Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Eis­mo įvy­kis Men­de­no gat­vė­je: ku­ri – nu­ken­tė­jo, ku­ri – kal­ti­nin­kė?

Eis­mo įvy­kis Men­de­no gat­vė­je: ku­ri – nu­ken­tė­jo, ku­ri – kal­ti­nin­kė?

Iš pir­mo žvilgs­nio eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­ma Plun­gės mies­te nė­ra su­dė­tin­ga nei vie­ti­niams, nei ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tiems vai­ruo­to­jams. Ta­čiau nu­ken­tė­ti ir, ver­ti­nant pa­gal įsta­ty­mo rai­dę, lik­ti kal­tam po eis­mo įvy­kio ga­li­ma ir ly­gio­je vie­to­je! Toks įspū­dis li­ko klau­san­tis rie­ta­viš­kės Ve­ro­ni­kos Va­lai­tie­nės, ku­rią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­pa­ži­no kal­ta dėl lap­kri­čio 7 die­ną Men­de­no gat­vė­je įvy­ku­sios ava­ri­jos.

Į „Plun­gės ži­nias“ at­sku­bė­ju­si V. Va­lai­tie­nė pik­ti­no­si, kad Plun­gė­je jai te­ko pa­tir­ti di­de­lę ne­tei­sy­bę: vie­ną die­ną pa­te­ko į eis­mo įvy­kį, o ki­tą die­ną Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te su­ži­no­jo, kad pa­ti dėl to kal­ta, nes tą eis­mo įvy­kį esą ji ir su­kė­lu­si. Mo­ters at­pa­sa­ko­ta si­tu­a­ci­ja iš tie­sų ver­ta pla­tes­nės dis­ku­si­jos, nes pa­na­šūs įvy­kiai Men­de­no gat­vė­je ga­li pa­si­kar­to­ti.
„Bū­ki­te at­sar­gūs ir ži­no­ki­te, kad Plun­gė­je rei­kia sau­go­tis iš kie­mų iš­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių“, – sa­kė V. Va­lai­tie­nė.
Rie­ta­viš­kė pa­sa­ko­jo, jog au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ja dau­giau nei 40 me­tų, iš­va­ži­nė­jo Lie­tu­vą sker­sai ir iš­il­gai, ta­čiau į to­kią dvi­pras­miš­ką si­tu­a­ci­ją pa­te­ko pir­mą kar­tą. Bū­tent Plun­gė­je jos vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis pa­te­ko į eis­mo įvy­kį, ne­ga­na to, ji pa­ti bu­vo pri­pa­žin­ta dėl to kal­ta!
Ta­čiau apie vis­ką iš pra­džių. V. Va­lai­tie­nė ku­ris lai­kas iš Rie­ta­vo va­ži­nė­jo į Plun­gės li­go­ni­nę, ku­rio­je jai bu­vo pa­skir­tos pro­ce­dū­ros. Trum­pin­da­ma ke­lią, li­go­ni­nę mū­sų mies­te pa­siek­da­vo iš ap­link­ke­lio pa­su­ku­si į Kal­niš­kių, po to – Men­de­no gat­ves.
Va­žiuo­da­ma sa­vo „Opel Me­ri­va-A“ Men­de­no gat­ve, ties Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la (TVM), pro ku­rią su­ka ke­liu­kas link mo­kyk­los ben­dra­bu­čių, pa­ju­to smū­gį – į rie­ta­viš­kės au­to­mo­bi­lį sta­čiu kam­pu tren­kė­si moks­lei­vės vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Opel Ast­ra“! Nuo smū­gio bu­vo pra­kirs­ta prie­ki­nė (ke­lei­vio pu­sės) au­to­mo­bi­lio „Opel Me­ri­va-A“ pa­dan­ga. Iš tie­sų per eis­mo įvy­kį bu­vo ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai. Lai­mė, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.
Prie su­si­dū­ru­sių au­to­mo­bi­lių, pa­sak V. Va­lai­tie­nės, ėmė bū­riuo­tis smal­suo­liai. Iš Plun­gės TVM at­ėjo ir ke­le­tas dės­ty­to­jų. Iš pra­džių kal­bė­ta, jog po­li­ci­jos ne­bū­ti­na kvies­tis, už­teks už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją. Ta­čiau įvy­kio vie­to­je ne­tru­kus pa­si­ro­dė mer­gi­nos (kaip pa­aiš­kė­jo – taip pat Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jos) kai­my­nas. Ne­il­gai tru­kus at­vy­ko ir mokinės tė­vai, ir vi­si vie­nu bal­su ėmė teig­ti, kad dėl eis­mo įvy­kio kal­ta bū­tent V. Va­lai­tie­nė!
„O kaip jums at­ro­do? Aš va­žia­vau Men­de­no gat­ve, o moks­lei­vė va­žia­vo iš mo­kyk­los kie­mo. Man ban­do įteig­ti, kad anks­čiau tai bu­vo mo­kyk­los kie­mas, o da­bar čia esan­ti ly­gia­ver­tė gat­vė! Kaip ga­li ak­li­gat­viu be­si­bai­gian­tis ne­reikš­min­gas kie­mo ke­liu­

kas pri­lyg­ti gat­vei?“ – pik­ti­no­si V. Va­lai­tie­nė.
Ki­tą die­ną po eis­mo įvy­kio V. Va­lai­tie­nė tu­rė­jo at­vyk­ti į Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, čia Re­a­ga­vi­mo sky­riaus ty­rė­jas jai su­ra­šė Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą pa­gal 417 str. 8 da­lį.
Pa­žei­di­mo es­mė ta, kad au­to­mo­bi­lio „Opel Me­ri­va-A“ vai­ruo­to­ja Men­de­no gat­vė­je, ties 7 nu­me­riu pa­žy­mė­tu pa­sta­tu, ly­gia­reikš­mių ke­lių – Men­de­no gat­vės ir Men­de­no skers­gat­vio – san­kry­žo­je ne­pra­lei­do jai iš de­ši­nės pu­sės ar­tė­jusio au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“, dėl ko mašinos su­si­dū­rė.
„Ka­dan­gi per gy­ve­ni­mą ne­su nė kar­to baus­ta, va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su, man pa­siū­lė iki lap­kri­čio 23 die­nos su­mo­kė­ti 5 eu­rų bau­dą. Ta­čiau su skir­ta bau­da aš ne­su­tin­ku. Jei su­tik­čiau, pri­pa­žin­čiau, kad dėl eis­mo įvy­kio esu kal­ta, o taip tik­rai ne­si­jau­čiu. No­riu tei­sy­bės, nes šio eis­mo įvy­kio trak­tuo­tė ne­tel­pa į lo­gi­kos rė­mus“, – kal­bė­jo V. Va­lai­tie­nė.
Plun­gės TVM šiuo me­tu dir­ba il­gus me­tus Plun­gės PK Ke­lių po­li­ci­jai va­do­va­vęs Arū­nas Bi­ta­ris. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, mo­kyk­los įva­žia­vi­mo ke­liu­kas sa­vo men­ką sta­tu­są pra­ra­do po to, kai bu­vo pa­va­din­tas Men­de­no skers­gat­viu. „Va­do­vau­jan­tis ne emo­ci­jo­mis, o tuo, kas pa­ra­šy­ta Ke­lių eis­mo tai­syk­lių kny­ge­lė­je, jau­nos vai­ruo­to­jos smerk­ti ne­rei­kia, nes po­nia iš Rie­ta­vo, va­žiuo­da­ma Men­de­no gat­ve, ne­pra­lei­do jai iš de­ši­nės at­va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio. Jei su Plun­gės PK pro­to­ko­lu vai­ruo­to­ja ne­su­tin­ka, ga­li jį skųs­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ir by­li­nė­tis, ta­čiau šį kar­tą, ma­no sub­jek­ty­via nuo­mo­ne, lai­mė­tų tik ad­vo­ka­tas“, – svars­tė A. Bi­ta­ris.
Plun­gės PK Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis su­ti­ko su iš­sa­ky­ta pa­sta­ba, kad dėl eis­mo da­ly­vių sau­gu­mo Men­deno gat­vė­je ir Men­de­no skers­gat­vy­je trūks­ta ke­lio žen­klų.
„Šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja to­kia, kad tiek Men­de­no gat­vės, tiek Men­de­no skers­gat­vio dan­gos vie­no­dos, o, ne­sant ke­lio žen­klų, tai reiš­kia san­kry­žą, ku­rio­je ga­lio­ja de­ši­nės ran­kos tai­syk­lė. Ta­čiau aš pats im­siuo­si ini­cia­ty­vos ir per ar­ti­miau­sią Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dį siū­ly­siu, kad, iš­va­žiuo­jant iš Men­de­no skers­gat­vio, at­si­ras­tų žen­klas duo­ti ke­lią“, – pa­žy­mė­jo pa­rei­gū­nas.
Epi­lo­gas pa­pras­tas: ma­tyt, rei­kė­jo eis­mo įvy­kio, kad bū­tų ati­džiau pa­žiū­rė­ta į eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­mą Men­de­no gat­vė­je.
Eis­mo įvy­kis Plun­gė­je V. Va­lai­tie­nei ne tik su­drums­tė min­tis, bet kir­to ir per ki­še­nę, nes pri­si­ė­jo keis­ti prie­ki­nes pa­dan­gas, vyk­ti į au­to­mo­bi­lių ser­vi­są, kad įsi­ti­kin­tų, jog ne­nu­ken­tė­jo ki­tos au­to­mo­bi­lio sis­te­mos. Nau­do­da­ma­si pro­ga, mo­te­ris dė­ko­ja po eis­mo įvy­kio jai pa­gel­bė­ju­siam po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui, ku­ris pa­kei­tė pa­dan­gą, at­gai­vi­no nu­slo­pu­sius aku­mu­lia­to­rius ir pa­lin­kė­jo sau­giai grįž­ti į na­mus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama