Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Gerb­ti, pri­žiū­rė­ti ir ne­pa­mirš­ti lai­ku iš­kel­ti!

Gerb­ti, pri­žiū­rė­ti ir ne­pa­mirš­ti lai­ku iš­kel­ti!

Tai, kad vals­ty­bės vė­lia­va – ofi­cia­lus Lie­tu­vos vals­ty­bės sim­bo­lis ir jos nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mas, ži­no vi­si. Taip pat ir tai, kad vi­si gy­ven­to­jai pri­va­lo gerb­ti vė­lia­vas, Jos tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, bū­ti tvar­kin­gos ir ne­nu­blu­ku­sios. O ar vi­si pri­si­me­na, ko­kio­mis pro­go­mis pri­va­lu iš­kel­ti vals­ty­bi­nę vė­lia­vą prie sa­vo na­mų?

Tri­spal­ves prie, virš ar ant pa­sta­tų pri­va­lo­ma iš­kel­ti per tris vals­ty­bi­nes šven­tes: Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną – Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – Ko­vo 11-ąją, Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­ną – Lie­pos 6-ąją. Šio įsta­ty­mo pri­va­lo lai­ky­tis vi­si: vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­za­ci­jos, pri­va­čios įstai­gos, gy­ven­to­jai. Vė­lia­va tu­ri bū­ti iš­kel­ta nuo 7 iki 22 va­lan­dos.
Tad ko­vo 1 die­ną Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tai An­ta­nas Ged­ri­mas, Al­gir­das Pleč­kai­tis, Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Gri­cie­nė, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­sio­ji tyrėja (ben­druo­menės pa­reigūnė) Li­na Jo­cie­nė vyk­dė pi­lie­ti­nę ak­ci­ją „Iš­si­kel­ki­me vė­lia­vas per vals­ty­bi­nes šven­tes“.
Jie ap­lan­kė Že­mai­tės, Vin­gio, Aguo­nų, da­lį Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vių gy­ven­to­jų bei įtei­kė jiems lanks­ti­nu­kus apie Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos iš­kė­li­mo tvar­ką. Iš vi­so bu­vo ap­lan­ky­ta ir kal­bė­ta su 62-ie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­kais. Ben­drau­da­mi su žmo­nė­mis, ak­ci­jos da­ly­viai jų klau­si­nė­jo, ar vi­si tu­ri vals­ty­bės vė­lia­vas, ir ra­gi­no jas bū­ti­nai iš­si­kel­ti per šven­tes. Taip pat įspė­jo, kad Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos iš­kė­li­mo tvar­kos pa­žei­di­mas už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­kams nuo de­šimties iki dvy­li­kos eu­rų. Nu­si­žen­gi­mas, pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, už­trau­kia bau­dą nuo dvy­li­kos iki še­šio­li­kos eu­rų.
Kaip sa­kė A. Ged­ri­mas, ak­ci­ja pa­vy­ko. Vi­si kal­bin­tie­ji na­mų sa­vi­nin­kai tu­ri vals­ty­bės vė­lia­vas ir per svar­biau­sias vals­ty­bės šven­tes jas iš­si­ke­lia. Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas A. Ged­ri­mas mi­nė­jo, kad pla­nuo­ja­ma ir ko­vo 7-ąją su­reng­ti to­kią pat ak­ci­ją bei ap­lan­ky­ti ir pri­min­ti apie vė­lia­vų iš­si­kė­li­mą ki­tų Plun­gės gat­vių gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­kus.
Ko­vo 11-ąją – Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­man­da taip pat ste­bės si­tu­a­ci­ją, ar ant vi­sų gy­ve­na­mų­jų na­mų ple­vė­suo­ja tri­spal­vės. Ti­ki­ma­si, kad plun­giš­kiai bus pi­lie­tiš­ki ir ne­pa­mirš sa­vo pa­rei­gos – pa­gerbs mū­sų vals­ty­bės sim­bo­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama