­lys tu­ri ati­tik­ti žmo­gaus kū­no pro­por­ci­jas (sė­dint šlau­nys ir ke­liai tu­ri bū­ti su­lenk­ti 90 laips­nių kam­pu).
Su­si­rin­ki­me pa­vie­šin­ti Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­lik­ti vai­kų svei­ka­tos ste­bė­se­nos duo­me­nys ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos su­tri­ki­mai nu­sta­ty­ti 11,5 proc. svei­ka­tą pa­si­tik­ri­nu­sių mo­ki­nių. Nu­sta­ty­ta, kad dau­giau­sia šių su­tri­ki­mų už­re­gist­ruo­ta 6–11 kla­sių moks­lei­viams (apie 16,9 proc. pa­si­tik­ri­nu­sių šių kla­sių mo­ki­nių). Ke­tu­riems iš 10 ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų nu­sta­ty­ta sko­lio­zė. Trims iš 10 ske­le­to-rau­me­nų sis­te­mos su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų – lai­ky­se­nos su­tri­ki­mai.
Plun­gės ROTARY klu­bas nu­spren­dė skir­ti dė­me­sio iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų lai­ky­se­nos ug­dy­mui.
ROTARY klu­bo pre­zi­den­tas G. Iga­ris, lan­ky­da­ma­sis vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“, pa­žy­mė­jo, kad kiek­vie­nam su­au­gu­siam žmo­gui svar­būs vai­kai. Kai jie au­ga svei­ki, no­ri­si ti­kė­ti, kad to­kie liks vi­są gy­ve­ni­mą.
„Vai­kų at­ei­tis, jų svei­ka­ta, lai­ky­se­na – mū­sų ša­lies lai­ky­se­na. Ju­de­sio pro­ble­mos, su­si­ju­sios su stu­bu­ru, ga­li bū­ti spren­džia­mos gim­nas­ti­kos ka­muo­liais. Šią pa­tir­tį plun­giš­kiai par­si­ve­žė iš mies­to part­ne­rio Bjer­krei­mo. ROTARY klu­bui svar­bu, kad šis pro­jek­tas ne­bū­tų vien­kar­ti­nis. Ma­nau, jis plė­sis po vi­są ra­jo­ną ir Lie­tu­vą“, – kal­bė­jo G. Iga­ris.
Me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, jog, lan­ky­da­ma­sis Nor­ve­gi­jo­je, ma­tė, kad pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai net pa­mo­kų me­tu sė­di ne ant kė­du­čių, o ant gim­nas­ti­kos ka­muo­lių.
„Sė­dė­ji­mas ant gim­nas­ti­kos ka­muo­lio – iš­šū­kis vi­sam kū­nui. Su ka­muo­liais la­bai pa­to­gu stip­rin­ti nu­ga­ros rau­me­nis. Jei ne­tu­ri tvir­to stu­bu­ro, vy­nio­sies tar­si koks slie­kas... La­bai ti­kiuo­si, kad šis ROTARY pro­jek­tas pa­si­tei­sins, ir vie­na pro­ble­ma dėl vai­kų svei­ka­tos mū­sų ra­jo­ne bus ma­žiau“, – kal­bė­jo A. Kli­šo­nis.
„Nykš­tu­ko“ di­rek­to­rė Vio­le­ta Ei­ni­kie­nė pa­dė­ko­jo ro­ta­rie­čiams, me­rui ir Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jai, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui už ge­ras ini­cia­ty­vas ir pa­skel­bė, kad „Nykš­tu­ko“ dar­že­lis pa­ren­gė pro­gra­mą siek­da­mas gau­ti svei­kos mo­kyk­los sta­tu­są. Gim­nas­ti­kos ka­muo­liai to­kiai vai­kų ug­dy­mo įstai­gai iš tie­sų la­bai rei­ka­lin­gi.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama